€ 4.99

Media Structuur & Werking

Volledige samenvatting van Media Structuur & Werking. Vak uit de richting bachelor Communicatiewetenschappen op UA. Er is ook een inhoudstafel bij.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (8 of 75 pages)
Preview: Media Structuur & Werking Preview: Media Structuur & Werking Preview: Media Structuur & Werking Preview: Media Structuur & Werking Preview: Media Structuur & Werking Preview: Media Structuur & Werking Preview: Media Structuur & Werking Preview: Media Structuur & Werking

Download all 75 pages for € 4,99

Add document to cart

MEDIA: STRUCTUUR EN WERKING
Inhoudsopgave


TER INLEIDING: MEDIAVERVLECHTING


MEDIAMODELLEN


2.1
2.2
2.3


PERSTHEORIEN
RADIOMODELLEN
TELEVISIEMODELLEN
PERS


3.1 PERS: WERKING
HET PERSBEDRIJF: INTERNE ORGANISATIE
OVERHEIDSBELEID EN PERSSTEUN
BEROEPSVERENIGINGEN EN STATUTEN
3.2 PERS: STRUCTUUR
TYPOLOGIEN
HISTORIEK
DAGBLADPERS IN BELGI
IDENTIFICATIEGEGEVENS (VLAAMSE) DAGBLADEN
DE BUITENBEENTJES
ALGEMENE KENMERKEN VAN DE BELGISCHE PERS
DE VLAAMSE KRANTEN OP HET NET
KORT HISTORISCH OVERZICHT
INTERNETSTRATEGIEN VOLGENS KRANTENGROEP
TYPOLOGIE
DE VLAAMSE WEEKBLAD- EN TIJDSCHRIFTENPERS
EIGENDOMSSTRUCTUUR
DEFINITIES
FINANCIERING
ALTERNATIEVE PERS IN VLAANDEREN


DE RADIO

4.1 ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN DE RADIO-OMROEP
VOORLOPERS: RADIOTELEGRAFIE EN TELEFONIE (EIND 19DE E EIND WO I)
RADIO ONTWIKKELT ZICH TOT EEN MASSAMEDIUM (1920-1930)
HET GOUDEN TIJDPERK VAN DE RADIO (1930-1950)
CONCURRENTIE VAN TV, INNOVATIE, ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUW PUBLIEK (VANAF 50)
BEKNOPT OVERZICHT RECENTE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
4.2 HISTORIEK VAN DE LANDELIJKE VLAAMSE RADIOSECTOR
VOORLOPERS (1900-1920)
PRIVATE EXPLOITATIE EN DE OMROEPVERENIGINGEN (1920-1930)
HET NIR/INR EN DE GREEP VAN DE OVERHEID (1930-1939)
DE WOELIGE OORLOGSJAREN (1939-1944)
VERSTEVIGING VAN DE OVERHEIDSGREEP OP DE RADIO (1945-1960)
VAN NIR NAAR BRT: DE FEDERALISERING VAN DE OMROEPBEVOEGDHEDEN
VLAANDEREN: AANTASTING VAN HET BRT/BRTN/VRT RADIOMONOPOLIE
RADIO ALS COMPETITIEVE MARKT


4.3 HET HUIDIGE RADIOLANDSCHAP
4.4 VISIE OP TOEKOMSTIG RADIOLANDSCHAP
HUIDIGE INDELING VAN RADIO-OMROEPORGANISATIES
CROSSMEDIALITEIT, CONVERGENTIE EN SAMENWERKING


