€ 2.49

tentamen onderzoeksmethodiek. (Wat is onderzoek)

68 echte tentamen vragen van het vak Onderzoeksmethodiek. Wat is onderzoek.
het bevat GEEN antwoorden!


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (1 of 10 pages)
Preview: tentamen onderzoeksmethodiek. (Wat is onderzoek)

Download all 10 pages for € 2,49

Add document to cart

Vraag 1 versie A: Wat zijn onderzoekseenheden
A De antwoordmogelijkheden van een vraag in een enquete.
B De eenheden waarin gemeten wordt (liters, kilos, meters, etc.).
C De elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet.
D De meetniveaus van een variabele
Vraag 2 versie A: Wat is een (onderzoeks)domein
A De populatie waarover je met je onderzoek uitspraken wilt doen.
B Een deel van het gebied waar je onderzoek betrekking op heeft.
C De afbakening van het type onderzoek dat je doet.
D De afbakening van het type onderzoeksvragen dat centraal staat in je onderzoek.
Vraag 2 versie B: Betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten betekent...
A Dat je erop kunt vertrouwen dat de resultaten kloppen.
B Dat je meet wat je wilt meten.
C Dat je bij herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten krijgt.
D Dat er geen systematische fouten in de opzet en uitvoering van het onderzoek hebben gezeten.
Vraag 3 versie A: Wat wordt bedoeld met de toetsbaarheid van je onderzoek
A Uitspraken kunnen worden getoetst op hun haalbaarheid.
B Uitspraken kunnen worden getoetst op hun houdbaarheid.
C Uitspraken kunnen worden getoetst op hun generaliseerbaarheid.
D Uitspraken kunnen worden getoetst op hun informatiegehalte.
Vraag 4 versie A:Wat is het nut van triangulatie
A Dat de geldigheid van de onderzoeksresultaten wordt vergroot.
B Dat de relevantie van de onderzoeksresultaten wordt vergroot.
C Dat het belang van de onderzoeksresultaten wordt vergroot.
D Dat de onafhankelijkheid van de onderzoeksresultaten wordt vergroot.
Vraag 4 versie B: Wat wordt bedoeld met de externe validiteit van een onderzoek
A De mate waarin je de resultaten van het onderzoek kunt generaliseren naar een grotere groep.
B De mate waarin je de onderzoeksresultaten kunt generaliseren naar de populatie.
C De mate waarin het onderzoek tot dezelfde resultaten leidt als het wordt herhaald.
D De mate waarin de eenheden in de steekproef, wat betreft een aantal kenmerken, gelijk is aan de
populatie.
Vraag 5 versie A: Wat wordt bedoeld met de interne validiteit van een onderzoek
A De mate waarin je juiste conclusies kunt trekken op basis van het onderzoek.
B De mate waarin het onderzoek tot dezelfde resultaten leidt als het wordt herhaald.
C De mate waarin de eenheden in de steekproef, wat betreft een aantal kenmerken, gelijk is aan de
populatie.
D De mate waarin je de resultaten van het onderzoek kunt generaliseren naar een grotere groep.
Vraag 5 versie B: Wat is de juiste volgorde van fasen in de onderzoekscyclus
A dataverzameling, analyseren van data, conclusies (slides hoorcolleges)
B dataverzameling, analyseren van data, onderzoeksrapportage
C probleemanalyse, hoofd- en deelvragen, onderzoeksontwerp
D probleemanalyse, onderzoeksontwerp, hoofd- en deelvragen

Vraag 6 versie A: En van de eisen die aan verantwoord onderzoek wordt gesteld, is dat het
onderzoek door andere onderzoekers reproduceerbaar moet zijn. Welke eis wordt hier bedoeld
A Validiteit
B Objectiviteit
C Betrouwbaarheid
D Onafhankelijkheid
Vraag 6 versie B: Om een goede onderzoeker te zijn, moet je NIET over de volgende kwaliteit
beschikken:
A Kritisch
B Flexibel
C Reactief
D Onafhankelijk
Vraag 7 versie A: Wanneer een bepaald onderwerp gevoelig ligt, dan hebben respondenten nogal
eens de neiging om een zogenaamd sociaal wenselijk antwoord te geven. Ze geven dan expres een
verkeerd antwoord. Deze sociaal wenselijke antwoorden op vragen:...
A vormen geen probleem voor het onderzoek omdat er sprake is van systematische fouten die je
niet kunt uitsluiten.
B vormen geen probleem voor het onderzoek omdat er sprake is van toevallige fouten die geen
invloed hebben op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
C vormen wel een probleem voor het onderzoek omdat er sprake is van fouten die invloed kunnen
hebben op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.
D vormen wel een probleem voor het onderzoek omdat er sprake is van sturing door partijen die
betrokken zijn bij het onderzoek en daarmee de onafhankelijkheid van de onderzoeker benvloeden.
Vraag 7 versie B: Een team onderzoekers bij de deeltjesversneller van de Europese
onderzoeksorganisatie CERN in Genve doet onderzoek naar de verklaring waarom atomen massa
hebben. Er zijn sterke bewijzen gevonden voor een deeltje dat verdacht veel lijkt op het Higgs-boson
of Higgs-deeltje. Welke typering past bij dit voorbeeld van onderzoek
A Toegepast onderzoek
B Praktijkgericht
C Fundamenteel onderzoek
D Beschrijvend onderzoek
Vraag 8 versie A: Als we stellen dat een psychologische test valide is, wat betekent dat dan precies
A Dat de test intern consistent is.
B Dat de test consistente resultaten geeft.
C Dat de test meet wat hij zou moeten meten.
D Dat de test een variabele meet die interessant is voor de psychologie.
Vraag 8 versie B: Stel dat in onderstaande figuur de centrale rode stip op het dartboard gelijk is aan
het begrip dat je wilt meten in je onderzoek. En dat de blauwe punten overeen komen met de
metingen die je hebt verricht. Hoe zou je dan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek
beoordelen
A Niet valide en wel betrouwbaar
B Wel valide en wel betrouwbaar
C Wel valide en niet betrouwbaar
D Niet valide en niet betrouwbaar

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,49

Add document to cart

2 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
HBOstudent.
HBOstudent.

Number of documents: 18

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!