€ 4.25

Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek

Uitgebreide samenvatting van het blok, met name de taken met bijhorende colleges en de literatuur van de training methodologie.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (8 of 81 pages)
Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek Preview: Samenvatting GZW1023 Introductie Wetenschappelijk Onderzoek

Download all 81 pages for € 4,25

Add document to cart

GZW1023

Introductie wetenschappelijk
onderzoek
Taken (+colleges)
Training Methodologie (literatuur)
2016-2017

Inhoudsopgave
Probleem 1: De empirische cyclus: Stop Aids now! ............................................................................... 2
Probleem 2: Alice in Wonderland ........................................................................................................... 6
Probleem 3: Onderzoekdesigns ............................................................................................................. 14
Experimenteel design ........................................................................................................................ 14
Niet-experimentele designs - observationele designs........................................................................ 17
Andere onderverdeling ...................................................................................................................... 25
Probleem 4: Kwalitatief onderzoek ....................................................................................................... 27
Probleem 5: Operationalisatie II, de praktische invulling van een kwantitatief observationeel
onderzoeksdesign .................................................................................................................................. 30
Probleem 6: Operationalisatie III, de praktische invulling van een kwantitatief experimenteel
onderzoeksdesign .................................................................................................................................. 32
Probleem 7: Meetinstrumenten.............................................................................................................. 33
Probleem 8: Analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens ................................................................ 42
Training methodologie .......................................................................................................................... 57
M1: Frequentiematen van ziekte ....................................................................................................... 57
M2: Onderzoeksdesigns en associatiematen ..................................................................................... 64
M3: Vertekeningen ............................................................................................................................ 66


Probleem 1: De empirische cyclus: Stop Aids now!
Empirische cyclus
Regelmatig zijn toevallige waarnemingen, vooral een samenvallende gebeurtenissen (clusters)
aanleiding om een bepaald onderwerp bij de kop te pakken. Nieuwsgierigheid ook door eerder
onderzoek van anderen.
Onderzoekers krijgen dan de behoefte om de resultaten
te bevestigen
verificatie conformatie
tegen te spreken
contradictie
te weerleggen
falsificatie
nader te specificeren
elaboratie

Theorie
een uitspraak of een samenhangende reeks van uitspraken met een algemeen geldend karakter
Inductie
Het integreren van al deze systematische en niet-systematische waarnemingen tot een theorie
Proces van concrete waarnemingen naar een meer abstract, algemeen geldend beeld van de
werkelijkheid.
Inductief redeneren stelt dat een nieuwe theorie niet alleen opgaat voor de waargenomen
gevallen, maar ook opgaat in alle vergelijkbare gevallen.
o Erachter komen: nieuwe systematische waarnemingen
o Hetzelfde als de verwachtingen: bevestiging
Conformatie is onmogelijk met zekerheid te doen, maar falsificatie wel.
Falsifieerbaarheid
Theorie onderuithalen met behulp van onderzoek.
Uitgaande van een theorie, een hypothese formuleren, toetsbare stellingen op grond van
waarnemingen in praktijk kunnen worden verworpen.

Deductie
Proces van een abstracte theorie naar een of meer te toetsen hypothesen
Het correspondeert met het vertalen van een globaal onderzoeksidee in een of meer
onderzoeksvraagstellingen.
Exploratief onderzoek
Verricht met betrekking tot nieuwe en nog relatief onontgonnen problemen en heeft tot doel
veelbelovende hypothesen te genereren
Dragen bij aan de wetenschappelijke theorievorming
Toetsen van hypothese
Empirisch onderzoek is noodzakelijk
Verschillende fasen:
1. Formuleren van een onderzoeksvraagstelling
2. Maken van een onderzoeksopzet (design)
a. Selectie van de onderzoekspopulatie
Specificeren van het steekproefkader
b. Selectie van meetinstrumenten
Herleiden van de begrippen in de onderzoeksvraagstelling tot meetbare variabelen
c. Selectie van meetmomenten
Tijdstip van de observaties
d. Selectie van statische analysetechnieken
3. Uitvoeren van het onderzoek (observaties en gegevensverzameling)
4. Analyseren van de onderzoeksresultaten
a. Frequentie van de meetwaarden van de relevante variabelen (univariabele analyses,
beschrijvend van aard)
b. Relaties tussen variabelen (bi- en multi-variabele analyses, beschrijvend en
verklarend)
5. Interpretatie van de onderzoeksresultaten (conclusies)
In feite betekent ieder onderzoek een hernieuwende rondgang door de empirische cyclus, of liever de
empirische spiraal, die zich een weg baant in de richting van een steeds betere beschrijving van de
werkelijkheid.
Niet-systematische en systematische waarnemingen INDUCTIE
Theorie
een samenhangend beeld van (een stuk van) de abstracte, algemeen geldende werkelijkheid
redeneren, afleidingen maken
DEDUCTIE Hypothese
in een vraagstelling (uit 2/3 hypothesen)
Design
vooraf onderzoek, namelijk metingen en observaties)
INDUCTIE en DEDUCTIE wisselen elkaar constant af