DE TELEVISIE

5.1

BELANG VAN DE TELEVISIE EN DE TELEVISIESECTOR
EOCONOMISCHE INDICATOREN
SOCIO-CULTUREEL EN POLITIEK BELANG
5.2 STRUCTUUR EN TYPOLOGIE VAN DE TELEVISIESECTOR
STRUCTUUR EN OVERZICHT
AANKOOP EN COPRODUCTIE: ENKELE ACTOREN
NIEUWE KIJKGEWOONTEN EN DIENSTENVERDELERS IN HET DIGITALE MEDIALANDSCHAP
ONDERZOEK EN ADVERTEERDERS
OVERHEID
5.3 MIJLPALEN IN DE ONTWIKKELING VAN DE TELEVISIE
VOOROORLOGSE PERIODE (TOT 1945)
VAN DEFINITIEVE START TOT EERSTE BLOEI (1945-1960)
HET COMFORTABEL MONOPOLIE GERAAKT UIT EVENWICHT (1960-1980)
DEREGULERING, COMMERCIALISERING EN VERSPLINTERING (1980-)
5.4 ONTWIKKELING VLAAMSE TELEVISIESECTOR
VAN NIR/INR NAAR BRT/RTB (1945-1960)
VAN BRT NAAR DE WOELIGE JAREN 80 (1960-79)
VAN DENK- EN LOBBYWERK NAAR HET KABELDECREET (1979-1987)
VAN KABELDECREET NAAR VTM (1987-1989)
DE BRTN IN DE VERDRUKKING EN VERDERE VERSPLINTERING (1989-95)
NAAR EEN NIEUW EVENWICHT EN DE OPERATIE GROTE SCHOONMAAK BIJ DE BRTN (1995-1999)
EEN TRIPARTITE MET NIEUWE UITDAGINGEN EN OP ZOEK NAAR NIEUWE EVENWICHTEN (2000 - )
5.5 HET HUIDIGE TELEVISIELANDSCHAP
5.6 HET VLAAMSE TELEVISIELANDSCHAP: OVERIGE ACTOREN
REGIONALE OMROEPEN
DOELGROEP- EN THEMAOMROEPEN


ORGANISATIES ROND DE MEDIASECTOR


CENTRUM VOOR INFORMATIE OVER DE MEDIA

ELEKTRONISCH KIJKONDERZOEK
6.2 VRM (VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA)
6.3 RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK


6.1

7.1

TER UITLEIDING: LAATSTE ONTWIKKELINGEN
MEDIAGROEPEN IN VLAANDEREN: CONVERGENTIE, CROSSMEDIALITEIT EN CONCENTRATIE


1 TER INLEIDING: MEDIAVERVLECHTING
Cursus handelt over de dominante massamedia: kranten, radio & televisie. Een blik op het huidige
mediagebruik van mensen leert dat de grenzen tussen media en platformen waarop deze
geconsumeerd worden meer en meer vervagen.
bv. Kijken naar de radio op tv, krant lezen op smartphone
Oorzaken:


Digitalisering:


Analoog: continum, technologie verschilt naar gelang de aard van de
communicatiedrager/ het medium


Digital: 0-1, aantal bits, n technologie voor verschillende vormen van
communicatiedragers/ media

Steeds minder scherpe grenzen tussen massamedia en telecommunicatie
Diensten

Patroon

TELECOMMUNICATIE

KLASSIEKE MASSAMEDIA

Telefoon,

Pers

Fax,

Radio

Internet


Point-to-point

Point-to-multipoint
= 1 zender die boodschap uitzend maar wordt
door verschillende personen ontvangen
VB: K3 zkt K3
1 zender 1.8 milj kijkers

One-to-one

One-to-many

Interactief

Niet-interactief

Tijdstip

Vrij te kiezen

Zenderbepaald

Financiering

Inschrijving = abonnement

Licentie, reclame, overheid

Gebruik

Individueel

Collectief

Regulering

Carrier regulated

Content regulated

Vrijheid van communicatie

Inhoudelijke regels
= geen haatdragende boodschappen; geen seks
op tv voor (u)

Industrie

Telecom-operatoren

Omroep, pers,

= telenet, proximus

= radio, krant, tijdschriften


Groei van het internet


Groeiende concentratiebeweging (omwille van voordeel schaalvergroting)


Verticale en horizontale concentratie

Verticale concentratie: bedrijf dat actief is in verschillende sectoren of takken van de
bedrijfskolom (bv. Operator Telenet die niet alleen meer distribueert maar ook steeds meer
en meer content produceert)


