€ 3.09

Procesrecht basis - Lydia Janssen

Procesrecht basis - Lydia Janssen

Een duidelijke samenvatting over de basis van het procesrecht. Het is een samenvatting van het boek procesrecht van Lydia Janssen.
De volgende hoofdstukken zijn samengevat:
H1, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 9, 10, 11 en 12


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (5 of 44 pages)
Preview: Procesrecht basis - Lydia Janssen Preview: Procesrecht basis - Lydia Janssen Preview: Procesrecht basis - Lydia Janssen Preview: Procesrecht basis - Lydia Janssen Preview: Procesrecht basis - Lydia Janssen

Download all 44 pages for € 3,09

Add document to cart

Samenvatting procesrecht

Hoofdstuk 1 Procesrecht, een inleiding .............................................................. 3
Het procesrecht beschrijft: .......................................................................................................................... 3
Bronnen van procesrecht ............................................................................................................................ 3
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)............................................................................................... 3
Grondregels van het procesrecht ................................................................................................................. 4
Specifieke kenmerken van het burgerlijk procesrecht ...................................................................................... 4

Hoofdstuk 14 Inleiding executie- en beslagrecht ................................................. 5
Executoriale titels (= voor tenuitvoerlegging vatbare titel) ............................................................................... 5
Ten uitvoer leggen van buitenlandse vonnissen .............................................................................................. 5
Parate executie ......................................................................................................................................... 6
Algemene regels voor de executie ................................................................................................................ 6
Binnentreden ............................................................................................................................................ 7
Directe en indirecte executiemiddelen ........................................................................................................... 7
Executiegeschillen ..................................................................................................................................... 8

Hoofdstuk 15 Beslagrecht ................................................................................ 8
Procedure bij een inbeslagneming: ............................................................................................................... 9
Gevolgen beslag ........................................................................................................................................ 9
Conservatoir beslag ................................................................................................................................... 9
Procedure bij conservatoir beslag ............................................................................................................... 10
Verhaalbeslagen en beslagen tot afgifte ...................................................................................................... 10
Derdenbeslag.......................................................................................................................................... 11
Einde van het beslag ................................................................................................................................ 11

Hoofdstuk 2 De bevoegdheid van de rechter .....................................................12
Absolute en relatieve competentie .............................................................................................................. 12
Absolute competentie ............................................................................................................................... 12
Relatieve competentie .............................................................................................................................. 13

Hoofdstuk 3 rechtshulpverleners .....................................................................13
Advocaat ................................................................................................................................................ 13
Gerechtsdeurwaarder ............................................................................................................................... 14
Notaris................................................................................................................................................... 15
Juridisch loket ......................................................................................................................................... 15

Hoofdstuk 4 De kosten van een rechtszaak .......................................................16
Honorarium van een advocaat ................................................................................................................... 16
Tarieven gerechtsdeurwaarder................................................................................................................... 16
Griffierechten (ook wel vast recht) ............................................................................................................. 16
Toevoeging............................................................................................................................................. 16
Veroordeling in de kosten ......................................................................................................................... 18

Hoofdstuk 5 De dagvaarding ...........................................................................18
Functies en opbouw ................................................................................................................................. 18
Vorm en inhoud ...................................................................................................................................... 18
Betekenen van de dagvaarding .................................................................................................................. 19

Procesrecht

Nietigheid van de dagvaarding................................................................................................................... 20

Hoofdstuk 8 Verzoekschriftprocedure ...............................................................21
Karakter van de verzoekschriftprocedure .................................................................................................... 21
Verzoekschrift of dagvaarding ................................................................................................................... 21
Competentie ........................................................................................................................................... 22

Hoofdstuk 6 De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg.....................................22
Inschrijving op de rol ............................................................................................................................... 22
Verloop van de procedure ......................................................................................................................... 23
Uitbreiding van de procedure..................................................................................................................... 24
Conclusie van antwoord ............................................................................................................................ 26
Procedure in kantonzaken ......................................................................................................................... 27

Hoofdstuk 7 Complicaties in de procedure in eerste aanleg..................................27
Eis in reconventie .................................................................................................................................... 27
Objectieve en subjectieve cumulatie ........................................................................................................... 28
Een derde in de procedure ........................................................................................................................ 29
Verwijzing en voeging van zaken ............................................................................................................... 29

Hoofdstuk 9 Spoedprocedures .........................................................................30
Kort geding ............................................................................................................................................ 30
Procedure............................................................................................................................................... 31
Kort geding bij de kantonrechter ................................................................................................................ 32

Hoofdstuk 10 Bewijs ......................................................................................32
Uitgangspunten ....................................................................................................................................... 32


Schriftelijk bewijs ........................................................................................................................... 33


Bewijs door getuigen ...................................................................................................................... 34


Bewijs door deskundigen ................................................................................................................. 35


Bewijs door rechterlijke plaatsopneming ............................................................................................ 35

Bewijs in de procedure ............................................................................................................................. 35

Hoofdstuk 11 Vonnis......................................................................................36
Verschillende vonnissen............................................................................................................................ 36
De inhoud van een vonnis ......................................................................................................................... 36
Verschillende soorten uitspraken................................................................................................................ 37
Minuut, grosse en expeditie ...................................................................................................................... 37
Werking van het vonnis ............................................................................................................................ 38
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad ............................................................................................................. 38

Hoofdstuk 12 Rechtsmiddelen .........................................................................39
Verzet (ook wel oppositie) ........................................................................................................................ 39
Hoger beroep (ook wel appel) ................................................................................................................... 40
Procedure in hoger beroep ........................................................................................................................ 40
Cassatie ................................................................................................................................................. 41
Herroeping en derdenverzet ...................................................................................................................... 43
Rechtsmiddelen tegen beschikking ............................................................................................................. 43


Procesrecht

Hoofdstuk 1 Procesrecht, een inleiding
maritaal beslag is een bijzondere vorm van conservatoir beslag.
Het burgerlijk recht bestaat uit twee delen: een materieel deel en een formeel deel. Dit
formele deel wordt ook wel het procesrecht genoemd. (het materiele deel van het
burgerlijk recht beschrijft de rechten en plichten van de partijen)
Het formele deel van het burgerlijk recht geeft dus de regels voor het geval er problemen
ontstaan over de rechten en plichten uit het materiele deel van het burgerlijk recht.

Het procesrecht beschrijft:


Hoe een gerechtelijke procedure in gang moet worden gezet
Het verloop van een gerechtelijke procedure
De rechtelijke uitspraken na een procedure
De tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken
De rechtsmiddelen die tegen rechterlijke uitspraken mogelijk zijn
Arbitrage, bindende geschillenbeslechting door niet-rechters

Bronnen van procesrecht
1. Grondwet
Art. 107 van de Grondwet bepaalt dat het procesrecht bij wet moet worden
geregeld.
2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
Hierin is het procesrecht geregeld (i.o. van de Grondwet)
3. Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)
Hierin wordt de organisatie van de rechterlijke macht en de bevoegdheid van
verschillende rechterlijke colleges (bijv. rechtbank, hoge raad, gerechtshof)
geregeld.
4. Andere wetten
Naast de Gw, Rv en de Wet RO zijn er nog verschillende andere wetten die voor
het procesrecht van belang zijn. Bijv. Advocatenwet, Wet op rechtsbijstand, etc.
5. Internationale verdragen
Internationale verdragen hebben steeds meer invloed op ons nationale recht.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
Het Rv is het belangrijkste wetboek op het gebied van het procesrecht. Hierin vind je de
beschrijving van de verschillende juridische procedures. Het Rv is opgedeeld in vier
delen;
1e : procedures bij rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad
Hierin staan de standaard procedures.

2 : tenuitvoerlegging
De manier waarop rechterlijke uitspraken worden uitgevoerd, vooral als de
veroordeelde niet bereid is om zich aan de rechterlijke uitspraak te houden.
3e : bijzondere procedures
Regels bijzondere procedures, bijv. rechtszaken over verkeer en vervoer,
erfenissen en zaken in het personen- en familierecht

4 : arbitrage
Arbitrage is het geven van een bindend oordeel in geval van een verschil van
mening tussen partijen door een scheidsman die geen rechter is. (meer over
arbitrage h. 13)


Procesrecht

Grondregels van het procesrecht
Deze basisregels garanderen een eerlijk proces waarin beide partijen op dezelfde manier
worden behandeld en waarin uiteindelijk een onafhankelijke uitspraak wordt gedaan.
Hoor en wederhoor
De rechter mag geen uitspraak doen voordat hij beide partijen in de gelegenheid
heeft gesteld om hun zienswijze op de zaak te geven.
Openbaarheid
Dit wil zeggen dat in principe iedereen toegang heeft tot de rechtszaak en dat ook
iedereen aanwezig mag zijn bij het voorlezen van de rechterlijke uitspraak. (Zo
kan het publiek (ook via de pers) zien dat het eerlijk toegaat bij rechtszaken en
dat rechters niets te verbergen hebben) Niet alle zaken zijn openbaar, zoals in het
familie- en personenrecht worden de zaken behandeld achter gesloten deuren.
Motivering
De rechter moet in zijn uitspraak niet alleen een beslissing geven maar moet ook
uitleggen hoe hij tot deze beslissing is gekomen.
Hoger beroep en cassatie
In onze rechtspraak is het in bijna alle gevallen mogelijk om een rechterlijke
uitspraak aan een hogere rechter voor te leggen, hierin wordt de zaak opnieuw
behandeld en volgt ook een nieuwe uitspraak. Na het hoger beroep kan vaak nog
cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad, die kijkt nogmaals naar de juridische
kanten van de zaak.
Onafhankelijke en onpartijdige rechter
De rechter moet onafhankelijk staan ten opzichte van de regering en het
parlement. Hij moet zich vrij voelen om een uitspraak te doen die de overheid niet
zo goed uitkomt. (art. 117 Gw)
Is een procespartij van mening dat een rechter niet volkomen onpartijdig in zijn
zaak is, dan kan deze partij de rechtbank verzoeken de rechter te wraken.
(=(iemand) afwijzen in een bepaalde rol om formele juridische redenen) Meent de
rechter dat dit wrakingverzoek terecht is, dan wordt de rechter vervangen door
een collega.


Als een rechter zelf meent dat hij niet onpartijdig tegenover een bepaalde zaak
staat, verzoekt hij de rechtbank zich te mogen verschonen (art. 40 Rv). Dit
gebeurd als een procespartij een bekende of een familielid van hem is. Dan wordt
de betreffende rechter vervangen door een collega.
Uitspraak binnen een redelijke termijn
Art. 6 EVRM legt rechters de plicht op om binnen een redelijke termijn een
beslissing te nemen over een zaak die aan hen is voorgelegd. Wat een redelijke
termijn precies betekent, staat niet in dit verdragsartikel. (De Landelijke
Rolreglementen voor de rechtbanken en voor de kantonzaken, waarin de regels
staan voor de procesvoering, noemen een standaardtermijn van zes weken.

Specifieke kenmerken van het burgerlijk procesrecht
Er zijn twee specifieke kenmerken die speciaal gelden voor het burgerlijk proces;
1. Lijdelijkheid van de rechter
De lijdelijkheid van de rechter betekent bijv. dat hij feiten voor waar moet
aannemen als ze door de wederpartij niet worden weersproken. Ook mag hij in
zijn uitspraak niet meer toewijzen dan door de wederpartij is geeist.


Procesrecht

De rechter heeft bij de voorgang van de rechtszaak de regie. Hij beslist of
een procespartij weer met een nieuw processtuk f met nieuwe
bewijsmiddelen mag komen en welke termijn zij daarvoor krijgen.
2. Verplichte procesvertegenwoordiging
Dit betekent dat de procespartijen hun rechtszaak niet zelf kunnen voeren. Ze
moeten daarvoor een advocaat inschakelen, om procesvertegenwoordiger te zijn.
Formeel burgerlijk recht: andere term voor burgerlijk procesrecht.
Materieel burgerlijk recht: Het deel van het burgerlijk recht dat een beschrijving geeft
van de rechten en plichten.

Hoofdstuk 14 Inleiding executie- en beslagrecht
In het executie- en beslagrecht speelt de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol. Hij is
namelijk die functionaris die bevoegd is om rechterlijke uitspraken en andere
executoriale titels (=Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt/
geschrift dat vatbaar is voor gerechtelijke tenuitvoerlegging) ten uitvoer te leggen.
(executierecht: Rv vanaf art. 430)
Om het juridische gereedschap waarmee de naleving van rechterlijke uitspraak kan
worden afgedwongen. Dit juridische gereedschap is alleen nodig als een procespartij
weigert om zich aan de rechterlijke uitspraak te houden. Dan zijn er dwangmiddelen die
in dergelijke gevallen ingezet kunnen worden, dit zijn: een ontruiming, beslag en
dwangsom.

Executoriale titels (= voor tenuitvoerlegging vatbare titel)
Een schuldeiser kan niet zomaar de dwangmiddelen uit het executierecht (laten)
uitvoeren. Het toepassen van een dwangmiddel is alleen mogelijk op basis van een
executoriale titel. (een titel is een schriftelijke stuk dat bewijs oplevert van een recht)
Het is niet zo dat als je over een titel beschikt (bijv. een koopovereenkomst). Het is pas
een executoriale titel als die door de wet als basis voor executie wordt aangewezen.
Dus als de wet de titel als executoriale titel aanwijst, betekent dit dat op basis van
dat stuk een dwangmiddel uit het executierecht kan worden toegepast. De wet is
spaarzaam met het aanwijzen van executoriale titels, alleen die bewijsstukken die
nagenoeg volledige zekerheid bieden van iemands recht, zijn aangewezen als
executoriale titels. (Art. 430 Rv, zie executoriale titels blz. 138, procesboek)

Ten uitvoer leggen van buitenlandse vonnissen
(= keer dat je (een besluit) in praktijk brengt, hierbij de buitenlandse vonnissen.)
Tenuitvoerlegging van vonnissen en beschikking van buitenlandse rechters is niet zonder
meer mogelijk. Dit kan uitsluitend als de wet of een verdrag deze mogelijkheid biedt, en
dan nog alleen na voorafgaand verlof van de rechtbank (exequatur (=is de aantekening
op een arbitraal vonnis door een rechter van de rechtbank waar het betreffende vonnis
wordt gedeponeerd)) De tenuitvoerlegging van buitenlandse uitspraken is vooral mogelijk
gemaakt in een aantal verdragen.
EU-Executieverordening
Binnen de Europese Unie gelden eigen regels voor de tenuitvoerlegging van een vonnis
dat in een ander lidstaat is uitgesproken. Deze regels zijn neergelegd in de EUExecutieverordening.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LeerSamenEdie
LeerSamenEdie

Number of documents: 6

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!