€ 3.99

Arbeidsrecht jaar 2 SJD

Arbeidsrecht jaar 2 Sjd Hanzehogeschool Groningen.
Het is een onderdeel van sociaal recht.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 8 pages)
Preview: Arbeidsrecht jaar 2 SJD Preview: Arbeidsrecht jaar 2 SJD

Download all 8 pages for € 3,99

Add document to cart

Hoofdstuk 5 Arbeidsongeschikte werknemer
5.2 Arbeidsongeschiktheid
Is een werknemer ziek dan zit de werknemer in de ziektewet.
Art. 7:627 hoofdregel is geen arbeid geen loon
Een zieke werknemer die in dienst is bij een werkgever behoudt tijdens arbeidsongeschiktheid zijn
recht op loon.
arbeidsongeschiktheid art. 7:629 BW sprake wanneer de werknemer niet in staat is volledige
de overeengekomen arbeid te verrichten ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling.
- de werknemer moet op medische gronden die objectief vast te stellen zijn de bedongen arbeid niet
kunnen verrichten.
Arbeidsongeschiktheid moet voortvloeien uit een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen
gevolg van ziekte art. 19 Zw recht op ziektewetuitkering
Art. 29 lid 1 ZW ziektewet wordt niet uitbetaald als tevens recht bestaat op loondoorbetaling op
grond van art. 7:629 lid 1 BW.
Art. 7:629 lid 1 bw
- bedongen arbeid het moet zijn eigen werk zijn, dus niet een werk die hij tijdelijk doet. Indien in
je contract staat je bent aangenomen als timmerman maar je functie is verschoven, dan kijk je naar
de eigenlijke werk. Het hoeft niet precies afgeleid te worden uit wat op papier staat. Het kan ook zijn
wat je doet.
- ziekte: verstoring van lichamelijke en fysieke of geestelijke functies cq psychische toestand (nb
oorzaak van ziekte is irrelevant)
- causaal verband arbeidsongeschiktheidsbegrip van art. 19 ZW
5.3 Hoogte en duur doorbetaling loon bij ziekte
- recht op 104 weken loondoorbetaling.
- 104 weken loondoorbetaling is de wachttijd voor WIA
- art. 7:629 lid 1 BW hoogte loonbetalingsplicht 70% van het maximumpremieloon uit de Wet
financiering sociale verzekering (Wfsv).
- 2015 maximumpremieloon 200 euro per dag.
- werkgever hoeft dus niet meer te betalen dan 70% van de 200 euro. En dat keer 21,75 is 3045 euro.
- door een toepasselijke cao of individuele arbeidsovereenkomst kan het hoger zijn.
- Loon loon dat de werknemer zou hebben verdiend als hij niet ziek zou zijn geworden, dus ook
een vaste overwerkvergoeding
- in plaats van een bovengrens ook een ondergrens van toepassing. eerste 52 weken van ziekte
heeft de zieke werknemer minimaal recht op betaling van het minimumloon. Ook al verdient de
werknemer minder dan 70%, dan moet de werkgever bij ziekte toch minimumloon betalen.
ALLEEN EERSTE JAAR VAN DE ZIEKTE
-indien in het tweede jaar de loondoorbetaling minder is dan 70% dan kan de zieke werknemer een
beroep doen op een toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW). De tw vult aan tot het
minimumloon.

Aanvulling loon bij ziekte


Meeste werknemers krijgen tijdens de ziekte meer dan 70% uitbetaald. Dit niet op de grond
van BW , maar op grond van collectieve arbeidsovereenkomst die op hen van toepassing is of
omdat de werkgever en de werknemer dit in de individuele arbeidsovereenkomst zijn
overeengekomen.

Referte periode
art. 7:629 BW
Ontvangt de werknemer een vast loon, dan is dit geen probleem en ontvangt hij ten minste 70% van
dit vaste loon, aannemende dat dit niet hoger is dan het eerdergenoemde maximummpremieloon.
Indien er niet een vaste loon is moet er gekeken naar het rechtsvermoeden van omvang van de
arbeidsovereenkomst art. 7:610b BW


Dit kan wel anders geregeld zijn in de cao. Dat er niet 3 maanden wordt genomen maar 13
maanden.
LET OP: de werkgever kan wel tegenbewijs leveren.

Opvolgende ziektegevallen
104 loondoorbetalingsperiode begint vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheidsdag.
Ziektegevallen die zich binnen 4 weken opvolgen worden doorlopend als 1 ziektegeval beschouwd.
art. 7:629 lid 10 BW
Arbeidstherapie
arbeid therapeutische basis aan het werk voor aantal uren per dag. Werknemer hervat
gedeeltelijk zijn arbeid. Indien de werknemer een andere passende arbeid gaat verrichten loopt de
104 weken gewoon door tot de werknemer geheel is hersteld en hij ten minste 4 weken zijn eigen
arbeid volledig heeft hervat.
Wachtdagen
in de arbeidsovereenkomst kan staan dat de werknemer de eerste of de eerste twee dagen geen
recht heeft op loondoorbetaling. art. 7:629 lid 9 BW (wachtdagen)
Aangepaste arbeid = bedongen arbeid
na een periode van 104 weken kunnen er 2 situaties ontstaan.
1. De werknemer blijft de passende arbeid doen en komt hij met zijn werkgever overeen dat de
nieuwe arbeid de bedongen arbeid wordt, waardoor in geval van ziekte opnieuw een periode
van 104 weken gaan lopen.
2. Geen sprake van een uitdrukkelijke contractwijziging, maar komt de rechter de werknemer
tegemoet door te stellen dat de nieuwe arbeid niet uitdrukkelijk maar wel stilzwijgend de
bedongen arbeid is geworden.
Mocht de werknemer dan na een bepaalde tijd er op vertrouwen Je kan daar op aanspraak maken
Dit is voor de werknemer. Hierbij geldt de arrest kummeling oskam.
Indien stilzwijgend de aangepaste arbeid de bonden arbeid is geworden, dan ontstaat bij ziekte een
nieuwe periode van 104 weken.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Betul Ucar
Betul Ucar

Number of documents: 4

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!