€ 3.99

Geschiedenis samenvatting havo centraal examen 2017 + alle historische contexten uitgewerkt + kenmerkende aspecten erin verwerkt

Geschiedenis samenvatting centraal examen 2017. Het bestand bevat een samenvatting van de koude oorlog, Duitsland en de Verenigde Nederlanden. Met alle historische contexten en daarin weer bijpassende kenmerkende aspecten zodat je precies weet bij welk kenmerkend aspect een historische context hoort


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 42 pages)
Preview: Geschiedenis samenvatting havo centraal examen 2017 + alle historische contexten uitgewerkt + kenmerkende aspecten erin verwerkt Preview: Geschiedenis samenvatting havo centraal examen 2017 + alle historische contexten uitgewerkt + kenmerkende aspecten erin verwerkt

Download all 42 pages for € 3,99

Add document to cart

Samenvatting centraal examen havo,
Verenigde Nederlanden, Duitsland en de
Koude oorlog.
Verenigde Nederlanden
Welk verschil van mening onstond tussen de rooms-katholieke kerk en haar critici
begin 16e eeuw Sommige critici vonden dat de kerk de bijbel anders uitlegde dan dat hun
vonden en dat de kerk er gebruiken op na hield die nergens in de Bijbel terug te vinden
waren. Maar de leiding van de katholieke kerk was het daar niet mee eens.
Hervormers/reformatie: mensen die tegen de katholieke kerk waren en een eigen nieuwe
kerk (protestant) stichten.
Grootste hervormers: Luther en Calvijn, hun opvattingen worden het lutheranisme en het
calvinisme genoemd
Op welke punten had Luther kritiek op de katholieke kerk
Machtsafspraken en zelfgemaakte wetten en regels waren onterecht
iedereen moest zelf de Bijbel in eigen volkstaal gaan lezen
de aflaathandel
pausschap, celibaat, sacramenten, heiligenverering, en de kloosterorden afschaffen,
want daar staat niets over in de bijbel
Kartel V (keizer v.h heilige roomse rijk) steunt de paus.
Daagt Luther voor rijksdag (1521)
edict van worms: Luther wordt vogelvrij verklaard (iedereen mag hem vermoorden)
Luther wordt beschermd door Frederik van Saksen
Veel vorsten sluiten zich aan bij Luther:
Waarom steunden veel Duitse vorsten de reformatie/hervorming zoals Luther die
wilde
- Vergroting macht
- Vorst is hoofd v.d kerk (niet de paus)
- volk moest altijd gehoorzamen
Waarom ervoer Karel V de vrede van Augsburg (1555) als een enorme nederlaag
Toen dwongen de vorsten Karel V de afspraak 'cuius regio eius relidio' af. Dat hield in dat de
vorst het geloof van zijn onderdanen voorstaan bepaalde, hij vond het een enorme
nederlaag, want handhaving van de eenheid onder de christenen was n van zijn
belangrijkste doelen.
Omschrijf twee belangrijke verschillen tussen de opvattingen van Calvijn en van
Luther
Vorst moet leven volgens de regels van god, zo niet heeft het volk het recht hem af te


zetten
Gemeente bestuurt de kerk zelf (bottum-up)

Welke protestantse kerk werd in Nederland het belangrijkst
Calvinistische kerk


Noem twee indirecte oorzaken die leidden tot het ontstaan van de Opstand tegen
Spanje
Grote stedelijke elite aan relatief veel inspraak gewend is


De reformatie/hervorming

Noem twee directe oorzaken die leidden tot het ontstaan van de Opstand tegen Spanje
Karel V en Filips II gaan prostestanten streng vervolgen, d.m.v. bloedplakkaten
(wetten). Plaatselijke bestuurders volgden dit niet op.


Karel V en Filips II streven naar centralisatie en ongedaan maken van privileges. Dit
botste want burgers wilden hun privileges behouden.

Indirect: dieper liggere oorzaak
Direct: iets wat gelijk gebeurd
Collaterale raden 1531
Ingesteld door Karel V
doel bevorderen van centralisatie
Raad van State: Zette samen met Karel V en na hem Filips II of zijn plaatsvervanger, de
landvoogdes, het regeringsbeleid uit
De geheime raad: vervoert regeringsbeleid uit. Hoge adel (klein beetje) + juristen
Raad van Financien: Bestaande uit hoge edelen en juristen, voerde het financiele beleid
Karel V probeert met bloedplakkaten het protestantisme uit te roeien 1550
Geschriften van ketters en alle andere dingen werden altijd verbrand. In 1550 vaardigde
karel V twee nieuwe plakkaten uit die strenger waren dan teven. Nu kregen ketters de
doodstraf. Deze bloedplakkaten zijn een duidelijk voorbeeld van het opkomende
absolutisme.
Op welke manieren werd in de Nederlanden gereageerd op de vervolging van
protestanten
April 1566; Smeekschrift aangeboden aan landvoogdes Margaretha van Parma door een
groep edelen. Verzoek om kettervervolgingen te stoppen, Margaretha stemt hiermee in.
Calvinisten durfden zo openlijke acties te houden, zoals de hagenpreken
Welke maatregelen namen Filips II en Alva als gevolg van de beeldenstorm
Filips II stuurt als reactie Alva met leger; Adel was de schuld van de Beeldenstorm. Alva
wordt gestuurd en wordt landvoogd. Willem van Oranje afgezet als stadhouder. Centrale


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!