€ 2.99

Samenvatting tekst normale leerontwikkeling (lezen, spellen, rekenen) School en pedagogische psychologie 2016-2017

Volledige samenvatting van de extra cursustekst betreffend het onderdeel leren en studeren: normale leerontwikkeling (lezen, spellen, rekenen) van het vak SPP. Bespaart je veel tijd doordat je deze tekst zelf niet meer hoeft door te nemen. Heel veel succes!


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 12 pages)
Preview: Samenvatting tekst normale leerontwikkeling (lezen, spellen, rekenen) School en pedagogische psychologie 2016-2017 Preview: Samenvatting tekst normale leerontwikkeling (lezen, spellen, rekenen) School en pedagogische psychologie 2016-2017

Download all 12 pages for € 2,99

Add document to cart

Joyce Stroeckx

2016-2017

Leren en studeren: normale leerontwikkeling (lezen, spellen,
rekenen)
Tekst 1: Specifiek diagnostisch protocol lees-en spellingsproblemen en dyslexie
- werkgroep Prodia

1. Relevante ontwikkelingsaspecten
Ontwikkeling van de taalvaardigheid = belangrijke pijler
voorbereiding van de schoolse vaardigheden
verdere onderwijsloopbaan
Mondelinge taalvaardigheid: vaardigheid om gericht te luisteren en te spreken
Schriftelijke taalvaardigheid: vaardigheid om op een effectieve en efficiente wijze te lezen e n te
schrijven en op een adequate manier met elkaar te communiceren

1.1. Ontwikkelen van geletterdheid
Geletterdheid: de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te
gebruiken met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen maken en gebruik kunnen maken
van ICT
Geletterdheid geeft aan dat luisteren, spreken, lezen en schrijven zich in relatie met elkaar
ontwikkelen
Komt al direct op gang na de geboorte kind wordt betrokken en gaat op zijn eigen manier
deelnemen aan activiteiten die de geletterdheid stimuleren.
Ervaringen die opgedaan zijn in de voorschoolse periode worden verder ontwikkeld in het
onderwijs ontluikende en beginnende geletterdheid zijn fasen die in en door elkaar lopen
Ontwikkeling van geletterdheid: 3 fasen


Ontluikende geletterdheid
o Eerste fase (0 4 jaar)
o Leren van de basisprincipes van taal: mondeling communiceren, spreken en
luisteren
o De mondelinge taalvaardigheid vormt de basis voor de schriftelijke
taalvaardigheid
o Kinderen maken kennis met geschreven taal in de vorm van prentenboeken,
voorleesverhalen, beeldverhalen, pictogrammen, logos en letters
o Inzicht dat ze via schrift kunnen communiceren over tijd en afstand heen


Beginnende geletterdheid
o 2e fase (vanaf 4 jaar)
o Basisprincipes van lezen en schrijven
o Ontdekken dat geschreven taal verschillende functies kan vervullen


Joyce Stroeckx

2016-2017


Fonologisch-fonemisch bewustzijn: leren dat zinnen uit woorden bestaan en
woorden uit klankgroepen en klanken
Alfabetisch principe: letters geven klanken weer
3e kleuterklas: herkennen benoemen op een speelse manier van aantal concrete
letters
1e leerjaar: techniek van het lezen: decoderen, identificeren en herkennen van
woorden
Fase is afgerond als de leerlingen van het 1e leerjaar klankzuivere en
meerlettergrepige woorden zonder veel fouten en met nodige vlotheid
herkennen en schrijven

Gevorderde geletterdheid
o 3e fase (vanaf 2e leerjaar)
o Leren woorden zo snel mogelijk herkennen, begrijpen van verschillende soorten
teksten door bepaalde activiteiten en strategieen uit te voeren
o Begrijpend lezen studerend lezen en lezen om te leren
o Steeds meer greep op eigen leesgedrag

1.2. Het proces van het leren lezen en spellen op woordniveau
Het leerproces van het technisch lezen en spellen wordt niet door alle leerlingen gelijkmatig en
op elk moment met dezelfde kwaliteit doorlopen
leerproces waarbij de technische leesvaardigheid nog tot leeftijd van 15 jaar verbete rt
snel en begrijpend lezen en vlot en inzichtelijk schrijven kunnen levenslang verbeteren
Opgave: inzicht te verwerven in de wijze waarop orthografie en fonologie samenhangen
Doel: kennis opbouwen over de relatie tussen schrifttekens en spraakklanken
Alfabetische taal elk foneem weergegeven door een apart symbool (grafeem)
Fonemen: geen waarneembare taalklanken maar abstracte lingustische eenheden


Leren lezen
o Gevoelig worden voor fonemen en foneemverschillen en ongevoelig worden
voor allofone uitspraakvariaties
o Woordherkenning via letterherkenning en het samenvoegen van klanken tot
een woord (auditieve synthese) = grafo-fonologische leesroute of decoderende
leesroute
o Lexico-semantische of orthografische route: directe link leggen tussen de
orthografische vorm van een woord en de fonologische en semantische
representatie zonder hierbij beroep te moeten doen op de grafeemfoneemkoppeling
o De belangrijkste verwerkingsmodule = snel interactief proces waarin visuele,
fonologische en lexicale kenmerken elkaar benvloeden
o Leren lezen dynamische cognitieve activiteit
o Elke taal heeft eigen fonotactische regels: de spraakklanken in een woord staan
niet in willekeurige volgorde


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
JoyceStroeckx
JoyceStroeckx

Number of documents: 17

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!