Horizontale concentratie: bedrijf dat actief is in n tak van bedrijfskolom. (bv. Het Mediahuis
heeft door de fusie van de kranten van Concentra en Corelio het krantenlandschap verder
geconcentreerd en teruggebracht tot slechts twee mediagroepen)


Door overnames, mergers, uitbouw van bestaand bedrijf

Groeiende crossmedialisering


n groep huisvest steeds meer verschillende media (zie tabel en H7)

Invloed op de structuur van de media die naar eigendom steeds meer met elkaar vervlochten zijn
en dit in wisselende samensmeltingen en samenwerkingen. Dit heeft dan ook weer invloed op de
werking van de media die evenzeer een toenemende vervlechting toont
Gevolg: elke mediagroep in Vlaanderen is al in minstens 3 en vaak in 6 tot 7 sectoren aanwezig.
Tabel overzicht belangrijkste mediagroepen en hun activiteiten in Vlaanderen
DAG
BLAD
MEDIAHUIS:
CONCENTRA NV
MEDIAHUIS: CORELIO

DE PERSGROEP NV
ROULARTA MEDIA
GROEP
SANOMA MAGAZINES
BELGIUM NV
DE VIJVER MEDIA
VRT

PERIODIEK
BLAD

TELEVISIE
OMROEP

PRODUCTIE
HUIS

RADIO
OMROEP

INTERNET

RECLAME
REGIE(X)1

(X)


(X)2


besluit: de klassieke opleiding in massamedia wordt in de cursus nog wel gebruikt maar staat steeds
meer door crossverbindingen met elkaar in verband (H7)


2 MEDIAMODELLEN
2.1 Perstheorieen
Four theories of the press = basis van de theorievorming (1956: Siebert, Peterson & Schramm)


Liberale model (gelijkaardig aan vrije marktmodel)
Sociale verantwoordelijkheidsmodel (gelijkaardig aan publieke omroepmodel)
(Autoritaire & Marxistische perstheorie)
Media & community vorming (meest hedendaags; meer impact door toename sociale media +
lezer actiever betrokken in digitale wereld)

Liberale model
o bv. Westerse private opiniepers doel = burger informeren + waarheid achterhalen +
fungeren als een controlemechanisme voor de overheid
o Om dit te kunnen realiseren moet die pers dan ook volledig afhankelijk kunnen werken van die
overheid
o Vrije markt van ideeen = centraal idee
o Bij problemen eerder zelfregulering dan inmenging van overheden
Sociale verantwoordelijkheidstheorie
o Belangrijkste verschil met Liberale model: men verwacht dat de media hun sociale
verantwoordelijkheid nemen en als dit niet gebeurd zal overheid ingrijpen.
o Bv. Publieke omroepmodel van de audiovisuele pers

2.2 Radiomodellen
In Westerse landen zijn er doorheen de tijd 3 radiomodellen ontstaan:


Amerikaanse vrije marktmodel (liberale model = commercieel bv Joe FM, Nostalgie, Q-Music)
Britste publieke omroepmodel (sociale verantwoordelijkheidstheorie)
Community-model (vrije, alternatieve of lokale radios dat zich volledig van vorige 2 afzet)

Vrije marktmodel
Markt bepaalt welke soorten programmas er worden uitgezonden en op welke momenten


Financiering door reclame en sponsoring


Voornaamste doelstelling: WINST maken: door kosten laag te houden en winst te vergroten
door adverteerders en sponsors een zo groot mogelijk publiek aan te bieden (in een
gespecialiseerde markt is het de bedoeling een zo groot aantal consumenten uit het gewenste
marktsegment te bereiken)


Publiek maximaliseren en economische schaalvoordelen creeren leidt tot uitzenden van
syndicated programmes en netwerkvorming


Programmering: als er een markt bestaat voor bv. documentaires, onderzoeksjournalistiek of
hedendaagse urban, dan gaat de commerciele radio hierop inspelen


Streven naar massapubliek zorgt ervoor dat het grootste deel van de radioprogrammatie is
gebaseerd op muziek, herhalingen, hits


Soms is er tussenkomst van een regelgevende autoriteit (bv Britse commerciele radio in 80)


