€ 5.49

Publiek private samenwerking

Samenvatting van colleges en artikelen van het vak publiek private samenwerking (pps) van de opleiding Integrale Veiligheid


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 38 pages)
Preview: Publiek private samenwerking Preview: Publiek private samenwerking

Download all 38 pages for € 5,49

Add document to cart

Samenvatting handleiding publiek private samenwerking
Wat is PPS
Publiek Private Samenwerking (PPS) duidt officieel op samenwerking tussen een publieke en private partij.
Ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de zich terugtrekkende overheid, zijn zodanig dat PPS steeds
noodzakelijker lijkt te worden. Ook blijkt dat gezondheidsbevordering via alleen de reguliere kanalen niet
effectief genoeg meer is. Samenwerking met bedrijven blijkt hier een goede ondersteuning. Vaak maakt
PPS echter geen structureel onderdeel uit van de organisatiestrategie.
Hoofdstuk 2 kader
De overheid stimuleert het aangaan van PPS bij maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke
organisaties zien, op hun beurt, in PPS nieuwe mogelijkheden om hun missie te bereiken. Vanuit het
bedrijfsleven is een toenemende interesse om via PPS hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
2.1 Wat is Publiek Private Samenwerking
Onder PPS verstaan we de samenwerking tussen een profit/commerciele (private onderneming) en een
non-profit/niet-commerciele organisatie (overheid) . Er bestaat een onderscheid hierin:
Samenwerking tussen overheid (publiek) en bedrijf (privaat): gaat vaak om infrastructurele
projecten, zoals aanleg van weg. Het zakelijke en financiele belang overheerst.
Samenwerking tussen maatschappelijke organisatie en bedrijf: gaat over maatschappelijke issues,
bijvoorbeeld het bevorderen van veiligheid, gezondheid of welzijn.
Samenwerking tussen een commerciele en niet- commerciele partij
Er zijn twee vaste uitgangspunten bij PPS:
Beide partijen investeren in het project, zowel financieel (bijv. menskracht) als inhoudelijk (kennis)
Er wordt altijd een bijdrage geleverd aan een maatschappelijk doel
Een belangrijk kenmerk van PPS is dat de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde moet
hebben en moet leiden tot de realisatie van zowel maatschappelijke als commerciele doelen4. De doelen
van de deelnemende partijen hoeven niet identiek te zijn. Wl moet er over elkaars doelen helderheid
bestaan. In deze manual hanteren we de volgende definitie voor PPS: een inhoudelijke en vaak ook
financiele samenwerking tussen het bedrijfsleven en een maatschappelijke organisatie, die eraan bijdraagt
een maatschappelijk doel te bereiken op basis van wederkerigheid. Beiden investeren in de samenwerking
en beiden halen er iets uit. Over de opbrengst is overeenstemming bereikt.
Overheid bemoeit niet met de werkwijze en stuurt volledig op het gewenste einddoel (de 'output').
De uitvoering wordt zo veel mogelijk door marktpartijen gedaan. De marktpartijen hebben alle vrijheid om
naar eigen inzicht de uitvoering (de 'input') vorm te geven. Gebruik maken van de denk- en innovatiekracht
van de markt.
PPS hebben vaak lange looptijden (20 of 30 jaar).
2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
PPS wordt door maatschappelijke organisaties gezien als een nieuwe, kansrijke en wellicht ook
noodzakelijke mogelijkheid om hun missie en doel te kunnen realiseren. Ontwikkelingen bij de overheid, het
bedrijfsleven en de burger hebben tot dit inzicht geleid. Deze drie sectoren van de samenleving vormen
samen de publieke driehoek, waarbinnen taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld.

Om succesvol te kunnen samenwerken is het belangrijk goed inzicht te hebben in de rol, de motieven en de
mogelijke strategieen van de betrokken partijen.


Ontwikkelingen bij de overheid
Gaandeweg is het idee van een faciliterende staat ontstaan: de overheid is niet zelf de uitvoerder, maar laat
dat aan anderen over. In plaats van voorschrijven en opleggen, concentreert de overheid zich op sturen en
regisseren. Daarmee verandert de overheid naar een meer bedrijfsmatige organisatie. Bepaalde
overheidstaken worden uitbesteed aan die maatschappelijke organisaties die verantwoordelijk gemaakt
worden voor de uitvoering van het overheidsbeleid. Zij kunnen vervolgens samenwerkingsrelaties aangaan
met bedrijven. Om deze maatschappelijke organisaties beter aan te sturen, worden zij door de overheid
meer dan in het verleden afgerekend op resultaten.
De maatschappelijke organisaties vormen zo als het ware de smeerolie tussen de staat en de
commerciele markt.
Wat leidt tot ontevredenheid van en een verminderd vertrouwen bij de burger in de overheid: overheid kan
de vraag niet meer aan (kosten te hoog), taken worden minimaal uitgevoeerd.
Wat wordt bedoeld met van beleidsbegroting tot beleidsbenvloeding: overheid wordt regisseur, een
faciliterende staat: besteed meer taken uit aan private partijen (PPS), gaat bedrijfsmatiger werken, stuurt op
resultaten.
Ontwikkelingen in het bedrijfsleven
Wereldwijd heeft het bedrijfsleven, onder andere door de zich terugtrekkende overheid, meer macht
gekregen. Daardoor wordt aan bedrijven ook een grotere verantwoordelijkheid voor de samenleving
toegedicht. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor het bedrijfsleven een manier om
invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hiermee te voldoen aan de
(gerechtvaardigde) verwachtingen van een brede groep belanghebbenden (stakeholders).
Economische verantwoordelijkheid vormt de basis of het bestaanrecht van een bedrijf. Daarbij dient een
bedrijf zich minimaal aan haar wettelijke verantwoordelijkheden te houden. Als een ondernemer in zijn
handelen verder gaat dan deze economische en wettelijke verantwoordelijkheden, is er sprake van MVO.
Het bedrijf besteedt op een strategische manier aandacht aan in company investment of community
investment. In het geval van in company investment richt het bedrijf haar bedrijfsprocessen op een
duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier in.
Hiernaast kan een bedrijf een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
(community investment). Het levert Rendement voor people (mens), planet (milieu)en profit (munten), de
zogenaamde triple P.
Economische rendement + maatschappelijke acceptatie + goede reputatie= bedrijfscontinuteit.
Ontwikkelingen bij de burger
Burgers hebben minder vertrouwen in de overheid en de politiek en maken zich zorgen over
maatschappelijke problemen. Overheid vraagt burgers verantwoordelijkheid voor hun eigen
leefomstandigheden te nemen, burgerinitiatieven (vaak gesteund door maatschappelijke organisaties
Bedrijven zijn onderdeel van de samenleving. Naast het economische rendement, verwachten burgers
meer en meer dat bedrijven bij hun activiteiten rekening houden met de gevolgen voor de mensen en de
samenleving en voor het natuurlijke leefmilieu.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 5,49

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
lh
lh

Number of documents: 13

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!