De onderzoeksslang
(Boeije p110)
Onderzoek begint met de keuze van het onderwerp, de literatuurstudie en de formulering van een
probleemstelling. Daarna volgt de eerste ronde van dataverzameling. Het onderzoek eindigt formeel
met het schrijven van een publicatie

De literatuur


bepaalt de niche van het onderzoek (vakgebied), draagt bij aan de formulering van een
relevante probleemstelling en levert adequate begrippen die functioneren als zoeklicht in het
onderzoek (sensitizing concepts).
kenmerken van de literatuur en theorie is nodig om theoretisch sensitief te werk te kunnen
gaan. Het lezen vergoot het bewustzijn van onderzoekers van hun veronderstellingen en
verwachtingen en maakt deze expliciet.
aan het einde van het onderzoek zetten ze de eigen bevindingen af tegen de uitkomsten van de
literatuurstudie.

De werkwijze in de analyse: principe van constante vergelijking.
oorsprong vindt in de hermeneutische cirkel
een voorname mentale activiteit van onderzoekers in zowel beschrijvend als theoretisch
onderzoek
onlosmakelijk verbonden met de werkwijze van de gefundeerde theoriebenadering, waarbij
dataverzameling en analyse worden afgewisseld.
tijdens de gefaseerde dataverzameling zoeken onderzoekers naar vergelijkingsgevallen die de
tussentijdse analyse kunnen verdiepen
Coderen
de belangrijkste techniek in de analyse
helpt bij de uiteenrafeling van de gegevens en bij de integratie de bevindingen.
Constante vergelijking of analytische inductie is niet genoeg om kwalitatief onderzoek te ontwikkelen.
Inductieprobleem: uit specifieke uitspraken kan geen algemeen geldige uitspraak worden afgeleid.
Abductie nodig; waarnemingen door middel van een creatieve denksprong aan elkaar verbindt.
Theoretische sensitiviteit is nodig voor een denksprong: belezenheid, expertise en theoretische
gezichtspunten.
Analyseren is denken en doen. Het doen van bepaalde activiteiten stimuleert het denken, en
omgekeerd zet nadenken aan tot het ondernemen van activiteiten. Memo`s vormen de scharnier tussen
denken en doen. Daarin leggen onderzoekers vast welke inzichten zij verwerven en hoe ze de
beslissingen in het onderzoek sturen. In memo`s ligt de kiem van de creatieve denksprong van het
abductief redeneren, omdat onderzoekers hier hun gedachten, ideeen en inzichten opschrijven.
Analyse dient systematisch te zijn. Het kwalitatieve onderzoeksproces kent geen lineair verloop, maar
is een cyclisch proces. Er is plaats voor het uitwisselen van werkwijzen, reflecties en interpretaties
tussen onderzoekers.


Probleem 2: Alice in Wonderland
Theorie
samenhangend geheel van uitspraken over de werkelijkheid
wetenschappers willen patronen ontdekken in de werkelijkheid en deze in een theorie
weergeven
ontstaan door overlevering, mede gebaseerd op waarnemingen van concrete gebeurtenissen
o Niet-systematisch zijn: het voorvallen waar de onderzoeker toevallig mee
geconfronteerd wordt.
o Systematisch: resultaten van eerder verricht onderzoek over hetzelfde onderwerp,
uitgevoerd door de onderzoeker welf of door anderen.

