€ 2.99

Interculturele communicatie in internationaal perspectief

Interculturele communicatie in internationaal perspectief

Samenvatting van het boek interculturele communicatie in internationaal perspectief van Marie-Therese Claes en Marinel Gerritsen.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 17 pages)
Preview: Interculturele communicatie in internationaal perspectief Preview: Interculturele communicatie in internationaal perspectief Preview: Interculturele communicatie in internationaal perspectief

Download all 17 pages for € 2,99

Add document to cart

Interculturele communicatie
Hoofdstuk 1: Interculturele communicatie
Interculturele communicatie --> Cultuur en communicatie
Cultuur met een grote C = Beschaving; schilderkunst, literatuur, muziek, etc. Producten van
kunst en wetenschap waarin een land zich onderscheidt van andere landen.
3 niveaus mentale programmering:
1. Persoonlijkheid van een individu = aangeleerd en aangeboren
2. Cultuur = Wat een bepaalde groep mensen met de menselijke natuur doet. Aangeleerd, een
groep mensen wordt geprogrammeerd om zich op een bepaalde manier te gedragen.
3. De menselijke natuurlijk = alles wat alle mensen is aangeboren.
Bij communicatie is cultuur het meest problematisch
Ui-diagram (Hofstede)
Praktijken: Symbolen = vlag, kleding, gebaren, taalgebruik
Helden
Rituelen = handelingen die niet noodzakelijk zijn, maar voor veel leden van een
cultuur essentieel zijn.
Waarden:
Bepalen wat wel en niet goed is en wel en niet mag; de manier van denken en de
visie op de wereld die bij een cultuur hoort.
Praktijken zijn zichtbaar (topje ijsberg) en waarden niet
Verschillende culturen:
Nationale culturen = groepen mensen die bij elkaar horen omat ze tot n natie horen.
Staatsgrenzen vallen niet altijd samen met cultuurgrenzen; kunnen cultuurverschillen tussen
regios zijn en eenzelfde cultuur kan aan beide zijden van een staatsgrens zijn.
Sociale culturen =
- Cultuurverschillen door migratie: mensen uit verschillende werelddelen die samen leven.
- Cultuurverschillen door sociale klassen: man/vrouw, leeftijd, godsdiensten.
Communicatiemodel Shannon en Weaver --> Communicatie kan maar door 2 aspecten
worden belemmerd: technische transmissie en repertorium van de verzender verschilt van dat
van de ontvanger. Commentaar:
Communicatie is tweerichtingsverkeer, niet eenrichtingsverkeer
De context en situatie bepalen hoe je communiceert
Je communiceert niet alleen door woorden; ook door stemgebruik, tempo, houding, gebaren
Communicatiemodel Targowski en Bowman (1988) --> 2 delen:
1. Gedeelte waarin wordt weergegeven hoe zender, ontvanger en buitenwereld met elkaar
verbonden zijn door communicatie.
2. Gedeelte waarin geexpliceerd is voor hoeveel aspecten zender en ontvanger op n lijn
moeten zitten om communicatie goed te laten verlopen.
3 verbeteringen t.a.v. Shannon en Weaver:
- geen eenrichtingsverkeer
- non-verbale en onbewuste communicatie
- productie en perceptie van communicatie worden benvloed door kennis van buitenwereld
10 aspecten waarop twee mensen die samen communiceren op n lijn moeten zitten:


1.


