€ 2.70

Van der Ploeg, J. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind.

Van der Ploeg, J. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind.

Samenvatting van hoofdstukken 1, 6, 7, 8, 10, 11 en 12.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 24 pages)
Preview: Van der Ploeg, J. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Preview: Van der Ploeg, J. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind.

Download all 24 pages for € 2,70

Add document to cart

Van der Ploeg, J. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind.
Hoofdstuk 1 Het sociale ontwikkelingstraject
1.1 Inleiding
We spreken over het algemeen van een geslaagde sociale ontwikkeling als kinderen goed mat andere
kinderen omgaan (samen spelen, werken en delen) en in staat zijn alledaagse bij de leeftijd passende
problemen (lastige situaties en conflicten) op te lossen. Dit noem je ook wel sociale competenties.
De sociale competentie is een buitengewoon belangrijk en veelzijdig begrip dat sterk bepalend is
voor het toekomstige sociale gedrag van kinderen.
1.2 Sociale vaardigheden
De kern van de sociale ontwikkeling is:
Participeren in en initiatief nemen tot sociale interacties.
Oog hebben voor wat andere kinderen beweegt.
Zich houden aan regels en afspraken.
Sociale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen spreken van een geslaagde sociale ontwikkeling
Sociale vaardigheid
Voorbeeld
Oog hebben voor de ander Rekening houden met de ander, zowel verbale als non-verbale
signalen goed interpreteren.
Overleggen met de ander
Samenwerken, luisteren, helpen, eigen mening niet opdringen.
De ander aanvoelen
Bedoelingen van anderen onderkennen, gevoelens van anderen
begrijpen.
Beheersen eigen emoties
Kunnen omgaan met tegenslag, niet bij het minste of geringste in
huilen uitbarsten.
Controleren van eigen
Niet als een dolleman te keer gaan, nadenken alvorens te handelen.
gedragingen
Oplossen van problemen
Conflicten kunnen oplossen en ruzies bij leggen, botsingen niet laten
escaleren.
Respecteren van regels
Je houden aan afspraken, beloftes nakomen.
Kinderen die deze vaardigheden stap voor stap leren beheersen, zijn goed in staat om succesvol met
andere kinderen om te gaan. Kinderen die deze vaardigheden niet of onvoldoende leren, hebben
vaak geen vrienden en worden eerder afgewezen.
1.3 Aspecten van sociale competentie
Het gebruik van sociale vaardigheden vergt een zeker flexibiliteit en het vermogen om te bepalen
wanneer welke vaardigheid is gewenst. Aspecten die daarbij van belang zijn:
Situatie: gedrag dat in de ene situatie competent is, dat in een andere situatie niet hoeft te
zijn.
Niet alleen in alledaagse situaties adequaat handelen, maar ook in nieuwe, onverwacht of
gespannen situaties sociaal competent handelen.
Integraal begrip: de sociale competentie vormt n ondeelbaar geheel, waarin ook
cognitieve en emotionele kanten aanwezig zijn.
Perspectief van de betrokken personen: afhankelijk van het perspectief van waaruit men
kijkt, kunnen bepaalde gedragingen zowel sociaal competent als sociaal incompetent worden
waargenomen.
Geen persoonlijkheidskenmerk: sociale competentie is een kwaliteit die vooral tot
uitdrukking komt in relatie met andere kinderen.

1.4 Het ik en de ander
Kern van sociale competentie: het kind verandert van een egocentrisch in een sociaal kind.
Het komt er op aan een goed evenwicht te vinden en te bewaren tussen eigen en andermans
belangen. Twee elementaire en contraire uitdagingen zijn hier van belang. Enerzijds jezelf te
realiseren en anderzijds je verbonden voelen met anderen. Zelforientatie vs. orientatie op de ander.
In een geslaagde sociale ontwikkeling worden ik en de ander gentegreerd.
Soms botsen doelen en wensen van jezelf met die van de ander. Hiermee om leren gaan en leren
conflicten te vermijden of op te lossen door ook opties van de ander in ogenschouw te nemen, dat is
de ontwikkelingstaak van het kind.
1.5 Een verwant begrip
Perspectief nemen: leren oog te krijgen voor meerdere aspecten die in een situatie kunnen spelen
en die mee te laten wegen in de bepaling van het eigen gedrag.
Gevoelens van zichzelf en de ander begrijpen. Goed zicht hebben op zichzelf en in staat zijn
te begrijpen wat in de ander omgaat.
Vermogen om te begrijpen dat het eigen gedrag invloed kan hebben op de gevoelens van
anderen.
Het vermogen om niet alleen te reageren op het uiterlijk waarneembare gedrag, maar ook te
letten op wat andere kinderen beweegt en zich af te vragen waarom andere kinderen zich op
en een bepaalde manier gedragen.
Als het vermogen tot perspectief nemen ontbreekt, kunnen ernstige problemen ontstaan in de
omgang met andere kinderen. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan, door het ontbreken van het
perspectief nemen ontwikkelt het kind geen relaties met andere kinderen en daardoor ontwikkelt
het onvoldoende vermogen tot perspectief nemen.
Interpersoonlijke sensitiviteit: antenne voor wat er speelt in onderlinge relaties.
1.6 Ontwikkelingsverloop van sociale vaardigheden
Belangrijke stappen in de sociale ontwikkeling zijn:
2-3 jaar: rudimentaire relaties met andere kinderen, het is meer spelen in aanwezigheid van
elkaar dan met elkaar.
3-5 jaar: relaties buiten het gezin, meer interactief samenspelen.
6-11 jaar: relaties buiten het gezin nemen in belangrijkheid toe, ontwikkeling van
vriendschappen, participatie in groepsverband, begrip voor regels.
In feite komt het sociale ontwikkelingsproces neer op het uitvoeren en oefenen van een hele reeks
kleine en grote sociale handelingen.
De sociale ontwikkeling laat een grillig verloop zien. In de eerste jaren van het basisonderwijs gaat de
sociale ontwikkeling in sterk stijgende lijn vooruit. Daarna verloopt dit in een veel lager tempo en
neemt deze zelfs even af, waarna het in de laatste twee jaar van de basisschool weer licht omhoog
gaat. Dit kan per individu verschillen.
De geringe sociale vooruitgang tijdens de middenjaren wordt toegeschreven aan de sterke nadruk
die er in die fase ligt op de cognitieve ontwikkeling.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,70

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
ingridjuuh
ingridjuuh

Number of documents: 2

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!