€ 4.49

Samenvatting Economie in Omgeving

Dit is een samenvatting van het vak Economie in Omgeving van de opleiding Logistiek en Economie op de Hogeschool in Rotterdam. In deze samenvatting is alle informatie verwerkt uit de Powerpoints die behandeld zijn tijdens de les.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 30 pages)
Preview: Samenvatting Economie in Omgeving Preview: Samenvatting Economie in Omgeving Preview: Samenvatting Economie in Omgeving

Download all 30 pages for € 4,49

Add document to cart

Hoofdstuk 1: Micro omgeving: analyse van de markt
Bedrijfsomgeving:


Macro omgeving: DESTEP, niet benvloedbaar.
Meso omgeving: leveranciers, klanten, distributeurs, concurrenten. Enigszins
benvloedbaar (actie reactie).
Micro omgeving: eigen bedrijf, meest te benvloeden.

DESTEP macro omgeving:
Demografie: bevolkingsgroei, vergrijzing, huishoudensamenstelling,
immigratie/emigratie
Economie: BNP, werkloosheid, inflatie, conjunctuur
Sociaal-cultureel:, vrije tijdsbesteding, multi-culturele samenleving
Technologie: internet, scan-technologie
Ecologie: MVO, people, planet, profit
Politiek: wet- en regelgeving
Doel analyse instrumenten:


Logische samenhang
Zekerheid bieden: alle relevante zaken komen aanbod.

Een goede analyse vereist een nauwkeurige, goede marktomschrijving: deelmarkten
formuleren (segmenteren) aan de hand van FAP dimensies
Segmentatie:


verdelen in homogene deelmarkten
basis voor gericht beleid

Methode: Functie, Afnemersgroep en Product


Functie: doel/toepassing, behoefte/functie
Afnemersgroep: branche, gebruiksintensiteit, geslacht, leeftijd etc.
Product: breedte en diepte assortiment, kwaliteitsklassen, breedte van
diensten/dienstverlening

SWOT analyse:


Analyse van de interne organisatie: Sterke en zwakke punten (micro).
Analyse van de externe omgeving: kansen en bedreigingen (meso).

Is onderdeel van het strategisch proces/strategievorming van een bedrijf. Stappen
strategisch proces:


Probleemidentificatie en definiering
Externe analyse (O en T)
Interne analyse (S en W)
SWOT(I)-analyse
Doelstellingen, strategische opties en keuze
Uitwerking en implementatie

Productlevenscyclus:

Volwassenheid = rijpheid
Teruggang = neergang


Introductie fase
Toenemende groei
Aanloopverliezen financieren
Groei fase
Stimuleren verkopen, uitbouw distributie, reclame
Hoge marges, toetreding
Hoogste groei
Rijpheids-/volwassenheidsfase
Afnemende groei
Overaanbod en prijsconcurrentie
Overnames, fusies, faillissementen etc.
Verzadigingsfase
Behoud positie
Neergangs-/teruggangsfase
Vraag neemt (langzaam) af

Adoptie-curve van Rogers:


Innovators:
Veel kennis, experimenteerders, vaak jong.
Meest bereid om nieuwe producten aan te schaffen.
Early adopters (vroege kopers):
Opinieleiders, ondernemers MKB.
Zijn er snel bij, maar net niet de eerste om een nieuw product, dienst of idee te
omarmen.
Early majority (vroege meerderheid):
Consumenten, jong tot 45, hoger opgeleid, kenniswerkers in bedrijven.
Deze groep doet minder groot pionierswerk dan de twee voorgaande groepen,
maar de adoptiesnelheid ligt nog steeds relatief hoog.
Late majority (late meerderheid):
Concumenten 45+, benvloed door omgeving.
De op een na laatste groep is niet zo trendgevoelig en volgzaam, het duurt
daarom langer voordat een product volledig geadopteerd wordt.
Laggards:
Consumenten 65+, laag inkomen, weinig sociale contacten, digibeten.
Deze groep is zeer terughoudend en zal pas als laatste (na een intense
groepsdruk) zwichten en overgaan tot acceptatie van een product, dienst of
idee.

Verschil productlevenscyclus en de adoptiecurve:


PLC beschrijft de afzet/winst ontwikkeling (levensloop) van een product in de tijd,
focus op het product.
Adoptie curve beschrijft de klantengroepen die een product -voor het eerstgebruiken, focus op de klanten.

Waardeketen:


Begrip waarde is verwant aan winst
In de keten van bedrijfsactiviteiten (supply chain) wordt telkens waarde
gecreeerd, toegevoegd.


Van grondstof naar product (waarde creatie in het product)


van plaats van productie naar plaats van consumptie (waarde creatie in het
transport)


na de koop (waarde creatie via service, retourlogistiek)


Waardeketen-analyse helpt om keuzes te maken in bedrijfsactiviteiten


weinig of geen waarde creatie: uitbesteden (outsourcen) of zelf verbeteren,
stoppen


veel waarde creatie: versterken

Om de waardeketen van een goed te analyseren moet je naar de waardeketen
van de hele keten (ook de afnemer) kijken.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,49

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
saskiasl
saskiasl

Number of documents: 2

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!