€ 3.09

Complete PGO Rechtsgeleerdheid blok 1 - Inleiding tot de Rechtswetenschap

Gehele PGO van Rechtsgeleerdheid blok 1 - Inleiding tot de Rechtswetenschap van de Erasmus Universiteit in Rotterdam


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (5 of 59 pages)
Preview: Complete PGO Rechtsgeleerdheid blok 1 - Inleiding tot de Rechtswetenschap Preview: Complete PGO Rechtsgeleerdheid blok 1 - Inleiding tot de Rechtswetenschap Preview: Complete PGO Rechtsgeleerdheid blok 1 - Inleiding tot de Rechtswetenschap Preview: Complete PGO Rechtsgeleerdheid blok 1 - Inleiding tot de Rechtswetenschap Preview: Complete PGO Rechtsgeleerdheid blok 1 - Inleiding tot de Rechtswetenschap

Download all 59 pages for € 3,09

Add document to cart

Blok 1 Rechtswetenschap

Probleem 1: Een woelige zomer voor Ramon
Leerdoelen:
1. Wat is het verschil tussen publiek recht en privaat recht En welke rechtsgebieden
zijn er
2. Wat zijn de criteria om in rechtsgebied in te delen
3. Op welke manieren kunnen we het recht bekijken naast de wet

Juridische methoden (Kloosterhuis, 2011)
Er bestaan 3 soorten uitspraken een vonnis van de rechtbank, een arrest van het
gerechtshof en een arrest van de Hoge Raad. (Vaak een oplopende moeilijkheidsgraad).
Bij het oplossen van casusposities werken juristen met een aantal rechtsbronnen, ookwel
vindplaatsen van recht.
De wet, de gewoonte, de rechtspraak, internationale verdragen en
rechtsbeginselen.

Leerdoel 1 Wat is het verschil tussen publiek recht en privaat recht En welke
rechtsgebieden bestaan er

Juridische methoden (Kloosterhuis, 2011)
Soorten rechtsgebieden:
Het publieke recht(hieronder valt ook het strafrecht). Het publiek recht heeft betrekking
op de organisatie van de gemeenschap en de zorg voor algemene belangen, dus de
bemoeienis van de overheid met het maatschappelijk leven.


Staatsrecht
Deel A opent met wetten en besluiten die betrekking hebben op het Nederlandse
staatsrecht. Het staatsrecht is het geheel van rechtsregels over de organisatie en

inrichting van de staat. Daartoe behoren regels die de staatsorganisaties instellen,
hun bevoegdheden regelen etc.


Grondwet als belangrijkste voorbeeld.

Bestuursrecht
Wetten op het gebied van bestuursrecht. Het bestuursrecht is het geheel van


rechtsregels dat betrekking heeft op de verhouding tussen overheid en burger.
Het is een betrekkelijk jong rechtsgebied, ontstaan door toenemende
overheidsingrijpen in de 20e eeuw. Hiertoe behoren wetten die de meest
uiteenlopende maatschappelijke terreinen bestrijken (bijv. Awb, Ambtenarenwet en
Woningwet).


Bestuursprocesrecht
Het bestuursprocesrecht is dat gedeelte van recht dat betrekking heeft op de

handhaving van de regels van het bestuursrecht, het verloop van de
bestuursrechtelijke processen. (Ruwweg Processen tegen de overheid).


Wet op Raad van State, Wet nationale ombudsman

Verdragen
De verdragen vormen tegenwoordig een belangrijke aanvulling op, of zelfs
vervanging van onze eigen nationale wetgeving. Enkele voorbeelden van
verdragen: Verdrag betreffende de Europese Unie (EU), het Verdrag tot
bescherming rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en Handvest
Verenigde Naties (HvVN).


Strafrecht
Het strafrecht is het deel van het recht dat bepaalde handelingen strafbaar stelt
en daaraan een sanctie verbindt. De belangrijkste bron is het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van strafverordening (handhaving van strafrecht).

Formeel strafrecht het strafprocesrecht, hoe is het proces verlopen
Materieel strafrecht de gedragingen die strafbaar zijn
Het private recht of civiele recht is gericht op de regeling van de rechtsverhoudingen
tussen burgers onderling.


Materieel Burgerlijk recht
Het burgerlijk recht is het geheel van rechtsregels dat de rechtsbetrekkingen

tussen burgers onderling regelt. Soms wordt het burgerlijk recht ook wel als
privaatrecht aangeduid, soms ook verstaat men onder privaatrecht zowel het
burgerlijk recht als het handelsrecht (het geheel van regels aangaande het
handelsverkeer).


Burgerlijke rechtsvordering
Verschillende wetten die behoren tot, of van belang zijn voor het rechtsgebied dat
wij burgerlijk procesrecht noemen.


Wet op Rechterlijke organisatie (Wet RO), de Advocatenwet (Adv.w),
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).


Internationaal privaatrecht
Het internationale privaatrecht omvat alle privaatrechtelijke zaken die een
grensoverschrijdend karakter hebben. Bijv. een vraag naar de bevoegde rechter of
het toepasselijke recht bij een conflict tussen een Fransman en een Nederlander
over een vakantiehuis in Italie.


Vermogensrecht
Deel van de materiele privaatrecht dat de op geld waardeerbare rechten en
plichten der rechtssubjecten betreft, zoals het recht van de verkoper op betaling
van de koopprijs door koper.


Subjectieve vermogensrechten zijn in het algemeen overdraagbaar


Regels van vermogensrecht zijn doorgaans niet dwingend voorgeschreven.

