€ 4.99

Inleiding tot de Politicologie

Inleiding tot de Politicologie bachelor communicatiewetenschap op de UA. Alle hoofdstukken buiten hoofdstuk 13 zowel HB als PP als notities zijn erin verwerkt. Er is ook een inhoudstafel bij.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (5 of 72 pages)
Preview: Inleiding tot de Politicologie Preview: Inleiding tot de Politicologie Preview: Inleiding tot de Politicologie Preview: Inleiding tot de Politicologie Preview: Inleiding tot de Politicologie

Download all 72 pages for € 4,99

Add document to cart

Inleiding in de Politicologie


Belang van Politiek

Voorbeeld
Politiek heeft een belangrijke impact op onze SL.
Het invoeren van autogordel in 1975 heeft veel verzet veroorzaakt privzaak: wat moet de
overheid doen toch had deze regel een groot gevolg: 30.000 doden minder in B. en NL Politiek
heeft impact op onze SL de maakbaarheid van onze SL is beperkt bv. Economie: eco. beslissingen
enkel ondersteunen, mentaliteit: veranderd los van de politiek, politiek versterkt het enkel.
Luc Huyse: nationale politiek verliest zijn greep. Het emigreert naar Europa, media, multinationals
Deze cursus: bouwstenen van politiek: actoren (individuele politici), instellingen, functioneren
o In breder kader plaatsen van dagdagelijks versnipperd politiek nieuws op ander manier
naar kijken
o Historisch (beter begrijpen als we weten waar het van komt)
bv. vakbonden die mee SZ besturen: Vakbonden zijn als privorganisatie begonnen met de
uitkering aan werklozen = geld van de staat.
o Vergelijkend perspectief = comparatieve politiek (vgl. met andere landen)
Comparative Politics
If you only know one country, you do not know any country at all (Lipset)
Belgie als nationaal systeem voortdurend gaan vergelijken
= belangrijke tak in de politieke wetenschappen (bestuurskunde, internationale politiek en politieke
filosofie)
o Voorbeeld: sterkte van rechts-populistische partijen (vgl. met Franstalig Belgie) Vlaams
belang 22% (ooit gehaald)
FN (Front National) 3% (geen echte rechtse politieke partij)
Heeft te maken met de Vlaamse volkaard. Het ligt niet aan het kiesstelsel want dat is
hetzelfde. Ze hebben de juiste communicatie en op het juiste moment.


1.

Politiek en Politieke Wetenschap

1.1

Inleiding

Politiek is alles wat te maken heeft met het sturen van de samenleving
o Afspraken maken als mensen iets samen willen doen
o Grotere groep = meer afspraken = meer formeel (regels opschrijven duidelijkheid bij
onenigheid)
o Politika (Grieks) = dat wat met de staat (polis) te maken heeft
o = per definitie ook conflicten over sturen van de samenleving
Brede definitie: politiek is overal, overal waar er regels bestaan. Ook verenigingen en organisaties.
(hier leer je de beste politiek Hoe samen beslissing nemen Ook psw is een pol systeem) Je moet
ook omgaan met verschillen en conflicten.
Bv. Dauwtrappers p. 17 = pol verhaal omdat we pol van uit de politieke wetenschappen veel breder
omschrijven.

1.2

Variaties in politiek

1.2.1 Politiek en territorium
(gemeenten, landen, regios, provincies) vandaag meest belangrijke vorm van sturen (was vroeger
niet en gaat ook niet blijven)
Welk soort samenleving wordt gestuurd
Samenlevingen met en zonder territorium voor dewelke de afspraken gelden
Kan je er uit stappen of niet
o Je kan niet aan politiek onthouden = er is geen politiek loos deel van de wereld.
o Bv: Dpardieu / Bernard Arnaud verhuizen naar Belgie = wil geen Franse belastingen betalen
en veranderd zijn territorium MAAR hij betaalt nu wel de Belgische belastingen.
Mt territorium = omvattender (verhuizen, maar dan kom je op een ander grondgebied terecht waar
ook regels gelden die de SL sturen)
Staten met grondgebied rooms-katholieke kerk; wilde ook sturen) de wereld is verdeeld
staten: grondgebied wordt intern bestuurd en beschermt tegen externe vijanden = hedendaagse
structuur waarin de sturing van de SL afspeelt
o Territorium loze politiek: afspraken voor gelovigen van de katholieke kerk: iedereen die zich
tot de kerk bekeerd wordt geacht zich aan de afspraken te houden maar geen
grondgebied (Vaticaan wel). Kerk is geconfronteerd geweest met langzame vorming en
consolidatie van nationale staten.
Niet alleen staten sturen onze SL (decentralisatie en internationalisering) -> Eu, Vl hebben ook
territorium.
=> helemaal anders bij vereniging of organisatie: kiest zelf of je lid wordt, voert bepaalde taken uit
met anderen, binnenin regels volgen erbuiten niet, kan weggaan als je niet van de regels houdt.
1.2.2 De verschuivende culturele grenzen van de politiek
Vanuit de SL: constant nieuwe vragen voor een regulerend optreden door het politieke systeem
Verschillende opvattingen over mate waarin regels mogen ingrijpen (reikwijdte)
Verschuivende opvattingen
Historische verschillen:
o 19de eeuwse nachtwakersstaat (staat zorgde voor basisregels en RB en politie die
daarover moesten waken): ordehandhaving (politie, RB), defensie (bescherming grenzen),
belastingen (voor aantal burgers om staat te kunnen financieren) beperkte
aangelegenheid
o Steeds meer vragen vanuit verschillende sectoren om domeinen politiek te regelen (vb.
arbeidersbeweging wou beschermende maatregelen die gevolgen van vrij economisch
verkeer moesten inperken)


Enorme explosie van politiek ingrijpen (vb. homohuwelijk en adoptie)
Historische evolutie loopt gepaard met de politieke cultuur die wijzigt: grenzen tussen priv
en publiek vooral westerse SL veel discussies over die grens, beweegt ook constant
(vb. verplicht aanwerven van allochtonen door werkgevers; mystery calls; roken in bij zijn
van kinderen) In de priv wil men geen politiek
Bv: seks = priv, dwangseks = politiek (vooral door vrouwenbeweging gekomen), ook
technologische ontwikkelingen helpen niet die grens te bepalen bv. Terrorisme: gsm
afluisteren, pc info bijhouden, bodyscans op de luchthaven

Extra: LINKS: staat moet zich moeien, intervenieren RECHTS: Staat niet moeien, belangrijkste
discussie in de politiek Deregulering: minder regels, meer vrijheid
o Elk jaar meer regels WANT hoe meer overheden je in het leven roept, hoe meer regels
o Kijken nu meer naar staat als we oplossingen nodig hebben < rol van de overheid wordt
steeds groter waardoor ze ook meer fout kunnen doen
1.2.3 De vormen en structuren van de politiek -> pol veranderd door soort SL die bestuurd w.
Politiek kan veel verschillende vormen aannemen. Die verschillen kunnen we proberen in kaart te
brengen door classificaties te maken:
o Democratische vs. autoritaire regimes bv. Wie heeft recht om beslissingen te nemen
o Democratisch: macht = tijdelijk, gespreid over verschillende groepen, via verkozen
vertegenwoordigers door burgers, fundamentele rechten (bv. Rechten om vrij te
spreken) worden beschermd en erkend
o Unitaire vs. federale staten
o Bestuur vanuit n punt of niet
o Federale staten hebben in deelgebieden ook eigen bestuur
o Variaties in instellingen en procedures
o Verkiezingen (democratische regimes)
o Partijen: B = meeste partijen, GB = 2+ partijen, D = weinig grote partijen
o Parlement: B = relatief machtig, NL/DEN = machtiger
o Grondwet: GB = geen grondwet/ Grondwettelijk hof
o Staatshoofd: B = weinig te zeggen, FR= president heeft veel macht, US = Obama
heeft minder macht dan het Parlement
Wat doet een politicoloog
Doel = regelmaat ontdekken in verschijnselen (bv. vrouwen stemmen meer op Groen)
= complexe fenomenen vereenvoudigen orde creeren in chaos
Sociale werkelijkheid = complex (reflexief)


vb. verkiezingspeiling (mensen zijn niet voorspelbaar, hun gedrag is sterk context gebonden)

Werkelijkheid formaliseren in variabelen/ analytisch:
Politiek kent geen individuen maar configuratie van kenmerken
bv. vrouwen stemmen minder op rechts populistische partijen dan mannen (vaak moeders die
empatisch meeleven; spelen andere rol in het leven) OF Trump vooral mannen kenmerk = geslacht
bv. Jongeren waren tegen brexit , ouderen voor kenmerk = leeftijd

Mensen zijn een aantal variabelen
Structuren: posities en rollen determineren gedrag (niet alleen persoonlijkheden)
Twee manieren om patronen te zien:
- Veel waarnemingen (grote N) bv. enquetes
- Goed gekozen waarnemingen (kleine n) bv. 1 case gaan uitspitten
Belangrijke dingen onderscheiden van onbelangrijke dingen


