€ 6.49

Psychodiagnostiek 2

Samenvatting psychodiagnostiek 2 powerpoints en notities. Toegepaste Psychologie Thomas More Fase 2


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (10 of 90 pages)
Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2 Preview: Psychodiagnostiek 2

Download all 90 pages for € 6,49

Add document to cartPSYCHODIAGNOSTIEK 2

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten psychodiagnostisch procesmodel
9 UITGANGSPUNTEN
BRONNEN
- Sterkte punten van andere psychodiagnostische modellen
- Relatie psychodiagnostiek en begeleiding/behandeling je kan pas een goed psychologisch
dienstverlener zijn als je kennis hebt van het psychodiagnostisch
procesmodel/psychodiagnostiek
- Beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen
- Praktijkervaringen van PD-docenten
- Onderzoek naar kwaliteit van psychodiagnostiek in de praktijk die maken dat we opteren
voor dit procesmodel
! KWALITEIT IN DE PRAKTIJK
- Weging systematiek, te veel infoverzameling (al direct testen afnemen)
We moeten heel spaarzaam zijn en nadenken hoe we het moeten aanpakken op een
wetenschappelijk en systematische manier
- Vaak geen bruikbare/acceptabele adviezen
Is uiteraard niet de bedoeling! Dit is ook geen goede reclame voor jouw praktijk
- Focus te sterk enkel op client
Wisselwerking met omgeving is ook belangrijk! (kan een protectieve factor zijn)
- Te weinig samenwerking met de client
Ook naar hun beleving vragen/client van tevoren goed informeren!

UITGANGSPUNT 1:

De psychodiagnosticus handelt en denkt als een scientist
practitioner

Scientist practitioner: Wat betekend dat
(in de handelingsgericht diagnostiek (een van de vier modellen van volgende hoofdstuk)
spreekt over een praktijkwetenschapper.)
Hier zitten twee rollen in vervat:
- de gedragswetenschapper
- de professional
in het werkveld waar samenwerking heel belangrijk is.
Om tot een goede oplossing te komen voor de client, moet het onderzoek op een
wetenschappelijke manier gebeuren!
= rol van de wetenschapper
Hiervoor maken we gebruik van de empirische cyclus

Psychodiagnostiek 2
Thomas More 2016-2017


Een wetenschappelijke houding aannemen doen we door:


Hypothesen formuleren + natrekken
Zodat onze conclusie zo betrouwbaar mogelijk is.
Betrouwbare instrumenten gebruiken voor diagnostisch onderzoek
Resultaten goed kunnen interpreteren/uitleggen
Interventies moeten evidence-based zijn
Het nut ervan moet al reeds bewezen zijn!
Validiteit van interventie moet ook hoog zijn!
Probleem met schrijven moet je met schrijven aanpakken, een kind gaat niet beter
kunnen schrijven door op een bal te springen
Ieder probleem is anders en heeft een andere aanpak nodig!
Conclusie moet te transparant/ te controleren zijn
Verantwoording kunnen afleggen aan collegas/clienten
Waarom gebruik je deze manier van werken

Scientist practitioner betekent dus ook dat we controleerbare besluiten hebben: we moeten
elke stap kunnen formuleren waarop we ons gebaseerd hebben, het moet transparant zijn.
We moeten goede criteria hebben, je moet verantwoording kunnen afleggen aan collegas,
aan clienten over je denkwijze, je werkwijze kunnen expliciteren. Je moet theoretisch
verantwoorde redeneren, ook uit recent onderzoek, artikels interpreteren. En altijd rekening
houden et foutenbronnen!
UITGANGSPUNT 2:

De psychodiagnosticus stelt de client steeds centraal

Dat betekend dat de PD altijd oog heeft voor de eigenheid, perspectief en referentiekader
van de client. Wat heeft de client nodig Wat moeten we doen om dat welzijn te
bevorderen We gaan van probleemgericht denken naar oplossingsgericht denken.
Dat betekent ook dat we moeten rekening houden met de waarden en normen van de client
zelf.
UITGANGSPUNT 3:

De psychodiagnosticus handelt en denkt interventiegericht

De diagnose is geen doel op zich. We willen een onderkennende diagnose in functie van dat
interventie gerichte. Je ga kijken hoe je dat welzijn van de client.
Hoe kan je de client zo goed mogelijk laten functioneren in de omgeving waarin hij/zij zit
Juiste afstemming tussen client en omgeving staat hier centraal! = ADVIES OP MAAT!

