€ 3.40

strafrecht uitgebreide samenvatting

strafrecht uitgebreide samenvatting

Het is een uitgebreide samenvatting van het strafrecht. Samengevat van het boek strafrecht van Lydia Janssen.

Als je meer over strafrecht wilt weten, is deze samenvatting ook aan te raden. Via deze samenvatting krijg je een hoop informatie over het strafrecht. In de voorbeeldpagina's is de inhoudsopgave te zien, zo weet je welke onderwerpen worden behandeld.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (4 of 69 pages)
Preview: strafrecht uitgebreide samenvatting Preview: strafrecht uitgebreide samenvatting Preview: strafrecht uitgebreide samenvatting Preview: strafrecht uitgebreide samenvatting

Download all 69 pages for € 3,40

Add document to cart

Samenvatting strafrecht blok 6

Hoofdstuk 1 Inleiding strafrecht .................................................................. 4
Hoofdstuk 2 Wetboek van Strafrecht ............................................................ 5
Hoofdstuk 3 De strafbepaling ...................................................................... 7
Hoofdstuk 4 Vermogensdelicten ................................................................ 10
Hoofdstuk 5 Poging en deelneming ............................................................ 14
Hoofdstuk 6 Vernieling en openlijke geweldpleging ...................................... 17
Hoofdstuk 7 Strafuitsluitingsgronden ......................................................... 21
Hoofdstuk 8 Geweldsdelicten .................................................................... 26
Hoofdstuk 9 Straffen en maatregelen ......................................................... 29
Hoofdstuk 10 Het strafproces .................................................................... 43
Hoofdstuk 11 De verdachte ...................................................................... 50
Hoofdstuk 12 De opsporingsambtenaar en het Openbaar Ministerie ............... 52
Hoofdstuk 13 De dwangmiddelen .............................................................. 59
Hoofdstuk 14 Het onderzoek ter terechtzitting ............................................ 65
Hoofdstuk 15 Wet op de economische delicten ............................................ 65
Hoofdstuk 16 Verkeerswet .............................. Error! Bookmark not defined.

Strafrecht

Wet= gemaakt door regering & staten generaal gezamenlijk
Besluit= (geen wet in formele zin) Algemene Maatregel Van Bestuur
Wetboek van Strafrecht= publiekrecht boek II
Materieel deel: Wetboek van Strafrecht
Formeel deel: Wetboek van Strafvordering
Privaatrecht: regelt de juridische relaties tussen burgers onderling en tussen burgers en
bedrijven, bijv. koop/huur-overeenkomst
Burger burger
Burger- bedrijf
Publiekrecht: geeft regels voor de juridische verhouding tussen burgers en bedrijven
enerzijds en overheid onderzijds.
Overheid overheid
Overheid burger/bedrijf
Wet in formele zin:
Is een besluit dat gemaakt is door samenwerking tussen regering en
volksvertegenwoordiging. Bij een wet in formele zin kijk je naar de maker van de wet. Is
dat onze hoogste wetgever, regering en Kamers samen, dan is het wet in formele zin:
staat er wet in dan is het wet in formele zin.
Wet in materiele zin:
Is een algemeen verbindend overheidsvoorschrift. Hierbij vraag je je af voor wie de wet
bedoeld is. Als het om een overheidsregel gaat met een algemene werking, is het een
wet in materiele zin.
Een wet in formele zin is meestal ook een wet in materiele zin. Met een wet in materiele
zin worden alle bepalingen bedoeld die naar hun inhoud als een wet gezien worden,
oftewel alle algemeen verbindende voorschriften. De aanduiding materieel duidt erop dat
de bepaling naar inhoud als wet kan worden beschouwd.
Wetten (alleen) in formele zin:
- Toestemmingswet voor een huwelijk van een lid vh Koninklijk Huis (art. 28 Gw)
- Goedkeuring voor verdragen bij formele wet (art. 91 Gw)
- Begrotingswetten (art. 105 GW)
Wetten (alleen) materiele zin:
- AMvB (algemene maatregel van bestuur)
- Ministeriele regelingen
- Provinciale & wetenschapsverordening
- Gemeentelijke & eiland verordeningen
Het legaliteitsbeginsel (in het strafrecht ook bekend als het nulla poena-beginsel
spreekt als puna) houdt in dat overheidshandelen gebaseerd moet zijn op een vooraf
aanwezige wettelijke bepaling.
Art. 16 Gw & art. 1 Sr: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepaling

Als de maatschappij vindt dat de rechtvaardigheid verminderd is, is dan ook rechtvaardig
om dit ten gunste van de verdachte/dader te bestraffen.


