€ 1.99 rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Basisboek bouwkunde H2

 Basisboek bouwkunde H2

Samenvatting van basisboek bouwkunde 4de druk hoofdstuk 2. ISBN: 9789006463514


Ask questions about the document or view comments (1)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 11 pages)
Preview:  Basisboek bouwkunde H2 Preview:  Basisboek bouwkunde H2

Download all 11 pages for € 1,99

Add document to cart

Hoofdstuk 2 Milieu en duurzaamheid
2.1 Inleiding
Het belang van duurzaam bouwen, efficienter energiegebruik en het gebruik van milieuvriendelijke
materialen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De 4 pijlers van duurzaam bouwen zijn:Verstandig gebruik van de ruimte, in eerste instantie betekent dit bouwen met hoge
densiteit, oftewel dichtbij of in de stad.
Verstandig gebruik van energie, bij nieuwbouw en bij verbouwingen worden eisen gesteld
aan de energieprestatiecoefficient(EPC). Deze ligt nu op 0,4 en naar verwachting in 2020 op
0. Deze eisen aan constructies en de EPC zijn haalbaar door:
o Het toepassen van de juiste en voldoende warmte-isolatie en zonwering
o Het toepassen van de juiste technische installaties voor verwarming en ventilatie
o Het toepassen van energiezuinige toestellen
o Het beperken van warmteverliezen door te lange leidingen
o Het toepassen van alternatieve energiebronnen, zoals warmtepompen, windmolens
en zonnecollectoren
o Optimaal gebruik van restwarmte, bijvoorbeeld middels warmtekrachtkoppeling
o Het toepassen van zonering van gebouwen en installaties, zodat per ruimte van een
gebouw optimaal aan de vraag kan worden voldaan
Verstandig gebruik van water, het voornaamste is de hoeveelheid drinkwater die gebruikt
wordt te beperken. Dit levert voor het milieu voordelen op, het voorkomt plaatselijke
verdroging(door minder oppompen van grondwater) en het vermindert de noodzaak van
uitbreiding van bestaande of aanleg van nieuwe waterwingebieden. Besparen kan o.a. door
waterbesparende baden, douchekoppen en toiletpotten. Ook kan men denken aan het
gebruik van regenwater voor bijv. wasmachine en toilet.
Milieuvriendelijke materialen, om een goede keus uit grondstoffen en materialen te maken is
de levenscyclusanalyse (LCA) ingevoerd. Dit is een methode om de totale milieubelasting van
een product te bepalen.


2.2 Wet- en regelgeving op milieugebied
Het doel van het milieuvoorschrift in het Bouwbesluit is om de schadelijke milieueffecten van
materiaal dat gebruikt wordt voor het bouwen te beperken. Het Bouwbesluit geeft geen
grenswaarde aan. Als een aanvrager voor een omgevingsvergunning een berekening overlegt,
waarmee hij aantoont dat de milieueffecten behaald zijn, mag het bevoegd gezag de
omgevingsvergunning niet weigeren als zij bijv. een hoger duurzaamheidsgehalte voor ogen had.
De wet milieubeheer is de belangrijkste milieuwet(een zogenaamde kaderwet). Kaderwet wordt in
aanvullende besluiten verder uitgewerkt. Deze wet is bedoeld om milieubelasting door bedrijven en
instellingen te voorkomen of te beperken.
De provinciale staten moet ter bescherming van het milieu een verordening vaststellen, hierin
moeten in ieder geval regels staan ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater. In deze
verordening mogen geen regels staan met betrekking tot de agrarische bedrijfsvoering in agrarische
gebieden en mogen geen beperkingen worden gesteld aan het vervoer van afvalstoffen naar of uit de
provincie.
De milieuvergunning onder de Wabo is in 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. Op grond van
de Wet milieubeheer kan een milieuvergunning worden geweigerd in het belang van de bescherming
van het milieu, hieronder valt in ieder geval:
Doelmatige verwijdering afvalstoffen
Verbetering milieu
Zuinig gebruik energie en grondstoffen
Er zijn verschillende soorten vergunningen:
Oprichtingsvergunning, vergunning om bedrijf op te richten en de activiteiten te starten
Veranderingsvergunning, staat uitbreiding of wijziging van een deel van een bestaand bedrijf
toe
Revisievergunning, geheel nieuwe vergunning voor bestaand bedrijf, die alle eerder
verleende vergunningen vervangt
Ambtshalve wijziging, gedeeltelijke aanpassing vergunning op initiatief van de provincie
Bedrijven met een milieuvergunning hoeven bij wijzigingen alleen een nieuwe vergunning aan te
vragen als ze het milieu meer gaan belasten. Als de wijziging het milieu even zwaar belast of minder,
dan hoeft het alleen gemeld te worden.
Het bouwstoffenbesluit, wat regels bevatte voor bouwstoffen is per 1-7-2008 vervallen en
overgegaan naar Besluit bodemkwaliteit(Bbk). Het doel van het Bbk is te voorkomen dat
bodem(grond en grondwater) en oppervlakte water verontreinigd worden. Voor particulieren
bestaat een aantal vrijstellingen(voor aannemers dus niet):
Zij zijn niet verplicht om de kwaliteit van de bouwstoffen aan te tonen
De kwaliteit van de bestaande bodem hoeft niet te worden aangetoond
Het melden aan de gemeente is evenmin nodig.
Bodemverontreiniging=door toedoen van de mens zijn stoffen of materialen in de bodem of het
grondwater gekomen die schadelijk zijn voor mens, dier en plant. De bodemwetgeving ontstond in
de jaren 80 en is sindsdien diverse keren aangepast, met als voornaamste reden oplopende
saneringskosten. Het rijk heeft de taak te zorgen voor goede bodemkwaliteit om duurzaam gebruik
van de bodem mogelijk te maken.
De Wet bodembescherming is een raamwet.


Show preview as text ▼
Comments (1)
Exantia | 30-05-2018 15:19:25 | Rating: rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

Helemaal top

€ 1,99

Add document to cart

6 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
NickS
NickS

Number of documents: 11

Recommended documents

More subjects of Bouwkunde

Algemene Bouwkunde

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!