UITGANGSPUNT 4:

De psychodiagnosticus handelt en denkt systematisch

(Door het systematisch werken wordt het werk transparant)
Idealiter doorloop je elke stap van het psychodiagnostisch procesmodel
In de praktijk zien we dat er hier eigenlijk geen tijd voor is.
Heldere doelen formuleren is hier ook belangrijk natuurlijk

Psychodiagnostiek 2
Thomas More 2016-2017


UITGANGSPUNT 5:

De psychodiagnosticus hanteert een transactioneel referentiekader
cfr. Bronfenbrenner!
Niet de bedoeling dat we ons enkel concentreren op het
individu hoe zit het individu in zijn context

Bij het opstellen van het VIB (tijdens de intakefase) gaat de psychodiagnosticus extra
aandacht besteden aan de onderlinge verbanden tussen deze 3 componenten. Zo zal hij een
hypothese formuleren.
UITGANGSPUNT 6:

De psychodiagnosticus werkt constructief samen met de client en
andere betrokkenen

Voorkennis van de patienten is de laatste jaren serieus toegenomen! (door pc)
Het is belangrijk dat de client betrokken wordt tijdens het psychodiagnostisch proces. Het
kan goed zijn om eens te pijlen naar waarom zij denken dat ze deze klachten net hebben.
Ook jonge kinderen hebben gevoelens/ervaringen/gedachten over hun functioneren.
Hoe staat de client qua motivatie t.o.v. zijn probleem en hoe kunnen we hem/haar nog meer
motiveren
UITGANGSPUNT 7:

De psychodiagnosticus handelt en denkt fair en cultuurbewust

Zorgzame en kwaliteitsvolle diagnostiek van mensen met een andere cultuur, kansarmen,
mensen met een beperking
De instrumenten die we gebruiken hebben normen die we op een goede manier moeten
hanteren zodat we eerlijke en faire conclusies kunnen trekken.

UITGANGSPUNT 8:

De psychodiagnosticus benut en versterkt de positieve aspecten van
de client en zijn omgeving

Vertrouwensrelatie opbouwen door te focussen op dingen die goed gaan zowel binnen de
client als binnen zijn omgeving
Focus op protectieve factoren biedt perspectief voor client en zijn omgeving. Er zijn nog
positieve zaken om mee aan de slag te gaan. Dit maakt mensen meer veerkrachtig en geeft
hen energie! Stijging van hun empowerment /slagen van de interventies.
UITGANGSPUNT 9:

Het handelen van de psychodiagnosticus is steeds in lijn met de
deontologische code, wettelijke richtlijnen en ethische normen en
waarden.

Rekening houden met de deontologische richtlijnen om ervoor te zorgen dat de aanmelding
ontvankelijk is.
Ethische waarden en normen = respect voor de client/verantwoordelijkheid van de
diagnosticus/competentie van de diagnosticus/vertrouwensrelatie!
Psychodiagnostiek 2
Thomas More 2016-2017


Voordelen van het procesmodel:
Door systematisch te werk te gaan ben je transparant en minimaliseer je de mogelijke foutenbronnen!
Beredeneerde werkwijze, zodat we advies op maat kunnen bieden
Het onderscheid handelen/denken = goede houvast
Hoge kwaliteit van diagnostiek, clienten zijn meer tevreden, omdat we interventies hebben op maat
Het transactionele denkkader
De diagnostiek is meer fair en cultuurbewust
De conclusies zijn wetenschappelijk onderbouwd

Psychodiagnostiek 2
Thomas More 2016-2017


Hoofdstuk 2: Psychodiagnostiek in theorie en praktijk

Thema 1: Andere diagnostische modellen
1. Diagnostische cyclus (De Bruyn)
2. Handelingsgerichte diagnostiek (Pameijer & Van Beukering)
Ons Procesmodel sluit hier het dichtste bij aan!
3. Het diagnostisch proces (Vertommen, Ter Laak & Bijttebier)
4. Empirisch model voor probleemidentificatie (De Raedt & Schacht)
= model uit de gedragstherapie, hier zit de meeste effectiviteit voor de interventies!
Al de modellen hebben gemeenschappelijk dat ze gebaseerd zijn op de empirische cyclus van
De Groot:

BASIS VAN DE PSYCHODIAGNOSTISCHE MODELLEN
Empirische cyclus van De Groot (1961) = basis voor alle andere psychodiagnostische modellen
= Grondschema voor wetenschappelijk onderzoek
- Toetsen van hypothesen
- Redeneren en verzamelen van kennis

Psychodiagnostiek 2
Thomas More 2016-2017

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 6,49

Add document to cart

3 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Ti Ma
Ti Ma

Number of documents: 13

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!