€ 3.09

Samenvatting centraal examen HAVO economie. Het bestand bevat samenvattingen van de lesbrieven verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid, en alle formules bij elkaar voor het centraal examen!

Samenvatting centraal examen economie. Het bestand bevat samenvattingen van de lesbrieven verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid, en alle formules bij elkaar voor het centraal examen. En handige tips en ezelsbruggetjes om bepaalde dingen te onthouden. Succes!


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (5 of 57 pages)
Preview: Samenvatting centraal examen HAVO economie. Het bestand bevat samenvattingen van de lesbrieven verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid, en alle formules bij elkaar voor het centraal examen! Preview: Samenvatting centraal examen HAVO economie. Het bestand bevat samenvattingen van de lesbrieven verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid, en alle formules bij elkaar voor het centraal examen! Preview: Samenvatting centraal examen HAVO economie. Het bestand bevat samenvattingen van de lesbrieven verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid, en alle formules bij elkaar voor het centraal examen! Preview: Samenvatting centraal examen HAVO economie. Het bestand bevat samenvattingen van de lesbrieven verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid, en alle formules bij elkaar voor het centraal examen! Preview: Samenvatting centraal examen HAVO economie. Het bestand bevat samenvattingen van de lesbrieven verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid, en alle formules bij elkaar voor het centraal examen!

Download all 57 pages for € 3,09

Add document to cart

Inhoud samenvatting


Lesbrief verdienen & uitgeven


Lesbrief Vervoer


Lesbrief werk & werkloosheid


Lesbrief Europa


Lesbrief jong & oud


Lesbrief markt & overheid


Alle formules voor het centraal examen economie!

Verdienen en uitgeven
arbeidsinkomensquote (= AIQ)

Deel van het binnenlands inkomen dat naar arbeid gaat.
loon + toegerekend loon zelfstandigen
AIQ = - 100%
binnenlands inkomen
bedrijfskolom
Bestaat uit alle bedrijven waarin de opeenvolgende productiestadia worden doorlopen van
oerproduct tot eindproduct (boerbakkerswinkel).
bedrijfstak
Wordt gevormd door de bedrijven die eenzelfde soort productie verzorgen in de bedrijfskolom
(bijvoorbeeld alle bakkerswinkels).
bruto binnenlands inkomen
De optelsom van alle inkomens in een land plus de afschrijvingen. Het bruto binnenlands
inkomen is gelijk aan het bruto binnenlands product.
bruto binnenlands product (= bbp)
De toegevoegde waarde van alle bedrijven en de overheid bij elkaar opgeteld.
bbp per inwoner
Bruto binnenlands product gedeeld door het aantal inwoners.
categoriale inkomensverdeling
De verdeling van het inkomen over de verschillende productiefactoren.
duurzame ontwikkeling
Een ontwikkeling van de economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie
zonder de welvaart van toekomstige generaties aan te tasten.
economische groei
De stijging van het reeel bruto binnenlands product.
formele circuit (= formele economie)
Het circuit waarin de geregistreerde productie plaatsvindt.
formele economie
Zie formele circuit.
indexcijfer nominaal inkomen (= NIC)
De maatstaf om de ontwikkeling van het nominaal inkomen makkelijk in de tijd te kunnen
vergelijken.
indexcijfer reeel inkomen (RIC)
De maatstaf om de ontwikkeling van het reeel inkomen makkelijk in de tijd te kunnen
vergelijken.
informele circuit
Het circuit waarin de niet-geregistreerde productie plaatsvindt (vrijwilligerswerk, onbetaald
huishoudelijk werk, zwart werk).
informele economie
Zie informele circuit.
inkoopwaarde van de omzet
De waarde van de grond- en hulpstoffen die in de verkochte producten zit.
koopkracht
De hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt kopen.
loonquote
Het deel van het binnenlands inkomen dat naar arbeid gaat.
macroniveau
Het niveau van een land: alle bedrijven, alle werknemers, alle werklozen, enzovoort.
microniveau
Het niveau van n werknemer of n bedrijf.
negatieve externe effecten
Gevolgen van productie en/of consumptie die slecht zijn voor de welvaart van anderen en die

niet verrekend zijn in de prijs van het product.
nominaal inkomen
Het inkomen gemeten in geld.
overdrachtsinkomen
Dat deel van het inkomen dat mensen krijgen zonder deelname aan het productieproces. Het
bestaat uit de uitkeringen en subsidies/toeslagen.
overige inkomensquote
Deel van het binnenlands inkomen dat naar de overige productiefactoren (kapitaal en
ondernemerschap) gaat.
prijsindexcijfer (PIC)
Maatstaf voor inflatie. Het PIC geeft aan hoeveel procent de kosten van levensonderhoud in
een jaar hoger zijn dan in het basisjaar.
primair inkomen
Het inkomen dat verdiend wordt in het productieproces. Voorbeelden: loon, rente, huur, pacht
en winst.
productiewaarde
zie toegevoegde waarde.
reeel inkomen
De hoeveelheid goederen die je met je inkomen kunt kopen.
secundair inkomen
Het inkomen na herverdeling door de overheid. Te berekenen met: primair inkomen
ingehouden belastingen en sociale premies + uitkeringen en subsidies/toeslagen.
toegevoegde waarde
De waarde die de producent heeft toegevoegd aan ingekochte producten. Toegevoegde waarde
= productiewaarde = omzet inkoopwaarde grondstoffen en hulpstoffen = loon + huur +
pacht + rente + winst.
welvaart
De mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien.
zwart werk
Werk waarvan de inkomsten verzwegen worden voor de belasting- en premieheffing.
Hf 2
afschrijvingen
De bedragen die elk jaar opzij worden gezet om versleten vaste kapitaalgoederen op het einde
van de levensduur te kunnen vervangen door nieuwe kapitaalgoederen. De afschrijvingen zijn
gelijk aan de vervangingsinvesteringen.
bruto binnenlands inkomen
De optelsom van alle inkomens in een land plus de afschrijvingen. Het bruto binnenlands
inkomen is gelijk aan het bruto binnenlands product.
bruto binnenlands product (bbp)
De toegevoegde waarde van alle bedrijven en de overheid bij elkaar opgeteld.
bruto investeringen
Som van alle investeringen in kapitaalgoederen. De bruto investeringen zijn gelijk aan de
uitbreidingsinvesteringen plus de investeringen in voorraden plus de
vervangingsinvesteringen.
economische kringloop
Een schematische weergave van de goederenstromen en geldstromen in een land.
geldkringloop
Een schematische weergave van de geldstromen in een land.
investeringen in voorraden
Niet verkochte goederen bij bedrijven.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Add document to cart

7 students were before you!


 • check Money back guarantee
 • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
 • School: HAVO
 • Course: Economie en Maatschappij
 • Subject: Economie
 • Name book: Lesbrieven
 • Which chapters: verdienen & uitgeven, Vervoer, werk & werkloosheid, Europa, jong & oud, markt & overheid
 • Section: Summaries
 • Made on: 20-03-2017
 • Updated on: 20-03-2017
 • Type: .pdf
 • Pages: 57
 • Language: Nederlands
 • Country: Nederland
Seller
carmenbaaijensx
carmenbaaijensx

Number of documents: 5

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!