In het commerciele systeem worden soms publieke omroepprogrammas geproduceerd met
als doel:
Bedrijfsimago verbeteren
Belastingvermindering te krijgen

Goodwill van klanten verhogen

Ook professionals aanwezig om collegas en critici te imponeren en en het publiek te behagen
door hun werk

Publieke omroepmodel


Ontstaan in G-B
Gedefinieerd als nationaal goed1 (en niet als iets dat alleen belangen van bepaalde groepen
moet dienen)
o Verantwoordelijkheid2 ligt in handen van 1 of meerdere broadcasting authorities die het
nationale belang vertegenwoordigen
o Die B.A. moeten vrij kunnen opereren3 (= geen interventie van overheid op vlak van dagelijks
bestuur en inhoud van hun programmas)
De drie basisprincipes zijn geherformuleerd door concurrentie en commercialisering
8 basisprincipes van publieke omroep:
- Universaliteit: beschikbaar voor hele populatie
- Universele aantrekkingskracht: diverse smaken en interesses (voor ieder wat wils)
- Minderheden moeten bijzondere aandacht krijgen
- Relatie met gevoel van nationale identiteit/gemeenschap erkennen
- Afstand nemen van gevestigde belangen (regering op dat moment)
- Financiering: deels betaald door rechtstreekse bijdragen van gebruikers
- Structuur: aanleiding geven tot concurrentie voor goede programmas
- Richtlijnen: programmamakers bevrijden (niet beperken)


Beschouwt publiek als rationele burgers van een natiestaat of regio (Vlaanderen, Wallonie,
Brussel) en niet als individuele consumenten die gemotiveerd zijn door eigenbelang

Community model


Probeert luisteraars te behandelen als subjecten of participanten <-> commercieel model:
zien ze als objecten
Community radio = openlijke of impliciete kritiek op mainstream radio ze verwijten hen dat
ze de zienswijzen en standpunten van bepaal sociale groepen vertekenen, marginaliseren en
uitsluiten
Ze proberen zelf aan de luisteraars controlemacht te geven over de definities van zichzelf
wat telt er als nieuws wat is belangrijk in eigen cultuur
Gemeenschap is niet alleen geografisch, maar ook interesses; belangen; taal; culturele of
etnische groepen
Elke community participeert in het beleid, programmaproductie en werking van het station
(bereikt door de varieteit van democratische structuren)
Aanwezigheid van vrijwilligers: essentieel middel om contact te hebben met betrokken
gemeenschappen
Non- profit doelstelling. Ze proberen verschillende inkomstenbronnen te hebben om
afhankelijkheid van 1 bron te vermijden publieke financiering, luisterbijdragen en beperkte
reclame-inkomsten behoren tot de voornaamste bronnen


2.3 Televisiemodellen


Commercieel model (vooral Amerikaanse oorsprong)
Openbaarrechtelijk model (meer Europees)

Figuur:
- Het commerciele model voor productie, samenstelling, programmering en controle over de
distributie en diffusie is bijzonder flexibel en gebaseerd op externe concurrentie
- Bij publiekrechtelijke omroepen blijven deze verschillende deelaspecten sterk geconcentreerd
binnen de omroep
deze voorstelling is theoretisch. In praktijk veel complexer!
Vlaamse toestand:
o VTM, Vt4: Amerikaanse schema
produceren zelf zeer weinig, maar werken met aanbestedingen en laten meeste
programmas aanleveren door onafhankelijke videoproductiebedrijven
o VIER: in de week Vlaamse programmas aangeleverd door Woestijnvis (Amerikaans en
Europees), in het weekend meer het Amerikaanse model
o VRT: (Europees model): het aandeel binnenshuis geproduceerde programmas is opmerkelijk
hoger dan bij de commerciele concurrenten.
Toekomst: in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VL regering en de VRT moet VRT
voortaan een ruimer aandeel van haar budget uitbesteden aan externe productiehuizen,
omdat VRT geacht wordt een belangrijke hefboomfunctie te hebben in de ondersteuning van
de Vlaamse mediasector


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
RilkeGryspeerdt
RilkeGryspeerdt

Number of documents: 5

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!