€ 3.71

Samenvatting Financieel Management 3

Samenvatting Financieel Management 3

Samenvatting Financieel Management 3, hoofdstuk 9, 10, 15, 16, 17 en 18. Basisboek Bedrijfseconomie (Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers). Jaar 2, blok 3.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 20 pages)
Preview: Samenvatting Financieel Management 3 Preview: Samenvatting Financieel Management 3

Download all 20 pages for € 3,71

Add document to cart

Hoofdstuk 15: externe verslaggeving
Rooskleurig maken van je externe verslaggeving: creative accounting.
Waarom: veiligstellen van bonussen, het voorkomen van ontevredenheid bij aandeelhouders
en het ophouden van de mogelijkheid om tegen gunste voorwaarden kredieten op te nemen.
Wat moet er staan in het jaarverslag
Jaarrekening.
Verslag van de directie.
Overige gegevens.
15.2 jaarrekening financial statement:
Balans (financial statement).
Resultatenrekening (income statement).
Toelichting op beide stukken (notes tot he financial statements).
Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om de international financial reporting standards
(IFRS) toe te passen, die zijn opgesteld door de international accounting standards board
(IASB). vergelijking winstcijfers mogelijk maken tussen internationaal opperende
ondernemingen.
Geldt alleen voor de geconsolideerde jaarrekening (consolidated financial
statements), dit is een jaarrekening die een beeld geeft van de financiele positie van het
totale conern, holding plus de werkmaatschappijen. Holding= onderneming die zelf
geen bedrijf heeft, maar aandeelhouder is van andere bedrijvenVennootschappelijke jaarrekening, de jaarrekening van alleen de holding, mag ook
opgesteld worden volgens de nationale wetgeving.

Niet beursgenoteerde bedrijven Nederlandse wettelijke regels. Deze mogen ook vrijwillig
de IFRS toepassen.
Jaarrekeningen moeten relevant zijn (nuttige informatie uit halen), betrouwbaarheid (klopt
alles), controleerbaarheid (degene oordeel laten vellen over de jaarrekening.
Onmogelijk om zowel 100% relevant als betrouwbaar te zijn.
Opbrengsten en kosten dienen te worden toegerekend aan de juiste periode (accrual),
opstellen gaat gepaard met een bepaalde mate van subjectiviteit.
Realisatieprincipe
Onderneming behaalt haar opbrengsten uit de verkoop van goederen of diensten. Omzet pas
boeken als het daadwerkelijk is geleverd aan de klant. Indien wanbetaling, boeken als
dubieuze debiteuren.
Het geeft wel een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Matchingprincipe
Kosten worden toegerekend aan de periode waarin de daaruit voortvloeiende opbrengst
ontstaat. Inkoop maart 2014, verkoop januari 2015 = boeken in januari. In geval van aankopen
met afschrijving, de jaarlijkse afschrijving gebruiken.
Productmatching: producten in rekening brengen op het moment van verkoop.
Periodmatching: niet in voorraad opnemen, maar direct boeken aan de periode waarop
het betrekking heeft.

Je dient voorzichtig te moeten zijn. Nauwkeurig boeken van debiteuren, levensduur duurzame
productiemiddelen etc.
Voorziening: Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten
zijn.Garantieverplichting.
Verplichting op grond van specifieke risicos.

Continuteitsveronderstelling: (going concern)er wordt verondersteld dat de onderneming
het in de productiemiddelen genvesteerde vermogen zal terugverdienen. Waardering op basis
van inkoopprijzen rechtvaardigen. Je gaat er namelijk vanuit dat je blijft bestaan in de toekomst.
Liquidatiewaarde: weet je dat je failliet gaat, dient dit op basis van de liquidatiewaarde gedaan
te worden. Faillissement: verplichte verkoop van vaste activa.
Je kan vergelijken met jaarrekeningen van vorige jaren.
Stelselwijziging: veranderingen in de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.
15.3 Directieverslag
1. Uiteenzetting geven over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar en de financiele
toestand van de onderneming op balansdatum. spiegelbeeld van het verbale
spiegelbeeld van de cijfermatige jaarrekening.
2. Verwachtingen van de toekomst. Toekomstparagraaf. ontwikkelingen van omzet
en winst. Dus marktontwikkelingen.
15.4 overige gegevens
Accountantsverklaring.
Bestemming van het resultaat.
Belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum.
Accountantsverklaring: verplichte onderzoeker naar de jaarrekening van de onderneming. Ze
kijken of de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening in acht zijn gekomen.
Goedkeurende verklaring: als het aan de eisen voldoet allemaal.
Verklaring met beperking: bedenkingen en/of onzekerheden. Toch worden ze tot
uitdrukking gebracht.
Verklaring van oordeelsonthouding: onzekerheden van zodanige aarden omvang dat
de accountant zich geen oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening kan vormen.
Afkeurende verklaring.
Een goedkeurende verklaring hoeft niet pers aan de wetten te voldoen.
(interpretatieverschillen). Niet mee eens rechtsvordering instellen bij de
Ondernemerskamer: een gespecialiseerd college op het gebied van het vennootschapsrecht.
Kan beslissen op een verzoek van een vakbond of van aandeelhouders tot het houden
van een enquete naar de gang van zaken in de onderneming. Bovendien is het een
instantie waar de ondernemingsraad een beroep kan doen als de ondernemer geen
advies heeft gevraagd voor dingen.
Belangrijkste taak van de accountant: controleren of de cijfers die in dit onderdeel (gang van
zaken)genoemd worden niet in strijd zijn met de jaarrekening.
Na het opnemen van een aparte winstbalans gaan de aandeelhouders vergaderen over
dividenduitkering en reserves. Het door de directie hiertoe gedane voorstel dient te worden
opgenomen onder de overige gegevens.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,71

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
larsruigrok98
larsruigrok98

Number of documents: 11

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!