€ 3.99

Samenvatting 'Gesprekstechnieken' Sociaal Werk PXL

Samenvatting van het vak 'Gesprekstechnieken' voor de opleiding Sociaal Werk in de PXL te Hasselt.
Cursus, PowerPoint en notities ordelijk samengevat in 1 document.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (2 of 40 pages)
Preview: Samenvatting 'Gesprekstechnieken' Sociaal Werk PXL Preview: Samenvatting 'Gesprekstechnieken' Sociaal Werk PXL

Download all 40 pages for € 3,99

Add document to cart

Gesprekstechnieken


Semester1

Gesprekstechnieken

Agogisch:Begeleidingnaarverandering

1. Algemeneomgangsvaardigheden

Geschrevenenongeschrevenregelsdiemensentoepasseninhetdagelijksleven.

Omgangsregelszijnafhankelijkvan:tijd,plaats,leeftijdensituatie

DezeleerjebinnenjeeigencultuurSocialisatie

Belangrijksteelementlichaamstaal=Glimlach

Toegankelijkzijnuitnodigendvoorgesprek

Fundamentelehoudingsaspecten:Echtheid,(waardering,aanvaarding,vertrouwen),
empathischbegrijpen

Positievebasishoudingisbelangrijkinschattingmakengevoelenshulpvrager

Empathie:Hetvermogenv/dhulpverleneromzichintevoeleninenmeetevoelenmetde
clientzonderoverigenszelfalteemotioneelbetrokkentegeraken.bevorderrtde
vertrouwheidsband

Hierdoorvoelthijzichechtbegrepenenniethetideedathijgenalyseerdwordt.Dit
vergrootzijnzelfvertrouwenmaarvraagtveelgeduldWanneerhijongeduldigheid
opmerktzalhijzichnietmeeropzijngemakvoelen.

Echtheid:Volledigjezelfzijn,zonderjeteverschuilenachtereenmaskerJekwetsbaar
durvenopstellenenfoutendurventoegevenErontstaatgelijkwaardigheiden
vertrouwen.Manierwaaropmensenhulpinroepenkandubbelzijn:Zewillenhulp,
anderzijdswillenzezelfstandigheidnietverliezenTransparantecommunicatie.

Elkeclientiservaringsdeskundigeoverzijnverhaal.Hijisdebaasinzijnverhaalenbeslist
zelfwelkekeuzeshijmaaktenishierzelfverantwoordelijkvoor.

Zelfreflectie(introspectie):Kijkennaarjeeigengedragingenengevoelensennadenkenover
deachtergronddaarvan.

Verwachtingen:Optijdkomen,verzorgdzijn,ANspreken,vriendelijkzijn,geduldig,niette
kameraadschappelijk(amicaal),respectvol,afstand-nabijheidbewaken.

Notdone:Ogenrollen,handnegeren,handtelangvasthouden,uitlachen.


Gesprekstechnieken


Semester1


2Communiceren

2.1Persoon,relationelesituatieenstructurelesituatie

Jewordtwiejeentdoortedoenvanalleervaringen,invloedenvanuitjeleefwereld.Het
gezinwaaruitjekomtheeftvooreendeeljewaardenennormenbepaald.Daarenboven
wordjepermanentbenvloeddoorjeschool,doorteleviesieeninternet,jevriendenkring,
dejeugdbeweging,Maarookdoorbepaaldegebeurtenissen,doordehuidige
economischesituatie,tradities

Indiewerkelijkheidwaariniemandzichbevindt,kanjealtijd3bestaanskringen
onderscheidenop3verschillendeniveaus,dienietvanelkaarlostemakenzijn,enook
voortdurendopelkaarinspelen,maarvanelkaarteonderscheidenzijn:

Persoon:ik
Relationelesituatie:wij
Structurelesituatie(structureleomgeving):context

Persoonsniveau(micro)=ik

Behorenalleelementendietotiemandseigenheidbehoren:wiemenis(geslacht,leeftijd,
beroep,fysischeeigenschappen,psyshischeeigenschappen,),hoekanmenzichzelf
karakteriseert,watmenkanofnietkan

Vb.IkbenBrenda,20jaar.Ikeenheelzachtaardigpersoon.Ikhouvangezelligheid,ikheb
graagveelmensenrondommij.Ikstudeergoed.Ikhouookvanshoppenindestad.

RelationeleSituatie(meso)

=relatiesdiemenheeftmetanderen+demanierwaaropmendezerelatiesomschrijften
hoemenermeeomgaat.
netwerkvansocialecontacten,lidmaatschapvangroepenensocialeeenheden
Vb.:Vorigjaarhaddenweeentoffeklas,Miekeismijnvriendin:zeheefteenvrolijkkarakter
enzeheeftaltijdtijd.

StructueleSituatie(macro)

=fenomenenindesamenleving;deeconomie,hetrecht(wetgeving),hetonderwijs,de
actualiteit,
contextofleefomgeving,organisaties,woonsituatie,structurelevoorzieningen,
Vb.:IkzitinheteerstejaarHogerOnderwijs,opeencampusdiezogrootisdatiker
ampermijnweginvondbijhetbeginvanhetacademiejaar.Omdatiktamelijkverafwoon
enerweinigopenbaarvervoeris,hebiknueenkot.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
BrendaBervakova
BrendaBervakova

Number of documents: 1

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!