€ 8.99

Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten, bevat alle hoofdstukken uitgebreid samengevat, exclusief hoofdstuk 8


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (5 of 170 pages)
Preview: Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten Preview: Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten Preview: Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten Preview: Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten Preview: Samenvatting handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

Download all 170 pages for € 8,99

Add document to cart

Samenvatting
Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en
adolescenten - 8e druk
J.A. Tak, J.D. Bosch, S. Beeger & G. Albrecht
Maart 2017


Hoofdstuk 1: Inleiding
Diagnosis: onderscheiding
- Diagnostiek: het door en door leren kennen van een situatie met als doel een
beslissing te kunnen nemen
Psychodiagnostiek: onderzoek op het gebied van psychosociaal functioneren, met als doel:
- een betrouwbare en valide beschrijving van deze psychosociale werkelijkheid te
verkrijgen
- mogelijke verklaringen te zoeken voor het ontstaan en voortbestaan van de
problemen
- verklaringen te toetsen
Psychodiagnostiek voor hulpverlening: vaak onderbouwing door toetsing
- activiteiten krijgen handelingsgericht kader
- en doel is niet alleen verklaringen vinden, maar ook:
o te bepalen welke interventies passend zijn, gezien de aard van de problemen
en de kenmerken van de hulpvrager en zijn omgeving
o te bepalen wat het effect is van de hulp, waarmee ook de voorgaande stappen
inclusief de opgestelde verklaringen voor de problemen worden getoetst
o het onderzoek af te stemmen op de hulpvragers zodat hun motivatie wordt
versterkt en de gewenste veranderingen bevorderd
Psychodiagnostiek houdt rekening met:
- de vele en relatief snelle ontwikkelingen die kinderen en adolescenten doormaken
- het verband tussen lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren dat met name in
die leeftijdsfasen aanwezig is
- het gegeven dat kinderen en adolescenten opgroeien binnen de context van hun
gezin, school, vriendenkring en virtuele wereld
psychodiagnostiek toetst hypothesen over:
- aanwezigheid problemen en verbanden tussen verschillende aspecten van de situatie
o beschrijvende en verklarende hypothesen moet voldoen aan:
betrouwbaarheid: ze dienen zo onafhankelijk mogelijk te zijn van het
moment van onderzoek, de onderzoeker of andere toevallige factoren
validiteit: ze dienen daadwerkelijke betrekking te hebben op datgene
wat bedoeld werd te beschrijven of te toetsen
Empirische cyclus:
1. Observatie: het verzamelen en groeperen van gegevens
o Voorbeeld: ouders vullen een vragenlijst in en de diagnosticus observeert het
kind in spelkamer
2. Inductie: het formuleren van hypothesen op basis van waarnemingen
o Voorbeeld: hypothesen worden opgesteld: het kind wordt te weinig
gestimuleerd, er is sprake van een specifieke stoornis in actieve taal
3. Deductie: het afleiden van toetsbare voorspellingen uit die hypothesen
o 3b. Operationalisering: bij iedere voorspelling worden nu adequate
onderzoeksmiddelen gezocht om de voorspellingen toetsbaar te maken
Voorbeeld: In een gesprek met de ouders zal blijken dat de ouders
nauwelijks talige activiteiten met het kind ondernemen, bij een
taaltestonderzoek zal blijken dat alleen de actieve taal achter is en niet
het taalbegrip
4. Toetsing: nagaan of de voorspellingen uitkomen door nieuwe gegevens te
verzamelen


Voorbeeld: de ouders bleken beiden verbaal begaafd en taal was een
duidelijk onderdeel van de opvoeding, lazen boekjes voor etc., taalbegrip
bleek meer dan uitstekend
5. Evaluatie: het terugkoppelen van de uitkomsten van het onderzoek naar de
hypothesen: kunnen zij de toetsing doorstaan of worden ze verworpen
o Voorbeeld: van geopperde mogelijkheden blijft alleen de mogelijkheid over dat
er een stoornis in actieve verbale taal zou kunnen zijn.
Welke hypothesen moeten er nu getoetst worden
Empirische cyclus:
- Stappen worden doorlopen door logische te redeneren
- Cyclisch karakter:
o Feedback wordt teruggekoppeld
o Na evaluatie worden weer nieuwe hypothesen opgesteld
Volgende ronde van toetsing mogelijk
- Onderzoeksproces is controleerbaar en herhaalbaar door transparant verloop =
hypothesetoetsend model
Psychodiagnostische vraagstellingen worden gedurende hulpverleningsproces steeds
specifieker
- In het begin nog breed georienteerd: wat is precies de vraag Wie ervaren het
probleem Welke mogelijkheden zijn er aanwezig
o = Screeningsonderzoek = Beschrijvende diagnostiek
Onderzoeker gebruikt lijst met te onderzoeken aandachtspunten =
heuristiek = zoekschema
- Functie: blik onderzoeker op het hele systeem van hulpvrager
te houden
- Onderkennende diagnostiek: wordt nagegaan of bepaalde
problemen aanwezig zijn: via gesprekken, observaties en
screeningsinstrumenten (screeningsonderzoek)


