€ 3.09

Samenvatting Pedagogie 2015-2016

Dit is een samenvatting van het vak pedagogie (slides + lessen + cursus).


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (5 of 42 pages)
Preview: Samenvatting Pedagogie 2015-2016 Preview: Samenvatting Pedagogie 2015-2016 Preview: Samenvatting Pedagogie 2015-2016 Preview: Samenvatting Pedagogie 2015-2016 Preview: Samenvatting Pedagogie 2015-2016

Download all 42 pages for € 3,09

Buy this documentAdd document to cart

Pedagogie: Samenvatting
1. Begripsomschrijving (Hellinckx)
1.1 Definitie van opvoeden
Dagelijks gebruikt Heel andere betekenis

1.1.1 Definitie
Opvoeden: Complex fenomeen dat verweven is met vele andere aspecten van dagelijkse leven
Kern: Samenleven (interacties tussen kind en opvoeder)
Opvoeder
o Gedurende lange tijd
o Dagelijks
o Samenleven met kind
o Verantwoordelijkheid voor toekomst kind (Wat zal kind later worden)
- vb. babysitter is geen opvoeder, omdat het slechts enkel een moment verantwoordelijk is

1.1.2 Opvoeding als een complementair en circulair proces (Hellinckx Sameroff)
Complementair: Opvoeder en kind in dragen in gelijke mate bij aan het proces.
Circulair: In bijdrage aan proces worden ze door de andere benvloed.

De klik tussen de pedagogische noden van het zich ontwikkelende kind en het handelen van de opvoeder
bepaalt het verloop van het opvoedingsproces
Interdependent
opvoeding


Zowel benvloeding van ouders op kind als andersom
Ouders > kind
(vb. ouders praten hoog tegen kind waarop kind lacht ontwikkeling wordt
gestimuleerd)

1.1.3 Onderscheid tussen impliciete en intentionele opvoeding
Impliciet (80%): Dagelijkse omgang tussen ouders en kinderen waarbij ouders onbewust een grote invloed
uitoefenen op kinderen (vb. agressie wanneer het niet mee zit komt ook zo over op kinderen) Niet-bedoelde
invloed
Intentioneel (20%): Gedrag van kind in bepaalde richting te sturen, iets bewust meegeven Doelgericht
Invloed van impliciete opvoeding mag niet worden onderschat, we moeten bij situaties naar beiden kijken

1.1.4 Adequate opvoedingsomgeving (Bartels & Heiner)
= Een complex geheel dat geen checklist is, maar wel alle elementen van moet bekijken
(vb. veilige fysieke omgeving, stabiliteit in levensomstandigheden, respect opvoeders, verleden, )

1.1.5 Goede opvoeding
Kind ontwikkelt zijn talenten en wordt goed voorbereid op de samenleving
Bij ouders voelt het opvoeden als vanzelfsprekend
Perfect parenting vs. Good enough parenting
o Perfect parenting: Hiermee doe je kind niet altijd een plezier, want in het echte leven bestaan
er tegenslagen (vb. nooit ruziemaken waar kind bij is)
o Good enough parenting: Kinderen leren hoe het echte leven in elkaar zit door ze te leren
omgaan met moeilijkheden.

1.2 Opvoeding als wetenschap: Variabelen en modellen
Opvoedingssysteem: Een samenhangend geheel van verschillende factoren die voortdurend op elkaar
inwerken, waardoor een verandering in 1 factor onvermijdelijk gevolgen heeft op andere factoren.
(vb. vader neemt ontslag invloed op relatie met moeder, financieel, materieel, )
Opvoedingsmodel: De manier waarop verschillende variabelen zich tot elkaar verhouden en elkaar
benvloeden (variabele: ouder, kind , omgeving, )

1.2.1 Het kind (diegene die wordt opgevoed)
Kind is geen onbeschreven blad (vb. neurobiologische kenmerken, pre- peri en postnatale invloeden)
Opvoeding van het ene kind is makkelijker dan het andere kind

A. Temperamentkenmerken (emotioneel, actief, passief)


Kinderen met een moeilijk temperament (10%)
Veel huilen, moeilijk slapen, moeilijk eten, onregelmatige stoelgang, afwerende reacties,
Hoge eisen aan opvoedingsvaardigheden


