€ 2.39

staats- en bestuursrecht samenvatting van het basisboek recht Lydia Janssen

staats- en bestuursrecht samenvatting van het basisboek recht Lydia Janssen

staats- en bestuursrecht hoofdstukken uit het basisboek recht van Lydia Janssen. H40 tm 49.

[basis informatie voor staats- en bestuursrecht]


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 17 pages)
Preview: staats- en bestuursrecht samenvatting van het basisboek recht Lydia Janssen Preview: staats- en bestuursrecht samenvatting van het basisboek recht Lydia Janssen

Download all 17 pages for € 2,39

Add document to cart

staats-en bestuursrecht
Hoofdstuk 40 Inleiding staats- en bestuursrecht
Staatsrecht: geeft een beschrijving van de organisatie van de overheid.
Bestuursrecht: geeft regels voor de overheid als ze het land bestuurt. (zorgen voor een
goede gang van zaken in het land.)
De rechtsbronnen van het staats- en bestuursrecht zijn:
(deze zijn niet het zelfde als de rechtsbronnen van het gehele recht)
1. Grondwet: hier vind je de basisregels van het staatsrecht. De grondwet
begint met de grondrechten, dit zijn de rechten die burgers hebben ten
opzichte van de overheid, bijv. recht op gelijke behandeling.
2. Organieke wetten: Dit zijn wetten die gemaakt zijn in opdracht van de
Grondwet. Voorbeeld de Gemeentewet, de Provinciewet en de Kieswet.
3. Jurisprudentie: Dit is de verzameling van de rechterlijke uitspraken, bij het
staatsrecht is de jurisprudentie van belang voor de uitleg van grondrechten.
Voor het bestuursrecht voor de uitleg die rechters in hun uitspraken geven aan
bestuursrechtelijke regels.
4. Internationale verdragen: Het internationaal recht is steeds belangrijker.
De wetgeving van de Europese Unie heeft steeds meer invloed op de nationale
wetgeving.
5. Gewoonte: Veel staatsrechtelijke regels staan niet in de Grondwet of in een
andere wet. Ze zijn in de praktijk ontstaan en langzamerhand een vaste
gewoonte geworden.
Wat is een staat Een staat is een bepaald grondgebied met inwoners en met een
bepaalde vorm van overheidsgezag. Het staatsrecht houdt zich bezig met de manier
waarop dit overheidsgezag in een staat is georganiseerd.
Kenmerken van een staat:
1. Grondgebied: Dit is het meest zichtbare van een staat. De grenzen van het
Nederlandse grondgebied zijn vastgesteld in internationale verdragen met de
buurlanden.
2. Inwoners: Er moeten inwoners zijn. Zij vormen een gemeenschap met een
gedeelde geschiedenis.
3. Overheidsgezag: Een staat is pas een staat als er een regering is ie het
gezag uitoefent.
Onze Nederlandse staat is een democratie en een rechtsstaat
Democratie: Is dat de burgers invloed hebben op de wijze waarop ons land wordt
bestuurd. Een democratie heeft drie kenmerken:
1. Vrije verkiezingen:
Burgers kunnen hun invloed via verkiezingen
inbrengen. Hierbij kunnen de burgers hun eigen volksvertegenwoordiging
kiezen.
2. Parlementair stelsel: Stelsel dat regels geeft voor de verhouding tussen
regering en Kamers.
3. Respect voor de grondrechten: De overheid moet ook respect hebben voor
de grondrechten van haar burgers. Respect voor de grondrechten betekent
onder andere dat iedereen vrij zijn mening kan geven en dat je bij
verkiezingen ook kunt stemmen op een partij die tegen het regeringsbeleid is.

staats-en bestuursrecht
Alleen als de overheid de grondrechten van haar burgers respecteert, kan er
sprake zijn van een echte democratie.
Rechtsstaat: Ons land is naast een democratie ook een rechtsstaat. Dit is dat niet
alleen burgers, maar ook de overheid zelf zich aan de wet moet houden.
Burgers die menen dat de overheid de wet overtreedt, kunnen naar de
rechter stappen. De rechter is onafhankelijk, dit betekent dat de rechter
geen banden heeft met de overheid. Dus de rechter kan ook een
negatief oordeel geven over het optreden van de overheid.
Democratische rechtsstaat: democratie + rechtsstaat: dit is een staat waarin de
overheid gebonden is aan wettelijke regels die op een democratische
manier tot stand zijn gekomen.
Kenmerken van een democratie:
1. vrije verkiezingen
2. een parlementair stelsel
3. respect voor de grondrechten
Kenmerken van een rechtsstaat:
4. de overheid is gebonden aan de wet
5. onafhankelijke rechters beoordelen ook het optreden van de overheid

Drie overheidsfuncties:
1. Wetgeving: De wetgevende taak betekent dat de overheid algemeen
bindende regels maakt, bijvoorbeeld het WvS, wettelijke regels over de
studiefinanciering of over reclame op televisie.
2. Bestuur: Is het zorgen voor een goede gang van zaken in het land. Ook wel:
besturen is het ordenen van de samenleving.
3. Rechtspraak: Rechters geven oplossingen voor conflicten die aan hen worden
voorgelegd en ze berechten verdachten van strafbare feiten. De
rechtsprekende taak is in handen van door de overheid genoemde overheid
benoemde rechters. De regering kan de rechters niet benvloeden door meer
of minder salaris te geven, want dit is in de wet geregeld.
Hoofdstuk 41 Volksvertegenwoordiging en regering
Een democratie heeft ook een volksvertegenwoordiging: Eerste kamer & Tweede kamer.
Ze hebben elk twee taken: controle en wetgeving.
1. Controle: De beide kamers controleren het regeringsbeleid; het controleren
van het werk dat ministers en staatssecretarissen doen.
2. Wetgeving: In de meeste gevallen komt de regering met een voorstel voor
een nieuwe wet bij de Kamer. Alleen als beide kamers instemmen, krijgt het
voorstel kracht van wet.
Je hebt meerdere namen voor de Tweede & Eerste kamer: Volksvertegenwoordiging en
Parlement.
De Grondwet noemt beide kamers: Staten-Generaal
Twee kamers: Op papier hebben beide kamers dezelfde taken, maar in de praktijk is er
wel verschil. In de Tweede Kamer wordt vooral het politieke debat

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,39

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LeerSamenEdie
LeerSamenEdie

Number of documents: 6

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!