Strafrecht

Syllogisme = redeneermodel:
feit

gestelde feit
Relevant

Sociaal feit

Rechtsregel
(wet)

rechtsfeit

Feiten die er
juridisch gezien
niet toe doen

Conclusie
(gevolgen)

Misdrijven: art. 92 tot 424 Sr
Overtredingen: art. 424 tot en met 479 Sr
(Bij een conflict) gelden de volgende regels:
1. Lex specialis derogat legi generali
2. Lex posterior derogat legi piori
3. Lex superior derogat legi inferiori

Lex= wet
Legi= wetten
Derogat= opzij zetten
Specialis= speciaal
Generali= gewoon, algemene
Posterior= later

1. Speciaal gaat voor algemeen
2. Nieuwe wetten gaan voor de normale
3. Hoge wetten gaan voor de lage wetten


Strafrecht

Hoofdstuk 1 Inleiding strafrecht

Inhoud en doel van het strafrecht:
In het strafrecht gaat het over verboden gedragingen. Wie zich schuldig maakt aan dit
verboden gedrag, is strafbaar. Het strafrecht omschrijft:


verboden gedragingen;
bevoegdheden van politie en justitie;
gang van zaken tijdens de rechtszaak;
straffen en maatregelen die kunnen worden opgelegd.

Vanwege de inbreuk die het strafrecht op de vrijheid van burgers kan maken, biedt het
strafecht ook bescherming aan de burgers. Een van de belangrijkste vormen staat in:
Art. 16 Gw & art. 1 Sr: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepaling

Deze wet biedt twee vormen van bescherming:
1. Geen terugwerkende kracht
Bepaalde gedragingen kunnen alleen strafbaar zijn als dit gedrag, op het
moment van de daad, al strafbaar was. Gedrag achteraf strafbaar stellen is
verboden.
Wijziging van wet: In principe blijft gelden dat het moment van de daad
bepalend is voor de strafbaarheid. Maar als de wetswijziging in het voordeel is
van de verdachte, dan heeft hij geluk. In dat geval moet de rechter de voor de
verdachte meest gunstige bepaling toepassen. (legaliteitsbeginsel)
2. Strafbaarstelling alleen bij wet
Art. 1 Sr biedt dat alleen een wet gedrag strafbaar kan stellen. Gedragingen
kunnen niet op grond van gewoonte of op grond van ongeschreven recht
strafbaar zijn. Dus de rechter kan iemand alleen veroordelen als hij in een
wetboek kan aanwijzen waar het gedrag van de verdachte strafbaar is gesteld.
Het strafrecht bevat meer dan alleen strafbepalingen (verboden gedragingen). Dit
rechtsgebied beschrijft ook de wijze waarop strafbare feiten door politie en justitie
opgespoord morgen worden, de rechten van de verdachte en de gang van zaken tijdens
een strafproces. Deze regels kunnen worden ingedeeld in materieel en formeel
strafrecht:
Materieel strafrecht: bestaat uit strafbepalingen en de straffen en maatregelen die
kunnen worden opgelegd. Staat in het Wetboek van Strafrecht
Formeel strafrecht (straf procesrecht): beschrijft de bevoegdheden van politie en
justitie, de rechten van een verdachte, de gang van zaken tijdens de terechtzitting, en
rechtsmiddelen zoals hoger beroep en cassatie. Staat in Wetboek van Strafvordering.
Rechtsbronnen van het strafrecht
Wetten: de wet is de belangrijkste rechtsbron van het strafecht. We vinden het
strafrecht in verschillende wetten:
Wetboek van Strafrecht: Hierin staat het grootste deel van het materieel
strafrecht. Het wetboek van strafrecht bestaat uit drie delen:


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!