€ 3.99

Maatschappijwetenschappen Politieke Besluitvorming HAVO

Maatschappijwetenschappen Politieke Besluitvorming HAVO

Op zoek naar een nette samenvatting over Politieke Besluitvorming Deze samenvatting bevat alle paragrafen, aangevuld met schema's en aantekeningen.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 14 pages)
Preview: Maatschappijwetenschappen Politieke Besluitvorming HAVO Preview: Maatschappijwetenschappen Politieke Besluitvorming HAVO

Download all 14 pages for € 3,99

Add document to cart

Maatschappijwetenschap politiek
Paragraaf 1.1
Politicologie = wetenschap die politiek onderzoekt, zij hebben geconcludeerd dat je het begrip
politiek in meerdere betekenissen tegenkomt:
- Politiek als ander woord voor beleid (maatregelen van ministers waarmee zijn een probleem
willen aanpakken)
- Politiek als staatsinrichting (geheel van regels waarin is vastgelegd hoe een land bestuurd word)
- Politiek als handelwijze (strategie om een doel te bereiken)
- Politiek als synoniem voor behendig, sluw en slim
Proces van politieke besluitvorming = proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen
vanuit de samenleving in bindende besluiten
Politiek probleem:
- Situatie die grote groep mensen ongewenst vind, ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen
- Het heeft te maken met tegengestelde belangen
- Men wil deze problemen (mede) door overheidsingrijpen veranderd zien
Publieke agenda = problemen die aandacht krijgen van burgers en maatschappelijke groeperingen
Politieke agenda = problemen op publieke agenda kunnen door media-aandacht/bemoeienis van
belangengroeperingen tot politieke problemen gemaakt worden en op de politieke agenda komen
Als gevolg van zon probleem is overheidsbeleid nodig (alles wat de overheid doet, dus het nemen
van maatregelen en besluiten)
Paragraaf 1.2
Collectieve goederen = goederen van algemeen belang, die alleen door de overheid geleverd
kunnen worden en voor iedereen beschikbaar zijn (wegen, scholen, parken)
Collectieve diensten = diensten door de overheid (bescherming leger/organiseren verkiezingen)
Collectieve belangen =kwesties die voor mensen van belang zijn maar zijzelf niet kunnen oplossen
Sociaal contract = In ruil voor diensten van de overheid aanvaarden burgers een beperking van
hun (financiele) vrijheid
Kerntaken van de overheid:

Beveiligen en garanderen van openbare orde (agenten, rechters en voldoende celruimte)

Garanderen van mensenrechten

Onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen (EU)

Zorgen voor werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden,
infrastructuur en een goed economisch klimaat

Goederen en diensten op sociaal-cultureel gebied (welzijn, onderwijs, kunst)
Paragraaf 1.3
Kenmerken Nederlandse staat (na 1588):
De overheid heeft soevereine macht (de hoogste macht)
Er is sprake van een bevolking waarover geregeerd word
Het grondgebied is internationaal herkend
Geweldsmonopolie (= alleen de overheid mag geweld gebruiken)
Politieke macht = Het vermogen de politieke besluitvorming te bepalen
Macht = Het vermogen om het gedrag van anderen, eventueel tegen hun zin in, te benvloeden
Gezag = Mensen accepteren de macht of zeggenschap van anderen als legitiem

Dictatuur = Staatsvorm waarbij de politiek in handen is van n persoon of een kleine groep
mensen (leidt al gauw tot machtsmisbruik)
Paragraaf 2.1
Rechtsstaat = Staat waarin de rechten en plichten van zowel de inwoners als van de overheid zijn
vastgelegd zodat burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik door de overheid. Zonder
rechtsstaat kan er geen democratie ontstaan want alleen in een rechtsstaat kunnen burgers
gebruik maken van politieke grondrechten.
Democratische rechtsstaat (Nederland) = Staat waarin de macht door of namens het volk word
uitgeoefend binnen de grenzen van grondwet
Democratische rechtsstaat:
1) Trias politica, de scheiding van machten
- Wetgevende macht: stelt wetten vast
- Uitvoerende macht: zorgt dat goedgekeurde wetten worden uitgevoerd
- Rechtelijke macht: beoordeelt of wetten goed worden nageleefd
2) De (politieke) grondrechten worden nageleefd
- Klassieke grondrechten (afdwingbaar): de rechten die vrijheid en gelijkheid moeten garanderen
- Sociale grondrechten (niet afdwingbaar): rechten die de overheid verplichten te zorgen voor
voldoende werkgelegenheid, sociale zekerheid, toegankelijk en goed onderwijs etc..
3) Bestuur gebaseerd op legaliteitsbeginsel/nulla poene-beginsel: iets is niet strafbaar als het niet
in de wet staat
Politieke vrijheidsrechten:
- Kiesrecht, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging
- Petitierecht (= het indienen van een verzoekvoorschrift)
- Het recht op betoging (demonstratie)
- De vrijheid van vergadering
Aan de wijziging van grondwet staan zware eisen, het moet twee keer het parlement passeren en
telkens met een tweederde-meerderheid worden aangenomen. Tussen de stemrondes in moeten
verkiezingen plaatsvinden, zo houden burgers de mogelijkheid in te stemmen met deze wijzigingen
Recht van informatie =Grondwet die overheid verplicht informatie te geven over beleid/uitvoering
Paragraaf 2.2
Constitutionele monarchie = Koninkrijk waarbij de macht van de vorst in de grondwet is vastgelegd
Constitutionele taken van de koning (taken die zijn vastgelegd in de grondwet):
Lidmaatschap van de regering en voorzitterschap in de Raad van State
Plaatsen van een handtekening onder alle wetten
Voorlezen troonrede op Prinsjesdag
Benoeming van ministers en staatssecretarissen bij kabinetsformatie
Niet-constitutionele taken (taken die niet zijn vastgelegd in de grondwet):
Overleggen met de minister-president over het kabinetsbeleid
Ons land vertegenwoordigen bij staatsbezoeken
Het ontvangen van buitenlandse staatshoofden
Onschendbaar = iemand hoeft zich niet aan de wet te houden (de koning)

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
nous
nous

Number of documents: 3

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!