1.3

Politieke wetenschap

Veel groepen praten over politiek
a) Burgers, journalisten (geven verslag uit van debatten, geven commentaar en suggereren
betere oplossingen), kunstenaars
b) Politieke wetenschappers willen politieke gebeurtenissen en instellingen beschrijven,
begrijpen en verklaren (journalisten ook) -> ze willen analyseren
Daarom volgen ze eigen regels:
1. Intellectuele distantie:
o Doel is niet in de eerste plaats te zeggen hoe het moet en om zelf deel te nemen ->
geven uitgesproken mening
o Maar neutraliteit bestaat niet (voorkeuren, belangen, interesses) = essentie van
sociale wetenschappen
o Keuze van onderwerpen (vb. Groene (80) vs. rechts-populistische partijen (90),
terrorisme (WTC 2011), vrouwen en politiek nu: klimaatverandering, controle fin.
sector)
o Politicoloog doet verslag van zijn bevindingen (kan dan gebruikt worden)
Bv: quotawetten (= evenveel mannen als vrouwen op de lijst MAAR is het belangrijk dat
vrouwen in het parlement zijn Gedragen vrouwen zich anders in het parlement. Kwantitatief
onderzoek: Alle mannen en vrouwen bekijken komen vrouwen rond andere themas
tussen Ja!
Vrouwen: welzijn, cultuur
Mannen: eco, defensie
2. Wetenschappelijke methode vuistregels:
- Vele, bewust ingezamelde waarnemingen
Systematische inzameling van gegevens (niet ad hoc zoals journalisten doen)
Bv.: bomaanslag: wetenschap analyseren en duiding geven: politicoloog
verzamelt voortdurend en systematisch data over bv regionalistische gegevens
Gebeurtenis duiden als verschijnsel dat deel uitmaakt van een bredere categorie
(algemeen verschijnsel) bv. bomaanslag is niet zomaar bomaanslag
Vergelijking, bewust zoeken naar gelijkaardige en verschillende cases *zie 4
- Keuze van onderzoekstechnieken
Hoe data analyseren
Kwantitatief (cijfers) of kwalitatief (diepere studie, meer aspecten) (vb. vrouwen in
parlement) p.31 hb
- Open rapporteren over wat en waarom
Repliceerbaarheid ( journalistiek - bronnengeheim)
Zodat anderen kunnen controleren en verfijnen en overdoen (cumulatief) =
openstellen voor kritiek: peer review: (meestal bij tijdschriften) pas publiceren na
strenge anonieme selectie door vakgenoten


1.4

Instrumenten (politieke) wetenschap

o Eigen taal van politieke wetenschappen: orde brengen in de chaos, complexiteit reduceren
o Instrumenten van die taal zijn (1) concepten, (2) modellen, en (3) theorieen
CONCEPTEN = benoemen/-spreken
= een begrip of algemene
categorie dat een verschijnsel
precies afbakent (manier om
naar pol gebeurtenis te kijken
en over te spreken)
vb. gender soc. en cult. verschillen
M/V: bv. meer mannelijke volksvertg.
vs. geslacht biologisch, politieke

partijen of kartels

MODELLEN = relaties aangeven
= bepaalde vereenvoudigde
voorstelling van de realiteit

bv. wegenkaart = grote
reductie van complexiteit
van de werkelijkheid

THEORIEEN = waarom
= beschrijven hoe en
waarom politieke
verschijnselen met elkaar in
verband staan
=concreter bv.zwaartekracht
Voorbeelden:
Wat bepaalt het stemgedrag
van mensen
Wat bepaalt de
samenstellingen van
regeringen
Waarom hebben sommige
landen meer vertrouwen in
overheid dan in andere

Zonder concepten kunnen we
niet over politiek spreken
(casustiek)

Statistische modellen
bevatten slechts bepaalde
variabelen (vb. deelname
aan protest) verklaarde
variantie

Helpen hoofd- en bijzaken van
elkaar te onderscheiden
essentie eruit halen

Meer dan een concept: ook
relaties tussen concepten
worden beschreven
bv. leeftijd: jong, oud ; m-v

Resultaat van waarnemingen
en onderzoek, maar
theorieen sturen ook
waarnemingen en onderzoek
(deductief: eerst theorie dan
vaststelling vs. inductief:
eerst feiten dan verhaal)

Concept = ideaaltype
(essentiele kenmerken: hoofden bijzaken) werkelijkheid is
nooit perfect (vb. Polyarchie:
macht = verdeeld over veel
partijen = regime)

Voorbeeld: politieke
kringloop van David Easton:
Eisen, gate keepers, steun
(actief en passief), output,
feedbackloop *zie hb

Cruciale link tussen theorie
en onderzoek = hypothese
(voorspelling waarvan
nagegaan kan worden of ze
klopt wordt getoetst)
Verwachting is gebaseerd op
theorie en onderzoek
= link tussen waarom en
werkelijkheid


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
RilkeGryspeerdt
RilkeGryspeerdt

Number of documents: 5

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!