Kinderen met een gemakkelijk temperament (40%)
Weinig huilen, positief, passen zich makkelijk aan aan nieuwe situaties, eten en slapen goed


Langzame starters (15%)
Combinatie van beide groepen. De biologische functies zijn beter dan bij eerste groep, ze reageren
mild maar wel negatief op nieuwe prikkels en kunnen zich moeilijk aanpassen


Resterende groep (35%) Valt niet in te delen

B. Fysieke kenmerken
Lichamelijke conditie (dik, dun, klein, geslacht, leeftijd, )
Ouders kunnen bepaalde verwachtingen hebben (vb. verwachten een meisje, maar toch altijd jongens
waardoor er ruzie ontstaat thuis en kind als slecht wordt gezien)
Kinderen bepalen mee aan aanbod ouders (vb. klein meisje van 13 jaar wordt als 8 jaar opgevoed)


1.2.2 De opvoeder of ouder
A. Persoonlijkheidskenmerken van de ouder
Temperament en persoonlijkheid (vb. stress of kalm invloed op opvoeding) wegen om verschillende
redenen op het opvoeden en gedrag van kinderen
(vb. impulsieve agressieve ouder die continu roept kind erft geweld en neemt dit mee)
Psychische stoornissen hebben invloed op manier van opvoeden (vb. depressie)
Gezondheid, leeftijd

B. Opvoedingsgeschiedenis van ouders
Indirecte invloed
o Ouders blijven eigen opvoeding meedragen (vb. mishandeling, niet affectief, )
o Hoe ouders doen, zien kinderen
Directe invloed
o Bepaalde dingen die ouder bewust willen meegeven aan kinderen, soms anders dan ze in hun
eigen opvoeding hebben meegekregen
Sommige ouders kunnen niet anders dan op een bepaalde manier reageren, de manier waarop ouders de
opvoeding vormgeven
Pedagogisch besef: Hoe ouders betekenis geven aan het gedrag van hun kind en hoe zij hun eigen handelen
hiernaar richten en vorm geven.
Wat is het belang voor het kind Noden van het kind
Rekening houden met leeftijd (vb. baby huilt van honger niet om te pesten)
Reactie afstemmen op betekenis dat ze geven aan gedrag van het kind
(vb. Kind kan er niet aan doen dat het ziek is OF kind doet het expres)
Belangenconflict: Het belang van het kind t.a.v. het belang van de ouder. De meeste ouders zijn meestal in
staat om het belang van het kind te kiezen.
(vb. Ouders die weinig affectie hebben gehad, gaan andersom doen en hebben nood om van kind te krijgen)

C. Illustratie
Huilbaby: Kind benvloedt ouders en andersom (circulair proces)
o Waarom doet de mama zo Context Waarom ongezond gedrag
o Ouders geraken niet verder met algemene hulp
o Bij analyse moet je betekenis zoeken voor bepaald gedrag (vb. cameras bij baby) en een
alternatief gedrag voorstellen om het ongezonde gedrag te vervangen
Kind met driftbuien
o Moeder stelt goed moederschap parallel met altijd snappen wat er aan de hand is met het
kind. Moeder wordt onzeker door driftbuien, terwijl kind gewoon niet goed kan uitdrukken
o Moeder eigen geschiedenis die meespeelt (vroeg zwanger, faalangst, niet spraakzaam)
o Niet te snel conclusies trekken
-> Wat is wenselijke situatie Waarom doen ze zo Hoe geraken we daar

1.2.3 De opvoedingscontext
A. Subsysteem- en gezinskenmerken
a. Subsysteemkenmerken: Partnerrelatie en siblings
Partnerrelatie

Siblings


Kwaliteit van partnerrelatie speelt een rol
o Spanning en conflict leiden aandacht af van opvoeden (kind zit ertussen)
o Niet directe benvloeding op opvoeding, maar wel op algemeen welzijn van
ouders (onrechtstreeks effect)
o Opvoedingsvaardigheid vader stijgt bij goed huwelijk en communicatie
Interacties tussen broers en zussen bepalen mee de opvoeding
o Aantal kinderen, plaats in kinderrij, leeftijdsverschillen,

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Buy this documentAdd document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit