€ 17.99

Sociaal recht samenvatting powerpoints, notities van de lessen en het handboek

Sociaal recht samenvatting powerpoints, notities van de lessen en het handboek

Ik behaalde een 16/20 in eerste zit met deze samenvatting. Dit document bevat alles wat je moet kennen voor het examen Sociaal recht. Ik heb een duidelijk document gemaakt a.d.h.v. de powerpoints, mijn notities tijdens de lessen en het handboek 'Praktisch sociaal recht'.
Indien u tevreden bent over mijn documenten, helpt u mij enorm met een positieve beoordeling te plaatsen.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (4 of 86 pages)
Preview: Sociaal recht samenvatting powerpoints, notities van de lessen en het handboek Preview: Sociaal recht samenvatting powerpoints, notities van de lessen en het handboek Preview: Sociaal recht samenvatting powerpoints, notities van de lessen en het handboek Preview: Sociaal recht samenvatting powerpoints, notities van de lessen en het handboek

Download all 86 pages for € 17,99

Add document to cart

SOCIAAL RECHT

KMO-Management 2
2016-2017

Handboek: Praktisch sociaal recht editie 2016

Arbeidsrecht
Topic 1: Inleiding Sociaalrechtelijke
begrippen Belang van het arbeidsrecht
voor de KMOer
Inleiding
Domein van de sociale wetgeving


Arbeidsrecht
o = relatie tussen een werkgever en een werknemer
o Werknemer verricht arbeider voor loon onder gezag van werkgever.
o Het omvat o.a. de wetgeving in verband met de arbeidsovereenkomsten,
arbeidsreglement, de zondagsrust, de tewerkstelling van vrouwen en
jeugdige werknemers, de nachtarbeid, de organisaties voor samenwerking
tussen werknemers en werkgevers


Sociale zekerheid
o = treedt pas in werking als om een reden er niet gearbeid kan worden,
arbeid valt weg omdat je bv. ziek bent, werkgever moet normaal verder
betalen aan de zieken (dit duurt in Belgie een maand) en nadien neemt de
sociale zekerheid dit financiele deel over
o Bv. als je naar de dokter gaat moet je 25 euro betalen, maar de sociale
zekerheid betaalt 19 euro terug
o Omvat alle maatregelen waardoor aan de werknemers en de zelfstandigen
de mogelijkheid wordt gegeven om in alle omstandigheden in hun
levensonderhoud te voorzien. = van groot belang
Rechten en plichten tegenover de werkgever liggen vast
Verzekert een minimum aan vrije tijd
Minimuminkomen
Jonge rechtstakken (100 jaar oud)

Filmfragment Daens
Wat heeft het sociale arbeidsrecht veranderd
- Je kan nu niet meer zo ontslaan worden
- Nu mogen kinderen niet meer werken
- Nu meer veiligheid op het werk
o Als je nu een arbeidsongeval hebt, moet de werkgever daarvoor betalen
(tijdens het werk en door werkuitvoering)
- Nu mag er geen seksuele intimidatie zijn op het werk (pas sinds 20e E
- Nu meer hygiene op de werkvloer
- Nu mag je niet meer zomaar loon inhouden
Grote evolutie!! De meeste zaken zijn gerealiseerd in de 19 e E


Sociaal recht KMO2

Deel 1 Collectieve arbeidsverhoudingen
1 Organisaties voor werknemers en voor werkgevers
Werknemers en werkgevers kunnen zich aansluiten bij een organisatie die tot doel heeft
de beroepsbelangen van de leden te verdedigen.
De aansluiting is vrij, zowel voor werknemers als voor werkgevers

Interprofessioneel
(vakverbonden)
Professioneel
(vakcentrales of
vakbonden)

Werkgever
VBO/UNIZO (voor
zelfstandigen)
Per bedrijfstak:
Agoria (technologische
industrie),
Fedustria (textielnijverheid
en de hout- en
meubelindustrie),
Essencia (chemische
industrie)

Werknemer
ABVV, ACLVB en ACV
Voor arbeiders per
bedrijfstak, voor
bedienden, kaderleden,
overheidspersoneel

1.1 Organisaties voor werknemers
ACV = grootste vakbond in Belgie
ACLVB stijgt de laatste jaren in aantal leden

1.2 Organisaties voor werkgevers
Een aantal voorbeelden kunnen geven

2 Collectief overleg
Wat moet je hiervan kennen
- Begrip uitleggen
- Samenstelling
- 2 belangrijkste bevoegdheden

2.1 Begrip bedrijfsorganisatie
Zie schema p. 18 (federaal niveau)
Bedrijfsorganisatie = oprichting, bevoegdheid, samenstelling en werking van de
instellingen voor overleg tussen werkgevers en werknemers
- Federaal
- Regionaal niveau -> gewestorganen hebben niet de bevoegdheid om collectieve
overeenkomsten te sluiten


Sociaal recht KMO2

2.2 Representativiteit van de organisaties voor werknemers en
voor werkgevers
De overlegorganen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve
organisaties voor werkgevers en werknemers
Volgende organisaties worden beschouwd als representatief:
- Interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers die opgericht
zijn voor het hele land
- De vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van een
interprofessionele organisatie

2.3 Nationale Arbeidsraad (NAR)
Samenstelling:
- Overlegorgaan op nationaal vlak
- Paritair samengesteld: 26 leden: 13 werkgevers en 13 werknemers die verkozen
zijn voor 4 jaar door de Koning
Bevoegdheid:
- Advies geven over alle sociale wetten
- Kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten, kunnen bindend zijn op
nationaal en interprofessioneel vlak
- Beslissingen zijn bindend voor werkgevers en werknemers (loonovereenkomst)

2.4 Paritair comit (PC)


Niveau van bedrijfssectoren bij Koninklijk Besluit bv. havenarbeiders,
schoenlooiers, diamantairs (alle beroepen)
Paritair samengesteld: evenveel werkgevers als werknemers: afhankelijk van
grootte/belangrijkheid van de sector
Voorzitter wordt door de Koning benoemd, voor 4 jaar
Worden opgedeeld in subcomits (onderafdelingen) voor een bepaald grondgebied
of een specifieke activiteitensector bv. 301 paritair comit voor het havenbedrijf,
301.05 paritair comit voor de haven van Zeebrugge
Kan enkel geldig beraadslagen bij aanwezigheid van minstens de helft van de
leden

Opdracht:
- Caos tot stand te doen komen
- Geschillen tussen werkgevers en werknemers voorkomen of bij te leggen
- Adviseren van de regering, de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven

2.5 Ondernemingsraad (OR)
Begrip:
- Opgericht om op het niveau van de onderneming voor het overleg en de
samenwerking voor arbeidsaangelegenheden op economisch op economisch en
sociaal vlak
Verplichting tot oprichting van een ondernemingsraad:
- Goede ondernemingsraad is goud waard, natuurlijk zijn de belangen van
werkgevers en werknemers anders
- Gemiddeld 100 werknemers tewerkgesteld


Sociaal recht KMO2

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 17,99

Add document to cart

2 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
KdGstudent
KdGstudent

Number of documents: 14

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!