Fysische link = Zender en ontvanger moeten contact hebben om te communiceren
Systeemlink = het systeem om de boodschap over te brengen moet geschikt zijn
Toehoorderslink = zender en ontvanger moeten de juiste opvatting over elkaar hebben
Sessielink = Of de boodschap op dezelfde tijd en omstandigheden wordt verzonden en
ontvangen. Niet elk tijdstip is in andere culturen ook geschikt.
5. Omgevingslink = de juiste omgeving om de boodschap over te brengen
6. Functies- en statuslink = zender en ontvanger dezelfde ideeen over hun eigen functie en
status.
7. Symbolenlink = symbolen die de zender gebruikt worden moeten door de ontvanger op
dezelfde manier genterpreteerd worden
8. Gedragslink = interpreteert de ontvanger de communicatie zoals de zender bedoelt
9. Waardenlink = hebben de zender en de ontvanger dezelfde waarden
10. Opslaan/terughalenlink = benvloeding van vorige ervaringen van de zender en ontvanger
Crosscultureel communicatieonderzoek = onderzoek waarin men nagaat of en in welk
opzicht culturen van elkaar verschillen in communicatiegewoonten.
Intercultureel communicatieonderzoek = onderzoek naar wat er gebeurt als mensen uit
verschillende culturen met elkaar communiceren.
Crosscultureel gaat altijd vooraf aan intercultureel
Hoofdstuk 2: Culturen categoriseren: basiswaarden
Foreign morale analysis division = project van Amerikanen tijdens WOII om uit te zoeken hoe
ze Japanners het beste konden benaderen.
Harvard Values Project = onderzoek van Kluckhohn en Strodtbeck naar cultuurverschillen.
3 veronderstellingen:
1. Beperkt aantal problemen dat alle mensen overal ter wereld en in alle tijden hebben en waar
iedereen een oplossing voor moet vinden.
2. Beperkt aantal mogelijkheden om die problemen op te lossen (waardeorientaties)
3. Alle mogelijke waardeorientaties zijn in alle maatschappijen aanwezig, maar maatschappijen
verschillen in voorkeur.
6 waarden:
1. Wat is de natuur van de mens
2. Wat is de relatie vans mens tot mens
3. Wat is de drijfveer van menselijk handelen
4. Welke opvattingen heeft de mens over de ruimte om hem heen
5. Welke tijdsorientatie heeft de mens
6. Wat is de relatie van mens tot de natuur en het bovennatuurlijke
Fijnmazig = veel (ongeschreven) regels en voorschriften, weinig ruimte voor individuele
invulling. Traditionele culturen.
Grofmazig = weinig regels en voorschriften. Moderne culturen.
Antropologen
Kluckhohn & Strodtbeck
Edward T. Hall: Antropoloog aan het Foreign Service Insitute VS
Microculturele analyse = cultuurverschillen in verbale en non-verbale communicatie
Boek: the silent language. 3 elementen waarop culturen kunnen verschillen: de tijd, ruimte en
context van communicatie.


Psychologen
Geert Hofstede: ingenieur in de sociale psychologie gepromoveerd. Onderzoek naar
arbeidsomstandigheden van IBM-medewerkers wereldwijd. Nationaliteiten verschillen in
opvatting over ideale werkomstandigheden. Nationale verschillen in gedrag op het werk.
Cultures consequences: International Differences in Work-Related Values
Culture and organizations: Software of the mind
Allemaal anders denkenden: Omgaan met cultuur verschillen
Meest geciteerde Nederlandse econoom en socioloog; nationaal en internationaal grote invloed.
Vijf basiswaarden (dimensies)
1. Machtsafstand
2. Individualisme versus collectivisme
3. Masculiniteit versus feminiteit
4. Onzekerheidsvermijding
5. Langetermijn versus kortetermijngerichtheid
Shalom Schwartz: onderzoek op basis van literatuur een lijst van 56 waarden, gereduceerd tot
10 basiswaarden (gebaseerd op onderzoek bij studenten)
1. Macht
2. Persoonlijk succes
3. Hedonisme (jezelf een plezierig leven gunnen)
4. Stimulering: een spannend, prikkelend leven hebben
5. Onafhankelijkheid
6. Universalisme: begrip, waardering en bescherming van het welzijn van de mensheid en
de natuur
7. Welwillendheid: behoud en verhoging van het welzijn van je naasten
8. Traditie: respect voor en geengageerdheid met oude zeden en gebruiken
9. Conformiteit: terughoudendheid ten aanzien van acties die andere mensen schaden of
indruisen tegen hun normen en waarden
10. Veiligheid en stabiliteit van jezelf en anderen
Individuen verschillen in de mate waarin ze een bepaalde waarde nastreven maar ook welke ze
het belangrijkste vinden.
3 fundamentele problemen van de mensheid:
a. Wat is de relatie tussen de individu en de groep
Conservatisme = belang hechten aan het handhaven van de oude situatie en groepssolidariteit
Autonomie = belang hechten aan het uiten van eigen ideeen (intellectuele autonomie) en
onafhankelijk gedrag (affectieve autonomie)
b. hoe kan de mens zich op een verantwoordelijke wijze gedragen
Hierarchie = normaal dat sommige mensen meer macht hebben dan andere
Egalitarisme = mensen moeten elkaar helpen en samenwerken
c. Wat is de relatie van tot zijn natuurlijke sociale wereld
Harmonie = harmonieus samengaan met de omgeving
Heerschappij = de omgeving kunnen bedwingen
Managementdeskundigen
Fons Trompenaars --> Pattern variabelemethode van Parsons = respondenten dilemmas
voorleggen en hen dwingen een keuze te maken uit (meestal) twee mogelijkheden.
Riding the Waves of Cultures (Zakendoen over de grens)


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Mickey Haayen
Mickey Haayen

Number of documents: 2

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!