€ 4.64

Religie, zingeving en levensbeschouwing 2016-2017

Dit is een samenvatting van het vak RZL van zowel de slides als de lessen.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 46 pages)
Preview: Religie, zingeving en levensbeschouwing 2016-2017 Preview: Religie, zingeving en levensbeschouwing 2016-2017 Preview: Religie, zingeving en levensbeschouwing 2016-2017

Download all 46 pages for € 4,64

Buy this documentAdd document to cart

RZL: Examen
Deel 1: Deontologie voor psychologische consulenten
Inleiding
Ethiek: Wat is goed en wat is niet goed
Meer algemeen, theorieen
Vb. Trump bouwt een muur, is dit goed
Deontologie: Plichtenleer voor beoefenaars van een bepaald beroep
Regelgeving
Plichtenleer: Allerlei normen waar je jezelf toe verbindt op het moment dat je als psychologisch
consulent gaat werken
Vb. Beroepsgeheim, correct informeren, verantwoordelijkheid opnemen,
Moreel dilemma: Een omstandigheid waarin morele verplichtingen van een persoon (lijken te) vereisen dat hij
twee verschillende, maar incompatibele handelingen stelt, zodat het onmogelijk is om alle vereiste
handelingen te stellen
Basis: Normen en waarden die in het specifieke geval niet met elkaar te verenigen zijn
Conflict van morele normen
Voorbeelden:
o Iemand vermoorden: Beroepsgeheim bewaren <-> anderen beschermen
o Verliefd: Niet willen kwetsen <-> rol verduidelijken
o Vriendschapsverzoek: Autonomie respecteren <-> gedwongen hulp inschakelen

1. De wettelijke en beroepsethische context
1.1 Wettelijke regelingen
Wetten die belangrijk zijn voor de psychologische begeleiding
Uitgangspunt: Deontologische code voor psychologen

A. De beroepscode voor psychologen
Wat is de beroepscode en hoe is dit ontstaan
Eerste beroepscode:
o Geschreven door APA
o Koninklijk besluit
o 1953
Weerstand:
o Controle beroepsvereniging
o Zelf beslissingen nemen zonder boek of regels
Algemeen geaccepteerd:
o Sommigen gingen niet op een juiste manier met clienten om
o Hulpmiddel voor moeilijke en ethische vragen
4 februari 2014: Wet tot bescherming van de titel psycholoog
o Oprichting tuchtraad binnen psychologencommissie
o Ontevreden clienten kunnen hier een klacht indienen
o Maatregelingen: Waarschuwing, schorsing, schrapping,
Beroepscode: Juridische luik
o Als wetteksten gepubliceerd
o Tuchtrecht aan gekoppeld
Tuchtrecht: De code is juridisch afdwingbaar en geldig voor alle psychologen
Klacht als je jezelf hier niet aan kan houden!


De vijf basisprincipes van de beroepscode:
1. Beroepsgeheim
2. Eerbieding van de waardigheid en de rechten van de persoon
o Genformeerde toestemming: Client dient toestemming te geven voor een interventie, nadat
hij of zij daarover duidelijke en volledige informatie heeft ontvangen
3. Verantwoordelijkheid
o Continuteit van zorg: Als je begonnen bent met de begeleiding van een client, dien je er ook
voor te zorgen dat de continuteit van de zorg verzekerd is (vb. ziekte)
4. Deskundigheid
5. Integriteit (oprechtheid, eerlijkheid)
o Rolintegriteit: Duidelijkheid scheppen over je eigen rol door verschillende rollen gescheiden
te houden (vb. priv en werk)
Beroepscode voor psychologisch consulenten:
Ingangsdatum: 1 januari 2017
Gebaseerd op drie principes:
o Verantwoordelijkheid
o Integriteit
o Vertrouwelijkheid
Komt sterk overeen met de beroepscode voor psychologen
o Inhoudelijk komen ze sterk overeen
o Een verschil is dat de beroepscode voor psychologen als wettekst gepubliceerd is en
tuchtrechtelijk afdwingbaar is voor psychologen
Beroepscode voor psychologisch consulenten zal in de toekomst nog een belangrijke rol spelen

B. Overige wettelijke richtlijnen
1. Rechtspositie van de minderjarige
Minderjarigen in de integrale jeugdhulp
Rechten van de minderjarigen (vb. toestemming, vrije keuze, )
Enkel geldig binnen bepaalde sectoren (vb. CAW, CGG, CLB, )
2. Wet op patientenrechten
Gezondheidszorg
Rechten van de patient (vb. toestemming, vrije keuze, privacy, klachten, )
3. Wet op de privacy
Verzamelen en gebruiken van gegevens die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer
Client heeft bepaalde rechten zoals het inzien, corrigeren of laten vernietigen van gegevens die
betrekking hebben op hem of haar en stelt voorwaarden op hoe gegevens gebruikt mogen worden
Relevant voor hulpverleners

1.2 Professionele richtlijnen
Richtlijnen die worden opgemaakt door de beroepsgroep en niet de status hebben van een wettekst
Vb. Beroepscode voor psychologisch consulenten

2. Ethische dilemmas in de (geestelijke) gezondheidszorg
Ethiek is meer dan wetten en regels:
Ethisch gedrag kan niet op een simpele manier gevat worden in een set eenvoudige geboden en
verboden
Redenen:
1) Ethisch handelen valt niet samen met het handelen zoals in de wet omschreven
o Onethisch handelen zonder de wet te overtreden
Vb. Hulpverlener die zich niet empathisch opstelt tegenover client
o Ethisch handelen valt niet samen met het respecteren van alle normen uit de beroepscode
Normen geven een minimum aan
Maar ze zeggen niets over hoe je je binnen de grenzen moet bewegen
Situatie te specifiek, waardoor beroepscode geen uitsluitsel kan geven


Hulpverlener kan afgaan op persoonlijke ethiek in plaats van de beroepsethiek
Vb. Bij toestemming voor uitwisselen van gegevens toch iets in vertrouwen
vertellen, waardoor het niet duidelijk is wat je moet doen. Doorvertellen aan
collegas of het voor jezelf houden

2) Ethische vragen komen vooral op in het kader van morele dilemmas
o Moreel dilemma: Omstandigheden waarin morele verplichtingen van een persoon (lijken te)
vereisen dat hij twee verschillende, maar incompatibele handelingen stelt, zodat het
onmogelijk is om alle vereiste handelingen te stellen
o Basis morele vragen: Persoonlijke of beroepsethische normen die in het specifieke geval niet
met elkaar te verenigen zijn
o Best mogelijke beslissing nemen door alles tegen elkaar af te wegen


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,64

Buy this documentAdd document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit