€ 2.49

Samenvatting Arbeidsrecht Sociaal werk 1BA

Samenvatting gaat tot hoofdstuk 7, ik behaalde 14/20 op recht.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 14 pages)
Preview: Samenvatting Arbeidsrecht Sociaal werk 1BA Preview: Samenvatting Arbeidsrecht Sociaal werk 1BA Preview: Samenvatting Arbeidsrecht Sociaal werk 1BA

Download all 14 pages for € 2,49

Add document to cart

ARBEIDSRECHT
Hoofdstuk 2: toepassingsgebied arbeidsovereenkomstenwet
Cao = collectieve arbeidsovereenkomst
Drie essentiele elementen van de arbeidsovereenkomst:


De arbeid
Het loon
Het gezag van de werkgever, het ondergeschikte verband

Artikelen 2 en 3 van de W.A.O.: overeenkomst waar de werknemer zich verbindt tegen loon, onder
gezag van een werkgever in hoofdzaak handenarbeid (arbeider), of hoofdarbeid (bediende) te
verrichten.
Onderschikt verband/ (schijn)zelfstandigen
Soms worden werknemers tewerkgesteld als zelfstandige arbeidskracht om arbeidskosten voor de
werkgever te vermijden. We hebben het dan over schijn zelfstandigheid. Anderzijds zijn er ook
pseudowerknemers, dit betekent dat je wordt ingeschreven als werknemer, maar feitelijk zelfstandige
bent, met de bedoeling om enkele voordelen van de sociale zekerheid te krijgen zoals bv
werkloosheidsuitkering.
De arbeidsrelatiewet behandelt dit soort materie (art. 331). Het principe hiervan is dat de partijen vrij
de aard van hun relatie kunnen bepalen, zolang deze de openbare orde, de goede zeden en de
dwingende wetten niet overtreden. Wanneer de feitelijke uitvoering van de overeenkomst niet
overeenstemt met de juridische kwalificatie, dan wordt voorrang gegeven aan de kwalificatie die uit
de feitelijke uitoefening blijkt. De arbeidsrelatiewet bepaalt een aantal criteria om uit te maken of
iemand zelfstandige of werknemer is (art.333 1).


De wil van de partijen
De vrijheid om de werktijd zelf te mogen organiseren
De vrijheid om het werk te mogen organiseren
Mogelijkheid van controle

De wet somt ook vijf irrelevante criteria op, die op zichzelf genomen niet toelaten om een
arbeidsrelatie te kwalificeren.


De titel van de arbeidsovereenkomst
Inschrijving bij een instelling van de SZ
Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen
Inschrijving bij de btw-administratie
Manier waarop inkomsten fiscaal worden aangegeven

Indien kan aangetoond worden obv alle elementen dat iemand toch onder gezag werkt, zal de RSZ
alsnog de sociale zekerheidsbijdragen vorderen bij de werkgever en eventueel ten onrechte betaalde
sociale zekerheidsbijdragen terugstorten aan de werknemer (verjaringstermijn bedraagt 3 jaar).
Voor 4 sectoren (bouw, bewaking en toezicht, transport en schoonmaak) bepaalt de wet 9 specifieke
criteria. Wie aan minstens de helft voldoet valt onder het werknemersstatuut.


Indien een werknemer zijn schijnzelfstandigheid wilt aanvechten, moet hij/ zij bewijzen dat er
voldoende elementen zijn die op een arbeidsovereenkomst wijzen. Weerlegbaar en onweerlegbaar
vermoeden.
Verjaring
Een werknemer die zijn schijnzelfstandigencontract wil regulariseren, moet die rekening houden met
verjaringstermijnen. Verjaring houdt in dat de schuldenaar van zijn verplichtingen tegenover zijn
werknemer (in dit geval) wordt bevrijdt na een bepaald termijn. Werknemers mogen dus niet te lang
wachten om hun vorderingen in te stellen. De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst is
ontstaan, verjaart na n jaar na het eind van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de
vordering is ontstaan zonder dat deze termijn n jaar na het einde van de overeenkomst mag
overschrijden (art. 15 W.A.O.). indien de vordering gesteund is op een misdrijf mag de
verjaringstermijn uit het strafrecht, meestal 5 jaar, worden toegepast.
Wie het verjaringstermijn van n jaar heeft laten voorbij gaan, doet dus best onderzoek op wat de
vordering gesteund wordt, als die strafrechtelijk is telt het verjaringstermijn 5 jaar. Voor
opzegvergoedingen blijft de verjaringstermijn 1 jaar (art.39 W.A.O.).
Bij een misdrijf dat is voorgezet bv 10 jaar lang te weinig loon betaald, aanvaardt de rechtsspraak de
regularisatie van de volledige periode, dus niet vanaf dat je het aanklaagt.

Hoofdstuk 3: sluiten van de arbeidsovereenkomst
Geldigheidsvereisten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden betreffende het sluiten van
een overeenkomst in het algemeen. Volgens het burgerlijk wetboek zijn dat de volgende (art. 1108
BW):


De bekwaamheid van partijen om te contracteren
De geldige toestemming van de partij die zich verbindt
Een bepaald voorwerp
Een geoorloofde oorzaak

Bekwaamheid
Sluiten en beeindigen arbeidsovereenkomst (art.43)
Een minderjarige kan een arbeidsovereenkomst sluiten en beeindigen mits de toestemming van vader,
moeder of voogd is gegeven. Indien ze geen toestemming verlenen, kan de jeugdrechtbank ze verlenen
op verzoek van het Openbaar Ministerie of een familielid. De vader, moeder of voogd wordt dan vooraf
gehoord of opgeroepen. Vanaf 18 jaar is iedereen bekwaam om zelf een arbeidsovereenkomst te
sluiten of beeindigen.
Opletten met de wet van voltijdse leerplicht tot 16 jaar (15 jaar indien minstens 2 jaar secundair
onderwijs gevolgd te hebben). Nadien deeltijdse leerplicht tot 18 jaar. Deze opleiding moet minstens
360u/jaar omvatten wanneer zij gevolgd wordt voor het einde van het schooljaar waarin de jongere
16 wordt en tenminste 240u/jaar wanneer zij gevolgd wordt tussen 1 juli van het jaar waarin de
leerplichtige de leeftijd van 16 jaar bereikt en het einde van het schooljaar van het jaar waarin hij de
leeftijd van 18 jaar bereikt. Een student die deeltijds leerplichtig is, mag deeltijds worden
aangeworven. Een studentenovereenkomst mag vanaf 15 jaar.


Loon (art.44 en 45)
Als de werknemer minderjarig is, is verzet mogelijk van vader, moeder of voogd. In dit geval wordt het
loon gegeven aan de persoon die in verzet is gegaan. Indien meerderjarig is er geen verzet meer
mogelijk tegen afgifte van het loon. De minderjarige moet het loon afgeven aan zijn ouders indien die
dat vragen, of uitbesteden aan wat zij willen. Art.45 bepaalt dat de jeugdrechtbank in belang van de
jongere op verzoek van het Openbaar Ministerie of een familielid de minderjarige kan machtigen om
gedeeltelijk of volledig zijn loon mag ontvangen.
Toestemming
Voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst is er toestemming nodig. De toestemming mag geen
gebreken vertonen. Volgende wilsgebreken maken een toestemming ongeldig (art. 1109 BW):


Dwaling (verkeerde voorstelling van zaken mbt bestanddeel van de overeenkomst, moet
determinerend zijn, dat betekent dat je zonder de dwaling de overeenkomst niet zou sluiten,
en moet verschoonbaar zijn)
Geweld (gewelddaden of bedreigingen om de toestemming tot het sluiten van de
overeenkomst te bekomen art.1112 BW)
Bedrog (opzettelijke misleiding die gebruikt wordt om de andere er toe te brengen de
overeenkomst te sluiten, moet determinerend zijn en niet verschoonbaar zijn, dat betekent
dat de bedrogene niet verweten kan worden dat hij zich niet voldoende heeft genformeerd.
De werkgever mag geen irrelevante vragen stellen rond de job aan de sollicitant bv politieke
voorkeur, als men hier een onwaar antwoord over geeft, kan het dus ook niet als bedrog
worden beschouwd. Wel zijn beide partijen verplicht te informeren over informatie waarvan
men weet dat die doorslaggevend is. Ter bescherming van de sollicitant heeft de CAO bepaalde
gedragsregels vastgelegd rond werving en selectie: voldoende informatie aan de sollicitant,
geen discriminatie (antidiscriminatiewet) en eerbieding van de persoonlijke levenssfeer van
de sollicitant).
Benadeling (wanneer n van de partijen schade lijdt die voortvloeit uit de wanverhouding
tussen haar verbintenis en deze van zijn/ haar medecontractant. Een bijzondere vorm hiervan
is: gekwalificeerde benadeling, dat betekent dat n van de partijen misbruik maakt van het
ondergeschikte positie van de andere partij om zo voordeel te halen uit de overeenkomst).

Bepaald voorwerp
Is datgene waarover partijen een overeenkomst sluiten: het uit te voeren werk en loon. Het voorwerp
mag niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden.
Geoorloofde oorzaak
de rede waarom de arbeidsovereenkomst werd aangegaan. Een verbintenis zonder oorzaak of een
ongeoorloofde oorzaak, kan geen gevolg hebben (art.1131 BW). De oorzaak is ongeoorloofd wanneer
ze door de wet verboden is, of wanneer ze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde
(art.1133 BW).


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,49

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
anoniem
anoniem

Number of documents: 4

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!