Verdragen

Onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht is van oudsher gebaseerd op een viertal
criteria die elk een bepaald aspect van het onderscheid belichten:
1. De aard van de betrokken partijen Is de overheid erbij betrokken
2. De aard van het te beschermen belang Wiens belang moet er worden
beschermd
3. Het initiatief tot handhaving van het recht Wie neemt het initiatief, de overheid
of de burger
4. De middelen tot rechtshandhaving Bevoegdheden die een burger of overheid
heeft
Leerdoel 2 Wat zijn de criteria om een rechtsgebied in te delen
Onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht is van oudsher gebaseerd op een viertal
criteria die elk een bepaald aspect van het onderscheid belichten:
1. De aard van de betrokken partijen Is de overheid erbij betrokken
2. De aard van het te beschermen belang Wiens belang moet er worden
beschermd
3. Het initiatief tot handhaving van het recht Wie neemt het initiatief, de overheid
of de burger
4. De middelen tot rechtshandhaving Bevoegdheden die een burger of overheid
heeft


Basisindeling in het recht: belang en relativering
Het publiek recht kan worden onderverdeeld in staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht
(formele en informele strafrecht).
Recht in objectieve zin is de verzameling van rechtsnormen
Recht in subjectieve zin zijn de rechten die rechtssubjecten (personen die door
het objectieve recht worden erkend) ontlenen aan de regels van het objectieve
recht. (bijv. Mening uiten, eigendom van een fiets).
Nauw samenehangend met het publiek en privaat recht maar niet helemaal gelijk is het
verschil tussen dwingend recht en regelend recht.


Dwingend recht wordt gevormd door regels waarvan men niet door een eigen
regeling, bijv. een overeenkomst mag afwijken.


De wetgever heeft bepaalde belangen of waarden laten prevaleren. Denk
bijv. Het is niet toegestaan om meer dan 1 huwelijkspartner te hebben. Dit
is een bepaling van dwingend recht Men kan hier niet van afwijken.
Het publieke recht bevat vrijwel uitsluitend dwingendrechtelijke aard.


Aanvullend recht zijn regels die men door zelf een afwijkende regeling te treffen
buiten toepassing kan laten.


Dergelijke regels vindt je vooral terug in het erfrecht


Met aanvullende regels heeft de wetgever beoogd duidelijkheid te
scheppen en onenigheid te vermijden in allerlei situaties waarvan partijen
de consequenties niet tevoren hebben (kunnen) overzien.

Leerdoel 3 Op welke manieren kunnen we het recht bekijken naast de wet
Driehoekmodel van recht
Dit model onderscheidt drie dimensies of momenten in het recht die ieder op hun
manier ook weer een context in en van het recht zijn:
A. Het normatieve moment Dit is het geheel van regels, beslisingen en
beginselen dat gewoonlijk onder het recht wordt verstaan. Het is wat juristen het
positieve recht noemen, het recht dat op een bepaalde tijd en plaats geldt. Het
positieve recht verschaft normen voor menselijk gedrag, vandaar het
normatieve moment.
Ofwel: Het geeft aan wat wij moeten (geboden), mogen (bevoegdheden) en wat


wij niet mogen (verboden).
Bij een overtreding van een rechtsnorm is er sprake van onrechtmatig of
wederrechtelijk gedrag.
B. Het ideele moment Het geheel van ideeen, opvattingen en waarden dat als
leidraad en toetssteen fungeert voor het positieve recht. Mensen laten zich
namelijk niet alleen door rechtsnormen leiden, maar ook door overtuigingen
omtrent goed en kwaad, rechtvaardig of onrechtvaardig.
Maar er bestaat vaak spanning tussen het recht zoals het is (lege lata, het
geldende recht) en het recht zoals het zou moeten zijn (lege ferenda, het
wenselijke recht).
C. Het actuele moment Het geheel van maatschappelijke gebruiken en praktijken
dat tot het positieve recht heeft geleid, als de maatschappelijke gebruiken en
praktijken die uit het recht voortvloeien.
Er bestaat vaak spanning tussen wat het recht voorschrijft en wat ervan
terechtkomt Discrepantie tussen law in the books en law in action.
Er wordt niet alleen gekeken naar de normatieve momenten maar ook naar het
contextualisme. De rechter kijkt ook naar de actuele en ideele moment bij het doen van
uitspraak. In het geval van de Wrongful Birth bijv. de uitkering van de man & vrouw.Formeel recht correpsondeert met wat men ook wel berechtingsregels noemt
(procesrecht). De wijze waarop wordt gehandhaafd. Hoe en door wie in het geval
van een strafbaar feit, de opsproing, de vervolging, de berechting en de executie
van de uitspraak dienen plaats te vinden, en welke rechtsmiddelen kunnen worden
ingesteld.Het formeel privaatrecht regelt de wijze waarop de burgers jegens elkaar hun
rechten kunnen handhaven, al dan niet met behulp van rechterlijke tussenkomst.
Het bevat regels betreffende de rechterlijke macht en haar bevoegdheden, de
wijze van procederen in een civiel gedind, de rechtsmiddelen die kunnen worden
ingesteld wanneer men zich niet bij een rechterlijke uitspraak wenst neer te
leggen en, als sluitstuk, de wijze waarop zon uitspraak kan worden geexecuteerd.Wet in formele zin heeft betrekking op de vorm waarin de wet tot stand is
gekomen: het gaat om een besluit van de regering en de Staten-Generaal
gezamenlijk. (art. 81, GW). Indien het besluit regels bevatten die de burgers


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
esmayd
esmayd

Number of documents: 1

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!