Kenmerken van een theorie
Toetsbaar
Tijdelijk - falsifieerbaar
Concreet en logisch
Gebaseerd op voorafgaand onderzoek
Begrippen moeten een definitie hebben
Precies en positief geformuleerd
Samenhang tussen oorzaak en gevolg
Literatuur omvat een grote diversiteit aan bronnen die over het onderwerp gaan.
Literatuur wordt gebruikt om een onderwerp voor een onderzoek te verzinnen. Meestal gaat het
anders: onderzoekers interesseren zich voor een onderwerp en lezen de literatuur om de huidige stand
van zaken te weten te komen: state of the art en op basis daarvan onderzoeksvragen te formuleren.
Sensitizing concepts
Attenderende, gevoelig makende of richtinggevende begrippen
Een manier om met theorie om te gaan in kwalitatief onderzoek door formulering van globale
noties die voorlopig niet zijn uitgewerkt
Gezien als theoretische bril die de onderzoeker richt op het veld van het onderzoek
Belangrijke rol in de analyse
Deze begrippen worden verhelderd tijdens de analyse
Theorie gebruiken om verschijnselen die we al kennen uit vorig onderzoek te benoemen. Op basis
daarvan gaan ze een stapje verder. Kritisch kijken naar de begrippen.
Probleemstelling - vraagstelling doelstelling - vooronderstelling / assumptie hypothese
Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Vraag- en doelstelling moeten bij elkaar passen
Onderstellen
vooraf iets aannemen
Veronderstellen nog niet zeker, discussie mogelijk
Vooronderstellen
uit kennis, geen discussie mogelijk

Probleemstelling


Een nauwkeurige formulering van de vraag (vragen) waarop de onderzoeker een antwoord wil
geven
Geeft sturing aan het gehele onderzoek, inclusief de analyse
Ongeveer hetzelfde als de vraagstelling
Elementen van een probleemstelling
Begrippen
Definitie
o Vormcriteria


a. Ondubbelzinnig
Beknopt
Geen tautologieen
Alleen bekende termen
b. Precies
Volledige opsomming
Uitsluitende en uitputtende regel
Positieve formulering
Relaties
Samenhang, oorzaak
Deterministisch
Ene leidt tot de andereProbabilistisch
Kans wordt verhoogd

Domein
Pretentie/Reikwijdte van de probleemstelling
o Pragmatisch: tijd en geld
o Inhoudelijk: stand van de kennis
Afbakenen en inperken

Ontsporingen probleemstelling
Enzijdig empirisch
Alles wat meetbaar is onderzoeken
Feiten op zoek naar theorie
Enzijdig theoretisch
Alleen oog voor wat theorie dicteert
Theorie op zoek naar feiten
Enzijdig maatschappelijk
Alleen oog voor (vermeende) maatsch. problemen Opdrachtgever op zoek naar feiten

Doelstelling


waarvoor deze kennis dient/wat het nut is om een antwoord te zoeken op de vraag

VraagstellingCentrale vraag die de onderzoekers wensen te beantwoorden
Kwalitatief onderzoek: vragen beantwoorden die ingaan op de aard (betekenissen en
interpretaties van de onderzochten) van het verschijnsel. Beschrijvende en verklarende vragen
De puzzel die je met je onderzoek wilt oplossen
Begin: hoe, welke of wat
Opdelen in verschillende onderzoeksvragen die verder richting geven aan het onderzoek
Formulering is lastig
o Ideeen omzetten in goede vragen
o Onderzoeksvragen moeten bij elkaar passen en in logische volgorde staan
o Vragen onder de paraplu van de vraagstelling vallen
o Geformuleerd zodat ze moeten passen bij het gekozen theoretische perspectief

Typen onderzoeksvraagstellingen
Wat is het verschijnsel
Hoe vaak / hoeveel komt iets voor
Verschillen in vrkomen (tijd, plaats, etc.)
Oorzaken en gevolgen
Functies en disfuncties
Effectiviteit van interventies


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,25

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
celinevanheel
celinevanheel

Number of documents: 4

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!