Gericht onderzoek (assessment): meer inzicht om alternatieve hypothesen uit te
sluiten
o Doel:
het toetsen van hypothesen om vermoedens van problemen definitief
te bevestigen of te ontkrachten (onderkennende diagnostiek)
onderzoeken vergelijken hypothesen, om uiteindelijk
veronderstellingen over causale verbanden te kunnen bevestigen of
ontkrachten (verklarende diagnostiek)
o indicerende diagnose: gericht onderzoek om keuze voor de doelen van
interventie te bepalen, eerst globaal geformuleerd


monitoring: gekozen interventie wordt uitgevoerd en getoetst op effect =
evaluatieve diagnostiek
Routine outcome monitoring (ROM): vaste protocollen opgesteld om de effecten
van hulpverlening te kunnen meten


Hulpverleningsproces: het probleem van de hulpvrager oplossen
Probleemoplossingsproces: planmatige stappen om het probleem van de hulpvragen op
te lossen
Regulatieve cyclus:
1. Probleemherkenning
o Eerste orientatie op de hulpvraag
o Screeningsonderzoek onderzoekt situatie
Probleemelementen: welke te onderscheiden problematische
aspecten er zijn en gevolgen probleem
Protectieve factoren: welke hulpbronnen een rol spelen:
- Lichamelijk, psychisch als sociaal gebied
o Algemeen werkzame factoren: effectiviteit van hulp wordt vergroot door aan
te sluiten aan hulpvraag en motivatie
o Specifiek werkzame factoren
Zijn aan de orde bij een specifieke effectieve interventie
2. Probleemdefiniering
o Doel: beantwoorden van de vraag wat de oorzaak is van het probleem
Het formuleren van een (onstaans)theorie = probleemdefinitie
o Onderzoek is vereist:
Wanneer het probleem nog niet duidelijk is, hoe complexer hoe meer
onderzoek
Als na screening verschillende hypothesen kunnen worden
geformuleerd, die verschillende consequenties hebben voor het
vervolg
Geen onderzoek: dan toetsing of de veronderstellingen uit de
screening juist zijn door effecten van ingreep te evalueren

3. Het bedenken en afwegen van handelingsmogelijkheden
o Doelen geconcretiseerd tot een bepaalde aanpak
o Bestaat uit twee stappen
1. Brainstorming: bedenken welke opties er allemaal zijn
- Routineuze beslissingen worden vermeden en kennis en
creativiteit worden aangeboord
2. Kosten-batenanalyse: alternatieven worden afgewogen door te
bezien welke interventies het best aansluiten bij probleemdefinitie, bij
normen en waarden, motivatie hulpvrager en bij kennis en
vaardigheden en mogelijkheden hulpverlener
o Algemene overwegingen van belang om effectiviteit hulp te bevorderen:
Zijn de ernst van het probleem en de zwaarte van interventie in
evenwicht; is de hulp beschikbaar bij leefsituatie hulpvrager
Sluit het plan nog steeds goed aan bij motivatie hulpvrager soms
meer diagnostisch onderzoek
o Besluit welk handelingsplan meest haalbaar en effectief zal zijn
4. Planning van de interventie
o Na keuze interventie, concrete afspraken => structurering en explicitering
vergroot effectiviteit
5. Uitvoering van interventie
o Monitoring moet twee aspecten proces bewaken:
Wordt de interventie uitgevoerd zoals deze gepland was = treatment
integrity of implementation fidelity
Wordt aan de hand van afgesproken criteria steeds onderzocht of de
interventie het gewenste en verwachte effect heeft
- Monitoring draagt bij aan effectieve behandeling
6. Evaluatie van de effecten
o Doel: heeft de interventie voldoende gewerkt, kan deze afgesloten worden of
dient het juist te worden voortgezet (of verwijzing of aanpassing)


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 8,99

Add document to cart

3 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
savannah
savannah

Number of documents: 4

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!