€ 3.99

Samenvatting 'Mens en recht'

Samenvatting 'Mens en recht'

Een uitgebreide, duidelijke en complete samenvatting van het boek 'Mens en recht'. Hoofdstuk 1, 2, 7, 8, 9, 10 en 16. Dit zijn de hoofdstukken voor Recht 1


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 37 pages)
Preview: Samenvatting 'Mens en recht' Preview: Samenvatting 'Mens en recht'

Download all 37 pages for € 3,99

Add document to cart

RECHT HOOFDSTUK 1
Recht en regels
Functies van het recht:


Reactiefunctie (maatschappij reageert op dingen bv. zwarte piet; wat wil de samenleving)
Ordeningsfunctie (hoe ordenen we de maatschappij; vastleggen)
Inrichtingsfunctie (moet het vastgelegd worden)
Regelings- en planningsfunctie (het recht voor de maatschappij)
Controlefunctie

Het gaat om rechten en plichten van individuen en van de overheid. Deze rechten en plichten komen
voort uit normen en waarden die algemeen gelden in de maatschappij. Door dit in zogenaamde
rechtsregels vast te leggen, met de wijze waarop die regels gehandhaafd kunnen worden, krijgt het
recht vorm. Het recht brengt een doelmatige ordening aan in de samenleving. Tevens geeft het recht
spelregels voor gedragingen tussen individuen onderling en voor het handelen door de overheid.
Daarnaast stuurt het recht het individuele gedrag van burgers.
Het recht is in beginsel gericht op rechtvaardigheid. Iemand die de wet overtreedt, moet een
terechte straf ondergaan en het recht moet de zwakkeren beschermen.
Rechtsbronnen:


Wet- en regelgeving (wetten vastgesteld door de hoogste wetgever)
o Koninklijk Besluit (KB): een regeling die afkomstig is van de regering, dus zonder dat
de Staten-Generaal erbij betrokken zijn (ministers en de Koning)
o Algemene maatregel van bestuur (AMvB): regeling/besluit afkomstig van de regering;
KB met regels
o Ministeriele regelingen: een regeling afkomstig van een minister
o Verordeningen: een regeling van de Provinciale Staten of van de gemeenteraad
o Gemeenschapsverordeningen en richtlijnen: EU; hoger dan de Nederlandse
Grondwet
Jurisprudentie (uitspraak van de rechter bv. vonnis, arrest; ook rechtersrecht genoemd)
Gewoonte (regels nergens vastgelegd, gebruik in algemene kring)
Verdragen (afspraken tussen staten die op schrift vastgesteld zijn, staan boven rechtsregels)

Rechtsbeginselen zijn opgenomen in wetboeken.
Dwingend recht: rechtsregels die dwingend bepaalde rechten of plichten opleggen; mag niet van
afgeweken worden.
Semidwingend recht: rechtsregels die partijen de mogelijkheid geven om zelf dingen nader te
regelen.
Aanvullend recht: regels die alleen gelden als specifieke afspraken ontbreken.
Rangorde in regelingen:


Verdragen
Gemeenschapsverordeningen en richtlijnen
Grondwet
Overige wetten
Algemene maatregelen van bestuur

6. Ministeriele regelingen en richtlijnen
7. Provinciale verordeningen
8. Gemeentelijke verordeningen
Belangrijke internationale wetgeving:


Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM)
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)
VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
VN-Vrouwenverdrag

Het objectief recht bevat alleen geldende regels, dus alle rechten en plichten die in de
rechtsbronnen zijn vastgelegd. Het subjectief recht is persoonlijke en moet van het objectieve recht
worden afgeleid. Dat gebeurt als een bepaald objectief recht specifiek wordt toegekend aan een
individu. Omdat het objectieve recht ook plichten bevat, kan er vanzelfsprekend ook sprake zijn van
subjectieve plichten. Subjectieve rechten en plichten ontstaan ook uit de wet zelf.
Alleen subjectieve rechten en plichten kunnen worden afgedwongen in een procedure voor de
rechter. Zonder subjectief recht kan er van gelijk krijgen geen sprake zijn.
Grondrechten zijn de meest elementaire en onvervreemdbare rechten van een individu, die zowel
door de overheid als door anderen gerespecteerd moeten worden. Al deze grondrechten worden
klassieke grondrechten genoemd. Behalve klassieke grondrechten zijn er ook sociale grondrechten.
Hiertoe behoren onder andere het recht op gezondheidszorg, het recht op sociale zekerheid, het
recht op werk en het recht op welvaart. De sociale grondrechten zijn echter geen expliciete rechten
van een individu die voor de rechter kunnen worden afgedwongen, maar leggen aan de overheid een
zorgplicht op.
Het recht vormt het kader waarbinnen de hulp- en dienstverlening in het zorg- en welzijnswerk
plaatsvindt. Het bepaalt de juridische verhouding tussen de hulp- en dienstverlener en zijn client, en
geeft inhoud aan de verantwoordlijkheden en verplichten van beide partijen. Er is sprake van een
toenemende juridisering van de maatschappij; de neiging om alles zwart op wit te zetten en overal
regeltjes voor te bedenken.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Evi Kroef
Evi Kroef

Number of documents: 9

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!